Skoči na vsebino

RAZREŠITVE SODNIH IZVEDENCEV, CENILCEV IN TOLMAČEV

 

PRAVNA PODLAGA:

 

Skladno s prvim odstavkom 89. člena in v povezavi z 92. členom Zakona o sodiščih minister za pravosodje razreši sodnega izvedenca, cenilca ali tolmača:

 

1. če sam zahteva razrešitev;
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka 84. člena tega zakona ali pogojev iz prvega odstavka 87. člena tega zakona;
3. če svojih dolžnosti ni opravil redno;
4. če svojih dolžnosti ne opravlja vestno;
5. če dvakrat neupravičeno zavrne zahtevo sodišča, da poda izvid, mnenje, cenitev, tolmačenje oziroma prevod;
6. če ravna v nasprotju z določbo 85. člena tega zakona;
7. (ne velja za sodne tolmače) če se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, ki bi lahko vplivala na objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje te funkcije.

 

Za ugotavljanje razloga iz 4. točke lahko minister, pristojen za pravosodje, ustanovi komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s strokovnega področja in podpodročja, na katerem je sodni izvedenec podal izvid in mnenje, ter uslužbencev ministrstva, pristojnega za pravosodje.

 

Na podlagi 23. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih in 18. člena Pravilnika o sodnih tolmačih članom strokovne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov po odredbi o plačilu in povračilu stroškov, ki jo sprejme minister. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva.

 

Odredba o višini plačila za delo in povračilo stroškov predsedniku, članom in zapisnikarju v strokovnih komisijah, imenovanih za ugotavljanje razloga za razrešitev sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev

 

 

 

SEZNAM RAZREŠITEV