Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZREŠITVE SODNIH IZVEDENCEV, CENILCEV IN TOLMAČEV TER DISCIPLINSKI POSTOPEK

Uporaba ZSICT z dnem 1. januar 2019


V Uradnem listu RS, št. 22/18 je bil objavljen Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), ki se je pričel uporabljati 1. januarja 2019. Postopki razrešitev sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uporabo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.

 

Razrešitev sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev

Minister, pristojen za pravosodje, sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača na podlagi prvega odstavka 42. člena ZSICT razreši:


-    če je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi z opravljanjem dela sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva ali sodnega tolmačenja;
-    če je bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen najmanj šestih mesecev zapora;
-    če mu je v pravnomočno zaključenem disciplinskem postopku trajno odvzeta pravica opravljati delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača;
-    če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje.

 

Z dnem vročitve odločbe o razrešitvi se sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač ne sme več sklicevati na svoj status, ki ga je imel kot sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač, že prevzeta dela in naloge pa sme dokončati brez sklicevanja na status.
 

SEZNAM RAZREŠITEV

Disciplinski postopek

Skladno z določbami Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) so sodni izvedenci, sodni cenilci ali sodni tolmači disciplinsko odgovorni, če pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dela sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva ali sodnega tolmačenja kršijo določbe tega zakona oziroma drugih predpisov ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krnijo ugled ali verodostojnost sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva ali sodnega tolmačenja.

 

Disciplinski postopek s sklepom uvede minister, pristojen za pravosodje, na obrazložen predlog predsednika sodišča, predsednika Strokovnega sveta, generalnega državnega tožilca, generalnega državnega odvetnika, varuha človekovih pravic, predsednika Odvetniške zbornice Slovenije ali po uradni dolžnosti.

 

Disciplinskega postopka, kjer se sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču očita lažja ali hujša nevestnost, ni mogoče uvesti pred pravnomočnostjo zadeve, v kateri je oseba opravljala delo sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva ali sodnega tolmačenja.

 

Zakon opredeljuje dve vrsti disciplinskih kršitev, in sicer lažje in hujše, zanje pa določa tudi disciplinske ukrepe. Disciplinska ukrepa za lažje kršitve sta pisni in javni opomin, disciplinski ukrepi za hujše kršitve pa so denarna kazen, začasen odvzem pravice opravljati delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača ter trajen odvzem pravice opravljati sodno izvedenstvo, cenilstvo ali tolmačenje.

 

Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za disciplinski ali razrešitveni postopek, potrebno ustrezno strokovno znanje oziroma strokovna ocena, mnenje o tem poda Strokovni svet, minister, pristojen za pravosodje, ki v disciplinskem postopku odloča, pa je pri svoji odločitvi vezan na mnenje Strokovnega sveta.

 

Določbe o disciplinski odgovornosti in postopku se lahko uporabljajo le za kršitve, ki so nastale po začetku uporabe ZSICT.