Skoči na vsebino

SEKTOR ZA PRAVOSODNO UPRAVO

 

Barbara GEREČNIK, vodja sektorja

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5763

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • vodenje osebnih evidenc državnih tožilcev in državnih odvetnikov;
 • vodenje razpisnih postopkov za imenovanje pravosodnih funkcionarjev, priprava vladnih gradiv ter predlogov za razrešitve pravosodnih funkcionarjev (državni tožilci);
 • sodelovanje v postopkih imenovanj predstojnikov pravosodnih organov (sodišča, tožilstvo, odvetništvo);
 • spremljanje in analiziranje letnih programov dela sodišč in letnih poročil o poslovanju sodišč;
 • vodenje postopkov za imenovanje in razrešitev sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah;
 • vodenje imenikov sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah; 
 • obravnava pritožb nad delom sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah;
 • vodenje postopkov imenovanj in razrešitev notarjev;
 • izvajanje nadzora nad opravljanjem zakonitosti notariata in nad poslovanjem Notarske zbornice Slovenije;
 • izvajanje pristojnosti po Zakonu o odvetništvu;
 • vodenje postopkov za podelitev in odvzem soglasja za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči osebam, ki to dejavnost opravljajo brez namena pridobivanja dobička;
 • nadzor nad opravljanjem dejavnosti brezplačne pravne pomoči nad osebami, ki brez namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje;
 • izvajanje nalog po določbah Zakona o pravniškem državnem izpitu (zbiranje prednostnih vrstnih redov pripravnikov po sodiščih in pozivi pripravnikom k sklenitvi delovnega razmerja v pravosodnih organih); 
 • sodelovanje v informacijskem sistemu »IMI«;
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • nadzor nad pravobranilsko upravo;
 • nadzor nad državnotožilsko upravo;
 • obravnavanje nadzorstvenih pritožb zoper delo državnih tožilcev;
 • vodenje seznama pooblaščenih vročevalcev;
 • izdajanje odločb o odvzemu dovoljenj pooblaščenim vročevalcem; 
 • priprava gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic ipd.);
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.