Skoči na vsebino

SEKTOR ZA CIVILNO ZAKONODAJO

 

Sara Regancin, vodja sektorja 

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5244

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

  • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja obligacijskega prava, stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, civilnega procesnega prava, izvršilnega prava, postopkov zaradi insolventnosti, sodnega registra, dedovanja, upravnega spora in alternativnega reševanja sporov ter usklajevanje navedene zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij; 
  • spremljanje in analiziranje izvajanja predpisov delovnega področja sektorja;
  • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja sektorja;
  • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela sektorja (medresorska usklajevanja);
  • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic ipd.);
  • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
  • izdaja odločb o vzajemnosti in drugih upravnih aktov v zvezi s postopki ugotavljanja vzajemnosti;
  • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

Nakup nepremičnin v RS s strani tujih državljanov