Skoči na vsebino

SEKTOR ZA CIVILNO PRAVO

 

 

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5244

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja obligacijskega prava, stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, civilnega procesnega prava, izvršilnega prava, postopkov zaradi insolventnosti, sodnega registra, dedovanja, upravnega spora in alternativnega reševanja sporov ter usklajevanje navedene zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij; 
 • spremljanje in analiziranje izvajanja predpisov delovnega področja sektorja;
 • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja sektorja;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela sektorja (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • izdaja odločb o vzajemnosti in drugih upravnih aktov v zvezi s postopki ugotavljanja vzajemnosti;
 • opravljanje nalog v zvezi z nadzorom nad upravitelji (obravnavanje pritožb in drugih vlog strank, ki se nanašajo na delo upraviteljev, komunikacija z Zbornico upraviteljev Slovenije glede dela upraviteljev ipd.);
 • opravljanje nadzora nad Zbornico upraviteljev Slovenije;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za Komisijo za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja;
 • vodenje seznama upraviteljev (vpis novih upraviteljev, vpis začasnih ustavitev imenovanj upraviteljev v novih zadevah, odvzem dovoljenja upraviteljem, vpis sprememb pri upraviteljih, ki so jih po zakonu dolžni sporočati upravitelji);
 • vodenje evidence sklepov o odpustu obveznosti in posredovanje podatkov iz evidence sklepov o odpustu obveznosti sodiščem;
 • opravljanje nalog prekrškovnega organa po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • vodenje evidence prekrškovnega organa v skladu s Pravilnikom o stroških postopka o prekršku in Pravilnikom o kazenski evidenci;
 • vodenje postopkov imenovanj in razrešitev izvršiteljev;
 • izvajanje nadzora nad zakonitostjo opravljanja službe izvršiteljev;
 • izdelava ocene izvršiteljevega dela;
 • vodenje evidence izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev ter evidence izkaznic, priponk in pečatov izvršiteljev;
 • vodenje registra izvršiteljev, pooblaščenih za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti;
 • vodenje Centralnega registra mediatorjev in nudenje organizacijsko–tehnične podpore Svetu za alternativno reševanje sporov;
 • vodenje postopkov podelitve in odvzema statusa društva v javnem interesu za društva, ki delujejo na področju pravosodja;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

Nakup nepremičnin v RS s strani tujih državljanov