Skoči na vsebino

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA

 

 

Evropsko unijo (EU) sestavljajo različne regije, med katerimi obstajajo velike razlike, ki so se z zadnjo širitvijo Unije še poglobile. Osrednji cilj evropske kohezijske politike je zmanjševanje razlik v razvitosti med različnimi regijami v EU, saj imajo vse skupen cilj: čim hitrejši razvoj. Čeprav so naložbe v okviru kohezijske politike osredotočene na revnejše regije in jim pomagajo pri dohitevanju bolj razvitih, pa pozitivno vplivajo na konkurenčnost vseh regij in na pogoje življenja prebivalcev v njih.

 

Republika Slovenija je upravičena do sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada od leta 2004.

 

  Dosežki evropske kohezijske politike 2007-2013 v Sloveniji (video) 

 

  Dosežki evropske kohezijske politike 2007-2013 na Ministrstvo za pravosodje

 

  

 

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

  mag. Katarina ZADNIK, vodja službe

  T: (01) 369 5782

  E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Služba za izvajanje kohezijske politike Ministrstva za pravosodje v vlogi posredniškega organa opravlja naloge, opredeljene v 10. členu Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/2015).

 

Služba za izvajanje kohezijske politike pri načrtovanju kohezijske politike opravlja naloge v zvezi s pripravo izvedbenega načrta, pri izboru in izvajanju operacij pa naloge v zvezi s postopki za potrditev operacij, izvaja upravljalna preverjanja po 125. členu Uredbe (EU) št.1303/2013, finančno upravlja, spremlja, poroča, nadzira in sodeluje pri vrednotenju operacij. Pri izvajanju kohezijske politike sodeluje z drugimi udeleženci (upravičenci, posredniški organi, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ, itd.) ter obvešča javnost o izvajanju operacij.

 

V okviru izvajanja svojih nalog je Služba za izvajanje kohezijske politike pripravila navodila za upravičence, kjer so predstavljene splošne informacije o evropski kohezijski politiki in vključevanju ministrstva v vlogi posredniškega organa v njeno izvajanje ter pojasnjena pravila, ki bodo upravičencem v pomoč pri izvajanju operacij, sofinanciranih s sredstvi ESS.

 

 

POVEZAVE