Skoči na vsebino

KOMISIJA VLADE RS ZA IZVAJANJE ZPKRI

 

 

Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic (v nadaljevanju: Komisija) je poseben upravni organ, ustanovljen na podlagi Zakona o popravi krivic. Komisijo je imenovala Vlada Republike Slovenije 11. 9. 1997.

 

Za opravljanje strokovnih opravil za Komisijo je bil v letu 1997 v okviru takratnega Ministrstva za pravosodje ustanovljen Sektor za popravo krivic.

 

Zakon o popravi krivic (krajše ZPKri, Ur. list RS, št. 70/2005 - uradno prečiščeno besedilo, 89/2007 - Odl.US in 92/2007) ureja status bivšega političnega zapornika, status žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, status svojca žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, priznanje pravice do odškodnine ter vštetje časa odvzema prostosti v pokojninsko dobo, postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo o teh pravicah.

 

Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe (bivši politični zapornik in svojec žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja). Če zahteva ni popolna ali če ni razumljiva, zahteva Sektor za popravo krivic od vlagatelja, da jo dopolni. Sektor po uradni dolžnosti pridobi ustrezna dokazila od drugih državnih organov oz. organizacij z javnimi pooblastili.

 

Komisija Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic odloča o priznanju statusa bivšega političnega zapornika, statusa žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, statusa svojca žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, o priznanju pravice do odškodnine in vštetju časa odvzema prostosti v pokojninsko dobo.

 

Bivši politični zaporniki po ZPKri so vse osebe, ki so bile v času od 15. 5. 1945 do 2. 7. 1990 na sedanjem ozemlju Republike Slovenije neopravičeno in v nasprotju z načeli in pravili pravne države zaradi razrednih, političnih ali ideoloških razlogov obsojene v sodnem ali upravno kazenskem postopku na kazen odvzema prostosti ali jim je bila prostost odvzeta v teku teh postopkov na podlagi predpisov iz 3. člena ZPKri ali drugih predpisov, če je bil zakon zlorabljen na zgoraj opisan način.
Žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja po ZPKri so vse osebe, ki so bile  ob pogojih iz prejšnjega odstavka obsojene na smrt in je bila smrtna kazen nad njimi izvršena. Enako velja za osebe, ki so bile usmrčene brez sodbe po 15. 5. 1945.

Za bivše politične zapornike oziroma žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja se štejejo tudi osebe, ki so bile obsojene pred sodišči drugih republik nekdanje jugoslovanske federacije /vojaška sodišča/, če imajo te osebe oziroma v primeru žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja njihovi svojci v času uveljavitve tega zakona stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slovenije in so državljani Republike Slovenije.

 

 

SESTAVA KOMISIJE:

 

Predsednica:

       - mag. Majda Pučnik Rudl

 

Namestnik predsednice:
       - dr. Avgust Mencinger

 

Člani:

       - Darinka Marija Kalan

       - Janez Lampret

       - Stane Štrbenk

       - Stane Okoliš

       - Lidija Drobnič

       - Jože Dežman

       - Jože Drobnič

       - Jože Olup

       - dr. Mitja Slane

       - Alojz Podlogar

       - Janez Černej

 

Sedež Komisije

V prostorih Ministrstva za pravosodje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje.

 

Člani komisije sprejemajo stranke na njihovo željo po predhodnem dogovoru.

 

 

 

Osebe iz Italijanske republike, ki so upravičenci po Zakonu o popravi krivic iz leta 1996 – stališče Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic