Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007–2013

 

 

Ministrstvo za pravosodje  izvajanje projektov v programskem obdobju 20072013

 

 

Ministrstvo za pravosodje je bilo v programskem obdobju 20072013 neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca. Njegove pristojnosti, odgovornosti in naloge so bile opredeljene v 7. členu Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 20072013, pri čemer je kot neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca v skladu z 2. odstavkom 7. člena opravljal še naloge, določene v prvem odstavku 6. člena uredbe.

 

V programskem obdobju 20072013 je bilo vključeno v OP razvoja človeških virov za obdobje 20072013, ki se je financiral iz Evropskega socialnega sklada. Skupni cilji OP razvoja človeških virov za obdobje 20072013 so se nanašali na zagotavljanje večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi ter zmanjševanje regionalnih razlik. Posebno vlogo pri doseganju ciljev OP je imela 5. razvojna prioriteta: "Institucionalna in administrativna usposobljenost", ki je v kontekstu učinkovitosti zagotavljanja javnih storitev predstavljala enega ključnih faktorjev konkurenčnosti države. V okviru I. prednostne usmeritve: "Učinkovita in uspešna javna uprava" je sodelovalo tudi Ministrstvo za pravosodje.

 

Najpomembnejši cilj 5. razvojne prioritete je bil "Razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj".  Ministrstvo za pravosodje je prispevalo k doseganju zastavljenega cilja tudi z modernizacijo pravosodja, ki je potekala na več vzporedno razvijajočih se področjih:


  • modernizacija postopkov: optimizacija poslovnih procesov, prilagoditev na nove tehnične rešitve, uvedba novih poslovnih procesov, uskladitev z zakonodajo,
  • informatizacija: prenova infrastrukture kot podlaga za optimizacijo procesov, izgradnja novih sistemov za nove poslovne procese,
  • razvoj kadrov: vzpostavitev sistema za usposabljanje – za obvladovanje vsebine, vodenja, tehnologije in uporabo sodobnih orodij.

Učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev in operacij je bil namen 6. razvojne prioritete: »Tehnična pomoč«. Z aktivnostmi, ki so se izvajale v okviru tehnične pomoči, se je povečala prepoznavnost programa in njegovih sestavnih delov, kakovost izvedbe, spremljanje in nadzor nad izvajanjem ter zagotavljanje večje usklajenosti med partnerji. V okviru tehnične pomoči se je spodbujala priprava projektnih predlogov, izvajale so se različne študije in vrednotenja ter aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti za podporo projektnim aktivnostim ter zagotavljala ustrezna kadrovska podpora za izvedbo aktivnosti.