Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA CIVILNO PRAVO

 

Miha VERČKO, generalni direktor

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5244

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge direktorata:

 

 • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja obligacijskega prava, stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, civilnega procesnega prava, izvršilnega prava, postopkov zaradi insolventnosti, sodnega registra, dedovanja, upravnega spora in alternativnega reševanja sporov ter usklajevanje navedene zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
 • spremljanje in analiziranje izvajanja predpisov delovnega področja direktorata;
 • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja direktorata;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela direktorata (medresorska usklajevanja); 
 • priprava drugih mnenj, stališč, in odgovorov z delovnega področja direktorata (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela direktorata;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja direktorata;
 • izdaja odločb o vzajemnosti in drugih upravnih aktov v zvezi s postopki ugotavljanja vzajemnosti;
 • opravljanje nalog v zvezi z izdajo in odvzemom dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja, nadzorom nad upravitelji, vodenje seznama upraviteljev in opravljanje nadzora nad Zbornico upraviteljev Slovenije;
 • vodenje evidence sklepov o odpustu obveznosti in posredovanje podatkov iz evidence sklepov o odpustu obveznosti sodiščem;
 • opravljanje nalog prekrškovnega organa po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in vodenje ustreznih evidenc;
 • opravljanje nalog v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo izvršiteljev, nadzorom nad zakonitostjo opravljanja službe izvršiteljev, izdelava ocene izvršiteljevega dela in vodenje ustreznih evidenc in registrov;
 • vodenje Centralnega registra mediatorjev in nudenje organizacijske-tehnične podpore Svetu za alternativno reševanje sporov;
 • vodnje postopov podelitve in odvzema statusa društva v javnem interesu za društva, ki delujejo na področju pravosodja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela direktorata.

 •