Skoči na vsebino

SEKTOR ZA ZAČETNA USPOSABLJANJA V PRAVOSODJU

 

Kristina UMEK JENKO, vodja sektorja

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

NALOGE SEKTORJA:

 

 • priprava letnega programa usposabljanj za druge deležnike v sodnih postopkih in izpitov, posredovanje v  mnenje Strokovnemu svetu Centra za izobraževanje v pravosodju in ministru za pravosodje;
 • priprava in izvedba seminarjev za sodniške pripravnike in za kandidate brez opravljenega sodniškega pripravništva, ki bodo k pravniškemu državnemu izpitu pristopili na podlagi 19a. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu;
 • priprava in izvedba pripravljalnih seminarjev za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • priprava in izvedba izobraževanj za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • organizacija in izvedba strokovnih izpitov za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • vodenje evidence opravljenih izpitov za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • organizacija in izvedba pravniških državnih izpitov;
 • vodenje evidence opravljenih pravniških državnih izpitov;
 • organizacija in izvedba kolokvijev za kandidate, ki bodo k pravniškemu državnemu izpitu pristopili na podlagi 19a. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu;
 • organizacija in izvedba slovesne podelitve potrdil o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
 • priprava in izvedba pripravljalnih seminarjev za kandidate za izvršitelje;
 • priprava in izvedba letnega programa izobraževanj izvršiteljev;
 • priprava in izvedba izobraževanj za izvršitelje;
 • organizacija in izvedba izpita za izvršitelje;
 • organizacija in izvedba preizkusa znanja za izvršitelje;
 • vodenje evidence izpitov in preizkusov znanj za izvršitelje;
 • organizacija in izvedba izobraževanj za kandidate, sodne izvedence, cenilce in tolmače;
 • organizacija in izvedba posebnih preizkusov strokovnosti oziroma posebnih preizkusov znanj za sodne izvedence, cenilce in tolmače;
 • vodenje evidence opravljenih izpitov ter preizkusov znanj za sodne izvedence, tolmače in cenilce;
 • spremljanje problematike iz delovnega področja sektorja in sodelovanje v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih predpisov iz delovnega področja sektorja;
 • organizacija in izvedba izpitov iz poznavanja določil Sodnega reda;
 • organizacija in izvedba izpitov iz poznavanja določil Državno tožilskega reda;
 • organizacija in izvedba izpitov iz poznavanja določil Državno pravobranilskega reda;
 • priprava cenikov za izobraževanja in izpite, katerih stroške morajo poravnati udeleženci oziroma kandidati; priprava odredb za plačilo izpitnim komisijam; priprava obračuna za plačilo za sodelovanje v izpitnih komisijah;
 • vodenje seznama pravnih virov in literature za posamezne izpite in preizkuse znanj;
 • priprava letnih programov, poročil ter statistike izvedenih izobraževanj in preizkusov;
 • sodelovanje z združenji, društvi in sekcijami sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, Zbornico izvršiteljev Slovenije in z Zbornico upraviteljev;
 • organizacija in vodenje posvetov članov vseh izpitnih komisij;
 • pripravljanje odgovorov na novinarska, poslanka in druga vprašanja iz delovnega področja sektorja;
 • pripravljanje odgovorov na tožbe v upravnih sporih z delovnega področja sektorja;
 • sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah;
 • pripravljanje analize, poročil in opomnikov ter drugih gradiv z delovnega področja sektorja za potrebe ministra in vlade;
 • posredovanje podatkov pravosodnim organom.