Skoči na vsebino

CENTRALNA KAZENSKA EVIDENCA

 

Kazenska evidenca je evidenca pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji in evidenca pravnomočno obsojenih državljanov Republike Slovenije v tujini. To je enotna evidenca za vso državo. Vodi se na Ministrstvu za pravosodje, ki je tudi pristojno za posredovanje podatkov na osnovi pisne vloge ali vloge, oddane po elektronski poti.

 

Kazenska evidenca vsebuje naslednje podatke:

  • osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, kraj in občina ter država rojstva, stalno ali začasno bivališče, državljanstvo),

  • podatke o pravni osebi (ime pravne osebe, matična številka in sedež pravne osebe),

  • podatke iz obsodbe (sodišče, ki je obsodbo izreklo, opravilna številka obsodbe, datum izreka in pravnomočnosti, zakonsko ime kaznivega dejanja in kazenska sankcija),

  • poznejše spremembe podatkov o obsodbi, ki so bili vpisani v kazensko evidenco,

  • izbris iz kazenske evidence na podlagi Kazenskega zakonika.

Ministrstvo za pravosodje je v letu 2009 začelo s prenovo centralne kazenske evidence. Prenovo je sofinancirala Evropska komisija iz kazenskega programa v okviru 3. finančne perspektive, ki je namenjena za spodbujanje koncepta državljanstva, svobode varnosti in pravic. V okviru kazenskega programa Evropska komisija spodbuja sodelovanje pravosodnih organov v državah članicah z namenom večje izmenjave informacij.

 

Bistvene novosti prenovljene kazenske evidence:

- med državami članicami EU se podatki o obsodbi posredujejo državi članici, katere državljan je pravnomočno obsojen,
- državljani, ki imajo digitalno potrdilo, lahko dostopajo do svojih podatkov v kazenski evidenci in vlagajo zahtevke za posredovanje podatkov,
- v elektronski obliki lahko državni organi v skladu z zakonsko podlago podajo zahtevek za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in v tej obliki tudi dobijo podatke iz nje.

 

 

KAKO VLOŽITI ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE

 

Zahtevek se lahko vloži v elektronski ali pisni obliki. V obeh primerih se v obrazec vpiše matična številka fizične osebe ali matična številka pravne osebe. V obrazec je potrebno obvezno vpisati osebne podatke (kot so zapisani v uradnih dokumentih) ter namen pridobitve podatkov. Nameni so lahko zelo različni, toda Ministrstvo za pravosodje sme posredovati podatke le v primerih, če za to obstaja zakonska podlaga.

 

Potrdilo bo izdano samo na podlagi v celoti izpolnjenega obrazca. Oddelek za evidence pošlje potrdilo iz kazenske evidence prosilcu po pošti na naslov za vročanje.

 

Osebe, ki imajo uradno prijavljeno stalno bivališče v tujini morajo vlogo oddati na elektronski naslov ke.mp(at)gov.si in ne morejo oddati elektronske vloge s certifikatom.

 

Kje dobite obrazec?

Obrazec za pridobitev podatkov iz kazenske evidence je objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje ali na spletni strani državnega portala e-uprava. Obrazec lahko dobite tudi na sedežu Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

 

Kako poslati vlogo za izdajo potrdila?

Vlogo upravičena oseba (fizična ali pravna) pošlje po pošti na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali po faksu na številko (01) 369 5625 ali skenirano na ke.mp(at)gov.si; prav tako lahko upravičena oseba vlogo za izdajo katerega od potrdil iz KE odda v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9. do 15:30 ure (v sredo do 16. ure), v petek pa do 14:30 ure. Fizična oseba lahko odda tudi elektronsko vlogo, prek sistema ESJU (Elektronske storitve javne uprave), če ima svoje digitalno potrdilo.

 

Dodatne informacije:

 

Ministrstvo za pravosodje

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5342

F: (01) 369 5625

E: ke.mp(at)gov.si

 

IZBRIS IZ KAZENSKE EVIDENCE

 

Na podlagi 82. člena Kazenskega zakonika in 508. ter 510. člena Zakona o kazenskem postopku sta za izbris iz kazenske evidence pristojna sodišče in Ministrstvo za pravosodje.

 

Če je oseba izbrisana iz kazenske evidence, nima nihče več pravice dostopa do izbrisanih podatkov.

 

Na upravičeno, z zakonom določeno zahtevo ustanov ali društev, ki so jim otroci ali mladoletniki zaupani v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se posredujejo podatki iz kazenske evidence tudi za izbrisane obsodbe za kazniva dejanja storjena proti mladoletni osebi po 173. členu, po drugem odstavku 174. člena, po drugem odstavku 175. člena, in po 176. členu Kazenskega zakonika.

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI