Skoči na vsebino

OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN PRIMERI DOBRIH PRAKS

 

 

 

PRIMERI DOBRIH PRAKS

 

Veliko primerov dobrih praks najdete na strani Kohezijski e-kotiček.

 

 

 

 

 

 

 

NOVICE

Ministrstvo za pravosodje uspešno pri pridobivanju kohezijskih sredstev.

Ministrstvo je iz sredstev evropske kohezijske politike pridobilo 32,9 mio EUR, ki bodo namenjeni za izvedbo operacije »Učinkovito pravosodje« v prihodnjih osmih letih oziroma do konca leta 2023.
Ministrstvo za pravosodje se je z izvajanjem svojih vsebin uspešno vključilo v obdobju 2014-2020 v enajsto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, prednostno naložbo »Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja« in prispeva k doseganju specifičnega cilja 1 »Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu«.
Za doseganje tega cilja je Ministrstvo za pravosodje, z operacijo »Učinkovito pravosodje« pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 32.900.000,00 evrov, za projekt vreden dobra 34 milijona evrov, od tega evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov, oziroma 26.320.000,00 evrov.
S pomočjo pridobljenih finančnih sredstev se bo v pravosodju financiralo več aktivnosti, ki bodo spodbujale in zagotavljale večjo kakovost, prenavljale poslovne procese in izboljševale usposobljenost zaposlenih v pravosodju.
Spodbujalo se bo na primer alternativne načine reševanja sporov z aktivno promocijo mediacije, vzpostavil se bo sistem za zaznavo kritičnih točk v pravosodnem sistemu, izvajala se bo analiza možnosti izvajanja triaž in hitrejšega postopka na posameznem delu sodnega procesa ter izvedla nadgradnja obstoječega informacijskega sistema za možno izvajanje hitrejših postopkov.
Izvajali se bodo ukrepi za reformo mreže sodišč z optimizacijo števila sodišč, uvedla se bo probacijska služba za celovito oskrbo storilcev in žrtev kaznivih dejanj v vseh fazah postopka v okviru ene institucije, povezovalo se bo registre sodišč s posameznimi evropskimi registri in informacijskimi sistemi, spodbujala in uvajala se bo mobilnost sodnikov, sodnega osebja in tožilcev, izboljševalo se bo poslovne procese notarjev in izvršiteljev, prenovili in nadgradili se bodo tudi nekateri že obstoječi sistemi (kot so vpisniki, digitalizacija spisov, dostopi do evidenc, plačila sodnih taks).
Nadgrajevalo se bo upravljanje z dokumenti v pravosodnih zadevah,  predvsem z vidika generiranja, posredovanja, hrambe in dostopa do vseh vrst dokumentov (tudi zvočnih posnetkov in video vsebin) in uvajalo se bo zelene informacijske tehnologije v pravosodje. Pomemben del bodo predstavljali tudi ukrepi za povečanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju, z uvedbo modela kompetenc znanja in veščin ter z izvedbo usposabljanj in izobraževanj za zaposlene v pravosodju.
S temi razvojnimi aktivnostmi se bo do leta 2023 prispevalo k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote, saj bodo poleg Ministrstva za pravosodje aktivnosti operacije izvajali še Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS in od 1.4.2018 tudi Upravo RS za probacijo, v izvajanje pa bodo vključeni tudi drugi pravosodni organi, kot so Državno pravobranilstvo RS, Vrhovno državno tožilstvo RS, Notarska zbornica Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije.
Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2023.
Pravosodje se je tako v letošnjem letu zelo uspešno vključilo v evropsko kohezijsko politiko za programsko obdobje 2014-2020, saj so bila evropska sredstva že pridobljena za področje izvajanja kazenskih sankcij in izvedbo operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki je namenjena pretežno izobraževanju in usposabljanju zaprtih oseb in za področje celovite energetske prenove objektov sodišč v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Šmarju pri Jelšah, ki so pilotni projekti energetske prenove in se bodo izvajali po principu javno zasebnega partnerstva.
Več informacij: Ministrstvo za pravosodje.

 

 

Evropska sredstva za prvi pilotni projekt s področja energijske učinkovitosti, pametnega upravljanja energije in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi 

 

 

Gre za prvi demonstracijski oziroma pilotni projekt energetske prenove stavb sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, naložba pa se bo izvajala po principu javno zasebnega partnerstva. Vrednost potrjenega projekta »Celostna energetska prenova treh sodišč (Celje, Murska Sobota, Slovenj Gradec) po principu JZP« znaša dobra 2 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 560.000 evrov.

 

Ministrstvo za pravosodje se je z izvajanjem svojih vsebin uspešno vključilo v obdobju 2014-2020 v četrto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« s specifičnim ciljem »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Projekt bo doprinesel k specifičnemu cilju 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, in sicer v segmentu osrednje oz. ožje vlade, ki naj bi na področju spodbujanja energetske učinkovitosti z izvedbo energetskih prenov svojih stavb prevzela demonstracijsko vlogo. Za doseganje tega cilja je Ministrstvo za pravosodje, s prvim pilotnim projektom »Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu javno-zasebnega partnerstva«, pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 659.391,15 evra, za projekt,vreden dobra 2 milijona evrov, od tega Kohezijski sklad prispeva 85 odstotkov oziroma 560.482,48 evra.

 

V okviru operacije bo izvedena celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov – sodišča v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu: zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava primarnega energetskega sistema in energenta, ureditev varčne razsvetljave.

 

Izvedba operacije bo prispevala k z manjšanju letne porabe primarne energije v javnih stavbah, povečanju uporabne površine energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade, povečanju števila izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

 

Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 30. 6. 2017.

 

Več informacij: Ministrstvo za pravosodje.

 

 

Evropska sredstva za demonstracijski / pilotni projekt: »Celostna energetska stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«

 

 

 

Gre za drugi demonstracijski oziroma pilotni projekt energetske prenove stavb sodišč na Ministrstvu za pravosodje, naložba pa se bo izvajala po principu javno zasebnega partnerstva. Vrednost potrjenega projekta znaša dober milijon evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 281.000 evrov.

 

Drugi pilotni oziroma demonstracijski projekt Ministrstva za pravosodje »Celostna energetska stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« se vključuje v obdobju 2014-2020 v četrto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«. Za doseganje ciljev pilotnega projekta je Ministrstvo za pravosodje pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 331.381,90 evra, od tega Kohezijski sklad prispeva 85 odstotkov oziroma 281.674,61 evra.

 

Izvedba operacije bo prispevala k zmanjšanju letne porabe primarne energije v javnih stavbah, povečanju uporabne površine energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oziroma ožje vlade, povečanju števila izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

 

Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2017.

 

Več informacij: Ministrstvo za pravosodje.

 

 

Arhiv objav