Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJSKO ZAKONODAJO IN PRAVOSODNO UPRAVO

 

mag. Evelin PRISTAVEC TRATAR, generalna direktorica

 

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5763

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

 

Naloge direktorata:

 

 • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja sodstva in sodnikov, državnih tožilstev in državnih tožilcev, državnega pravobranilstva in državnih pravobranilcev, varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, odvetništva, notariata, predlaganja in izvolitev kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč, brezplačne pravne pomoči, sodnih taks, pravniškega državnega izpita ter usklajevanje navedene zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
 • spremljanje in analiziranje izvajanja predpisov delovnega področja direktorata;
 • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja direktorata;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela direktorata (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja direktorata (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic ipd.);
 • sodelovanje z Državnim pravobranilstvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela direktorata;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja direktorata;
 • vodenje postopkov za imenovanje in razrešitev notarjev, sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah;
 • vodenje imenikov sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah; 
 • vodenje razpisnih postopkov za imenovanje pravosodnih funkcionarjev, priprava vladnih gradiv ter predlogov za razrešitve pravosodnih funkcionarjev (državni tožilci in državni pravobranilci);
 • sodelovanje v postopkih imenovanj predstojnikov pravosodnih organov (sodišča, tožilstvo, pravobranilstvo);
 • spremljanje priprave kadrovskih načrtov pravosodnih organov;
 • spremljanje in analiziranje letnih programov dela sodišč in letnih poročil o poslovanju sodišč;
 • obravnavanje pritožb nad delom državnih tožilcev, pravobranilcev, odvetnikov in notarjev;
 • izvajanje nadzora nad opravljanjem dejavnosti brezplačne pravne pomoči; 
 • izvajanje nadzora nad poslovanjem notarjev in Notarske zbornice Slovenije;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela direktorata.