Skoči na vsebino

SEKTOR ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

 

Tjaša VESEL HENIGMAN, vodja sektorja

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5268

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja izvrševanja kazenskih sankcij in pomilostitve;
 • spremljanje in analiziranje izvajanja veljavnih predpisov z delovnega področja sektorja;
 • priprava gradiv za amnestijo in pomilostitve; 
 • odločanje na drugi stopnji o pritožbah obsojencev zoper odločbo o premestitvi in zoper odločbo o izrečeni disciplinski sankciji;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za komisijo za pogojne odpuste;
 • reševanje pritožb obsojencev zoper odgovore Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij;
 • opravljanje nadzora glede zakonitega ravnanja z obsojenci;
 • priprava in sklepanje dogovorov o uporabi podatkov iz kazenske evidence in evidence kazenskih točk;
 • sodelovanje v informacijskem sistemu »IMI«;
 • vodenje postopkov imenovanj in razrešitev svetovalcev za begunce;
 • vodenje imenika svetovalcev za begunce;
 • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja sektorja;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela sektorja (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Informacijskega pooblaščenca ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.