Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN PRIMERI DOBRIH PRAKS

 

PRIMERI DOBRIH PRAKS

 

Veliko primerov dobrih praks najdete na strani Kohezijski e-kotiček.   

 

NOVICE

EU projekt, moj projekt 2019

 

 

Že peto leto zapored vam Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predstavlja dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Te so se v preteklih letih na zabaven in zanimiv način predstavile že na več kot 100 dogodkih po vsej Sloveniji. Letos se kampanji prvič priključujejo tudi zgodbe s področja kmetijskega sklada. Na letošnjo vabilo se je odzvalo več kot 60 projektov, ki bodo v več kot 50 krajih po vsej Sloveniji samo letos organizirali preko 100 zanimivih dogodkov.


V tednu med 11. in 18. majem 2019 se boste lahko udeležili številnih zanimivih in poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, obiskali dneve odprtih vrat slovenskih kmetij in gledališke predstave ter tudi sami preverili svoje igralske talente, poskušali domače dobrote, pridobili koristne informacije za svojo poslovno pot in se poučili o dobri skrbi za svoje zdravje.
Poiščite dobre zgodbe v svojem kraju in si rezervirajte teden med 11. in 18. majem!


Več informacij o dogodkih in krajih najdete na spodnji povezavi:
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2019-glasovanje

 

ZPKZ Dob - usposabljanje za NPK viličarist   


Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je v sklopu izobraževanja, ki ga v okviru operacije "Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb" sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvedel usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije viličarist in izvedbo certificiranja NPK.
 
Več o tem na: http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7611/
 

 

Ministrstvo za pravosodje uspešno pri pridobivanju kohezijskih sredstev 

 

Ministrstvo je iz sredstev evropske kohezijske politike pridobilo 32,9 mio EUR, ki bodo namenjeni za izvedbo operacije »Učinkovito pravosodje« v prihodnjih osmih letih oziroma do konca leta 2023.


Ministrstvo za pravosodje se je z izvajanjem svojih vsebin uspešno vključilo v obdobju 2014-2020 v enajsto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, prednostno naložbo »Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja« in prispeva k doseganju specifičnega cilja 1 »Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu«.


Za doseganje tega cilja je Ministrstvo za pravosodje, z operacijo »Učinkovito pravosodje« pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 32.900.000,00 evrov, za projekt vreden dobra 34 milijona evrov, od tega evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov, oziroma 26.320.000,00 evrov.


S pomočjo pridobljenih finančnih sredstev se bo v pravosodju financiralo več aktivnosti, ki bodo spodbujale in zagotavljale večjo kakovost, prenavljale poslovne procese in izboljševale usposobljenost zaposlenih v pravosodju.
Spodbujalo se bo na primer alternativne načine reševanja sporov z aktivno promocijo mediacije, vzpostavil se bo sistem za zaznavo kritičnih točk v pravosodnem sistemu, izvajala se bo analiza možnosti izvajanja triaž in hitrejšega postopka na posameznem delu sodnega procesa ter izvedla nadgradnja obstoječega informacijskega sistema za možno izvajanje hitrejših postopkov.


Izvajali se bodo ukrepi za reformo mreže sodišč z optimizacijo števila sodišč, uvedla se bo probacijska služba za celovito oskrbo storilcev in žrtev kaznivih dejanj v vseh fazah postopka v okviru ene institucije, povezovalo se bo registre sodišč s posameznimi evropskimi registri in informacijskimi sistemi, spodbujala in uvajala se bo mobilnost sodnikov, sodnega osebja in tožilcev, izboljševalo se bo poslovne procese notarjev in izvršiteljev, prenovili in nadgradili se bodo tudi nekateri že obstoječi sistemi (kot so vpisniki, digitalizacija spisov, dostopi do evidenc, plačila sodnih taks).


