Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU PRAVOSODJA

 

Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/2018 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZNOrg), ki je začel veljati 14. 4. 2018, v slovenski pravni red prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu in je celostno uredil podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za vse organizacije ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko (društva, zavode in ustanove) ter posledično v svojih prehodnih in končnih določbah posegel v številne predpise, med drugim tudi v Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo; ZDru-1). Tako 37. člen ZNOrg določa, da se z uveljavitvijo tega zakona črtajo določbe V. poglavja  ZDru-1 (30. do 36. člen), ki določajo pogoje in postopek za podelitev in odvzem statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Črtata se tudi tretji in četrti odstavek 40. člena ter 48. člen, spremenijo pa se prvi, drugi in tretji odstavek 50. člena ZDru-1.

 

Bistvene novosti, ki jih prinaša ZNOrg:

 • opredeljuje pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo;
 • uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu;
 • opredeljuje pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu;
 • opredeljuje obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu, med drugim obveznost poročanja na dve leti;
 • opredeljuje pravice in ugodnosti za nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim prednost pri javnih razpisih;
 • vzpostavlja evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri AJPES, ki bo javno dostopna od 14. januarja 2019 dalje;
 • opredeljuje subjekte podpornega okolja za nevladne organizacije (horizontalna mreža, regionalna stičišča, vsebinske mreže NVO);
 • vzpostavlja proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij.

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno.

 

Splošni pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

 

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu, če izpolnjuje naslednje pogoje (četrti odstavek 6. člena ZNOrg):

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa v javnem interesu,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

 

Vloga za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

 

Vlogo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu ZA PODROČJE PRAVOSODJA vložijo organizacije na naslov:

 

Ministrstvo za pravosodje

Sektor za civilno pravo

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

E:gp.mp@gov.si

 

Vlogi je potrebno priložiti (8. člen ZNOrg):

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon,
 • izjavo, da ni pridobila statusa nevladne organizacije v javnem interesu na drugih področjih,
 • izjavo o morebitnem izvajanju programov na področjih, ki sodijo v pristojnost drugih ministrstev (če organizacija izvaja programe tudi na drugih področjih in želi pridobiti predhodno soglasje k odločbi, mora predložiti ustrezno razdelane programe, ki sodijo v pristojnost teh ministrstev),
 • izjavo, da se programi organizacije izvajajo za člane in nečlane organizacije in so splošno koristni,
 • izjavo, da ima v ustanovitvenem aktu navedeno, da se v primeru prenehanja organizacije, premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo ali nepridobitno pravno osebo javnega prava, ki ima enak ali podoben namen.

 

Dolžnost obveščanja in možnost odvzema statusa

 

Določbi 11. in 13. člena ZNOrg  urejata dolžnost obveščanja in možnost odvzema statusa.

 

Nevladna organizacija v javnem interesu je dolžna pristojnemu ministrstvu sama, vsako drugo leto od podelitve tega statusa, redno pošiljati poročilo iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena ZNOrg za pretekli dve koledarski leti, z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih in program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti, vse do 31. marca.

 

Pristojno ministrstvo namreč lahko organizaciji odvzame status nevladne organizacije v javnem interesu, če kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne predloži zahtevane dokumentacije.

 

Ureditev položaja organizacij, ki imajo status društva v javnem interesu (31. člen ZNOrg)

Organizacija (društvo, zveze društev, mladinski sveti, zavodi ali ustanove), ki ima na dan uveljavitve ZNOrg na podlagi zakona podeljen status delovanja v javnem interesu, se šteje, da je nevladna organizacija v javnem interesu po tem zakonu do pravnomočnosti odločbe iz petega in šestega odstavka 31. člena tega zakon (prvi odstavek 31. člena ZNOrg). V skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZNOrg morajo te organizacije uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po tem zakonu in najkasneje do 31. marca 2019 pristojnemu ministrstvu posredovati izjavo, da sta njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po tem zakonu ter poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena tega zakona.