Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IMENOVANJE SODNIH IZVEDENCEV, CENILCEV IN TOLMAČEV

OBVESTILA, INFORMACIJE

V Uradnem listu RS, št. 22/18 je bil objavljen Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki se je pričel uporabljati 1. januarja 2019. Zakon je prinesel nekatere novosti, med katerimi naj zlasti izpostavimo vlogo in pomen Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje (več o tem). Postopki imenovanj ali razrešitev sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uporabo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.

Prisega

Sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači so imenovani z dnem, ko pred ministrom izrečejo prisego. Ob prisegi se vroči tudi odločba o imenovanju.

Poseben preizkus strokovnosti

Ministrstvo za pravosodje vse kandidate, ki so oddali vlogo na javni poziv in izpolnjujejo vse ostale pogoje za imenovanje, napoti na poseben preizkus strokovnosti. Preizkus zajema preverjanje znanja z ustreznega strokovnega področja in podpodročja oziroma jezika ter praktičnih sposobnosti in izkušenj ter vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega področja in podpodročja oziroma jezika ter preverjanje pravnega znanja. Sestavljen je iz pisnega in ustnega dela.


Več o dejavnosti Centra za izobraževanje v pravosodju: http://www.mp.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/

 

Pogoji za imenovanje

V skladu s 16. členom Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih je za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača lahko imenovana fizična oseba, ki:


1.      ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno področje dela izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja,
2.      ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program,
3.      je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
4.      je poslovno sposobna,
5.      je osebnostno primerna,
6.      ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača,
7.    ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje izvedenstva, cenilstva ali  tolmačenja, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njenega dela ali ugledu sodišča,
8.      ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom ali cenilstvom,
9.      ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja.


Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, izkaže ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti.

POSTOPEK IMENOVANJA

Ministrstvo vodi postopek za imenovanje sodnega izvedenca, sodnega cenilca in sodnega tolmača v skladu z zakonom, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače (ZSICT), s Pravilnikom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih ter z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.


ZSICT - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7726


Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13490


ZUP - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603

 

Ministrstvo za pravosodje dvakrat v koledarskem letu objavi poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se objavi glede na potrebe na posameznem strokovnem področju in podpodročju izvedenskega ali cenilskega dela oziroma glede na potrebe za posamezen tuj jezik ali slovenski znakovni jezik, ki se ugotovijo na podlagi obrazloženih predlogov predsednikov posameznih sodišč. S posameznim pozivom so tako k oddaji vlog vabljeni zgolj tisti kandidati, katerih strokovno področje oziroma jezik sta identificirana v okviru potrebe po imenovanju.