Nadgrajevalo se bo upravljanje z dokumenti v pravosodnih zadevah,  predvsem z vidika generiranja, posredovanja, hrambe in dostopa do vseh vrst dokumentov (tudi zvočnih posnetkov in video vsebin) in uvajalo se bo zelene informacijske tehnologije v pravosodje. Pomemben del bodo predstavljali tudi ukrepi za povečanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju, z uvedbo modela kompetenc znanja in veščin ter z izvedbo usposabljanj in izobraževanj za zaposlene v pravosodju.


S temi razvojnimi aktivnostmi se bo do leta 2023 prispevalo k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote, saj bodo poleg Ministrstva za pravosodje aktivnosti operacije izvajali še Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS in od 1.4.2018 tudi Upravo RS za probacijo, v izvajanje pa bodo vključeni tudi drugi pravosodni organi, kot so Državno pravobranilstvo RS, Vrhovno državno tožilstvo RS, Notarska zbornica Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije.


Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2023.


Pravosodje se je tako v letošnjem letu zelo uspešno vključilo v evropsko kohezijsko politiko za programsko obdobje 2014-2020, saj so bila evropska sredstva že pridobljena za področje izvajanja kazenskih sankcij in izvedbo operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki je namenjena pretežno izobraževanju in usposabljanju zaprtih oseb in za področje celovite energetske prenove objektov sodišč v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Šmarju pri Jelšah, ki so pilotni projekti energetske prenove in se bodo izvajali po principu javno zasebnega partnerstva.


Več informacij: Ministrstvo za pravosodje.

 

Evropska sredstva za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb 

 


Ministrstvo za pravosodje se je z izvajanjem svojih vsebin uspešno vključilo v obdobju 2014-2020 v deveto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine za »aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« s specifičnim ciljem »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«. Za doseganje tega cilja je Ministrstvo za pravosodje, organ v sestavi Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, s programom »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 980.000 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov, oziroma 784.000 evrov. Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah (vzhodna in zahodna).
 
Cilj programa je, da se s pridobivanjem delovnih kompetenc in odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj, zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti. Program uvaja različne aktivnosti – od možnosti za pridobitev formalne izobrazbe in spretnosti oz. kompetenc, za izvedbo katerih bo skrbela Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Tako se bo zaprtim osebam omogočila pridobitev formalne izobrazbe, in sicer za različne stopnje šolske izobrazbe ter tudi znanja oz. spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev po prestani kazni, kar bo prispevalo k zagotovitvi osebne eksistence brez socialne pomoči. Med drugim bo uvedena tudi delovna terapija, ki bo prispevala k ohranjanju delovnih navad in spretnosti.
 
Za dosego resocializacije pa je ključni cilj nuditi zaprtim osebam tudi zadostno število prostovoljnih svetovalcev, zato bo v okviru programa vzpostavljena in nadgrajena tudi podporna mreža prostovoljcev za zagotavljanje svetovalne pomoči, katere cilj je učinkovito socialno vključevanje med in po prestani kazni.
 
Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2022.
 
Več informacij: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

 

 

 

Evropska sredstva za demonstracijski/pilotni projekt: »Celostna energetska stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« 

 

Gre za drugi demonstracijski oziroma pilotni projekt energetske prenove stavb sodišč na Ministrstvu za pravosodje, naložba pa se bo izvajala po principu javno zasebnega partnerstva. Vrednost potrjenega projekta znaša dober milijon evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 281.000 evrov.

 

Drugi pilotni oziroma demonstracijski projekt Ministrstva za pravosodje »Celostna energetska stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« se vključuje v obdobju 2014-2020 v četrto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«. Za doseganje ciljev pilotnega projekta je Ministrstvo za pravosodje pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 331.381,90 evra, od tega Kohezijski sklad prispeva 85 odstotkov oziroma 281.674,61 evra.

 

Izvedba operacije bo prispevala k zmanjšanju letne porabe primarne energije v javnih stavbah, povečanju uporabne površine energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oziroma ožje vlade, povečanju števila izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

 

Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2017.

 

Več informacij: Ministrstvo za pravosodje.

 

 

Arhiv objav