Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020

 

 

Cilj izvajanja evropske kohezijske politike 20142020 je spodbujanje naložb za rast in delovna mesta ter zmanjševanje razvojnih razlik do razvitih regij Evropske unije ter med kohezijskima in razvojnimi regijami v Republiki Sloveniji.

 

V programskem obdobju 20142020 Republika Slovenija razpolaga s 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in investicijskih skladov. Sredstva se na podlagi osnovnih dokumentov (Strategija razvoja Slovenije, Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko Komisijo za obdobje 20142020 in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20142020) usmerjajo na štirinajst prednostnih osi, ki jih je opredelila Evropska komisija in ki prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije Evropa 2020, in sicer:

 

 • krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
 • povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti
 • povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)
 • podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih
 • spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj
 • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
 • spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah
 • spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile
 • spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini
 • vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje
 • izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava
 • tehnična pomoč KS
 • tehnična pomoč ESRR
 • tehnična pomoč ESS

 

Slovenija je v programskem obdobju 20142020 na podlagi EU metodologije razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, na podlagi katere se tudi delijo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj  in Evropskega socialnega sklada. Sredstva Evropskega kohezijskega sklada se med regijama ne delijo.

 

Natančnejša opredelitev vsebine izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji je določena v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20142020.

 

Ministrstvo za pravosodje se z izvajanjem svojih vsebin vključuje v četrto, deveto in enajsto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 20142020, in sicer:


 • v četrto prednostno os: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostno naložbo: 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju, specifični cilj: 4.1.1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju;
 • v deveto prednostno os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostno naložbo: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj: 9.1.2 Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela;
 • v enajsto prednostno os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, prednostno naložbo: 11.1  Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja, specifični cilj: 11.1.1 Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu;
 • v štirinajsto prednostno os:  Tehnična pomoč – ESS.

 

 

Ministrstvo za pravosodje pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 nastopa v vlogi posredniškega organa in upravičenca. Način izbora operacij, ki ga izvaja Ministrstvo za pravosodje, je neposredna potrditev operacije.