Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA CIVILNO PRAVO

 

Miha VERČKO, generalni direktor

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5244

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge direktorata:

 

 • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja obligacijskega prava, stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, civilnega procesnega prava, izvršilnega prava, postopkov zaradi insolventnosti, sodnega registra, dedovanja, upravnega spora in alternativnega reševanja sporov ter usklajevanje navedene zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
 • spremljanje in analiziranje izvajanja predpisov delovnega področja direktorata;
 • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja direktorata;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela direktorata (medresorska usklajevanja); 
 • priprava drugih mnenj, stališč, in odgovorov z delovnega področja direktorata (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela direktorata;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja direktorata;
 • izdaja odločb o vzajemnosti in drugih upravnih aktov v zvezi s postopki ugotavljanja vzajemnosti;
 • opravljanje nalog v zvezi z izdajo in odvzemom dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja, nadzorom nad upravitelji, vodenje seznama upraviteljev in opravljanje nadzora nad Zbornico upraviteljev Slovenije;
 • vodenje evidence sklepov o odpustu obveznosti in posredovanje podatkov iz evidence sklepov o odpustu obveznosti sodiščem;
 • opravljanje nalog prekrškovnega organa po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in vodenje ustreznih evidenc;
 • opravljanje nalog v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo izvršiteljev, nadzorom nad zakonitostjo opravljanja službe izvršiteljev, izdelava ocene izvršiteljevega dela in vodenje ustreznih evidenc in registrov;
 • vodenje Centralnega registra mediatorjev in nudenje organizacijske-tehnične podpore Svetu za alternativno reševanje sporov;
 • vodnje postopov podelitve in odvzema statusa društva v javnem interesu za društva, ki delujejo na področju pravosodja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela direktorata.

 •