Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OPERACIJE, UPRAVIČENCI IN GRADIVA

 

 

UPRAVIČENCI

 

Ministrstvo za pravosodje

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Vrhovno sodišče RS

Ustavno sodišče RS

Uprava za probacijo

 

OPERACIJE

 

Seznam operacij

 

Na voljo je seznam potrjenih operacij v XLS obliki.

 

Opisi operacij

 

Prednostna os 11:Pravna država, razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

 

 

Ime operacije: Učinkovito pravosodje. 

  

Opis projekta: 

 

Ministrstvo je iz sredstev evropske kohezijske politike pridobilo 32,9 mio EUR, ki bodo namenjeni za izvedbo operacije »Učinkovito pravosodje« v prihodnjih osmih letih oziroma do konca leta 2023.
 
S pomočjo pridobljenih finančnih sredstev se bo v pravosodju financiralo več aktivnosti, ki bodo spodbujale in zagotavljale večjo kakovost, prenavljale poslovne procese in izboljševale usposobljenost zaposlenih v pravosodju.
 
Osnovni cilj operacije »Učinkovito pravosodje« je izvajanje aktivnosti spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenova poslovnih procesov in izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju, prispevati k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote.  Cilj aktivnosti je v izboljšanju kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu. V okviru cilja bodo prenovljeni pravosodni poslovni procesi in dosežena višja usposobljenost zaposlenih v pravosodju, hkrati bodo s strani upravičencev v izvajanju zagotovljene najvišje možne dodane vrednosti na posamezno enoto vloženih javnih sredstev (stroškovna učinkovitost).
 
Z razvojnimi aktivnostmi se bo do leta 2023 prispevalo k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote, saj bodo poleg Ministrstva za pravosodje aktivnosti operacije izvajali še Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS in Uprava za probacijo, v izvajanje pa bodo vključeni tudi drugi pravosodni organi, kot so Državno pravobranilstvo RS, Vrhovno državno tožilstvo RS, Notarska zbornica Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije.
 
Za doseganje tega cilja je Ministrstvo za pravosodje, z operacijo »Učinkovito pravosodje« pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 32.900.000,00 evrov, za projekt vreden dobra 34 milijona evrov, od tega evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov, oziroma 26.320.000,00 evrov.
 
Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2023.

 

 

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

 

 

Ime projekta: Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP

  

Opis projekta:

 

To je prvi projekt s področja energijske učinkovitosti, pametnega upravljanja energije in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, za katerega je Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad) izdala odločitev o finančni podpori.

 

Temeljni cilji demonstracijskega oziroma pilotnega projekta "Celostna energetska prenova treh sodišč (Celje, Murska Sobota, Slovenj Gradec) po principu javnega-zasebnega partnerstva" so: zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah, povečanje uporabne površine energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi vlade, povečanje števila izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

 

Za dosego namena celovite energetske prenove in pridobivanja kar največ izkušenj ne le s tehnološkega vidika energetske prenove stavb, temveč izkušenj glede postopkov s področja javno-zasebnega partnerstva, se bodo pilotno-demonstracijski projekti izvajali po modelu energetskega pogodbeništva kot ene od oblik javno-zasebnega partnerstva. V tem modelu se med javnim in zasebnim partnerjem pogodbeno opredeli izvedba projekta za zmanjševanje stroškov za energijo v stavbi, pri čemer se vsi stroški izvedenih storitev za zniževanje porabe energije poplačajo iz ustvarjenih prihrankov.Takšen pristop je zelo koristen iz narodnogospodarskega vidika, saj ustvarja vrsto novih dejavnosti na področju energetskih storitev (npr. zagotavljanje oskrbe z energijo, zagotavljanje prihrankov energije ter s tem povezana izvedba investicij za učinkovitejšo rabo energije, upravljanje z energijo) in s tem povezano potrebo po novih delovnih mestih. Za zasebne investitorje pa je takšno vlaganje zanimivo zaradi zanesljivejše izvedbe na podlagi pogodbenega odnosa, saj je delovanje javnega sektorja dolgoročno stabilnejše.

 

V okviru projekta prenove stavb sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu (vrednost projekta znaša dobra 2 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 560.000 evrov) bo Ministrstvo za pravosodje, ki nastopa v vlogi upravičenca, zagotovilo sredstva z integralnih proračunskih postavk (predvidoma 500.000 evrov). Zasebni partner bo zagotovil preostanek potrebnih sredstev. Sicer pa je v okviru spodbujanja energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi Sloveniji na razpolago 115,2 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada.

 

Upravičenec za izvedbo projekta je Ministrstvo za pravosodje, Služba za nepremičnine in investicije pravosodnih organov, ki skrbi za učinkovito upravljanje z nepremičninami v upravljanju Ministrstva za pravosodje.

 

 

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

 

 

Ime projekta : Demonstracijski / pilotni projekt 3: Celostna energetska prenove stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP

 

Opis projekta:


"Celostna energetska prenove stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu javnega-zasebnega partnerstva" je drugi pilotni oziroma demonstracijski projekt s področja energijske učinkovitosti, pametnega upravljanja energije in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi na Ministrstvo za pravosodje.

 

Cilji demonstracijskega oziroma pilotnega projekta so: zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah, povečanje uporabne površine energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi vlade, povečanje števila izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb, ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

 

Za doseganje ciljev pilotnega projekta je Ministrstvo za pravosodje pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 331.381,90 evrov, od tega Kohezijski sklad prispeva 85 odstotkov oziroma 281.674,61 evra. Ministrstvo za pravosodje, ki nastopa v vlogi upravičenca, bo zagotovilo sredstva z integralnih proračunskih postavk (predvidoma 130.000 evrov). Zasebni partner bo zagotovil preostanek potrebnih sredstev.

 

Upravičenec za izvedbo projekta je Ministrstvo za pravosodje, Služba za nepremičnine in investicije pravosodnih organov.

 

 

 

 

Prednostna os 9: Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnokoli diskriminaciji

 

Ime operacije: Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb

 

 

Opis operacije:

 

Cilj operacije Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb je omogočiti zaprtim osebam, da pridobijo formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe in sicer: pridobitev strokovne in poklicne izobrazbe na ravni nižjega (nižja poklicna šola), srednjega poklicnega (srednja poklicna šola), srednjega (srednja tehniška in druge srednje strokovne šole) in tudi višjega izobraževanja (višja strokovna šola). Poleg pridobitve formalne izobrazbe je cilj tudi omogočiti zaprtim osebam, da pridobijo znanja in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev po prestani kazni in tako zagotovijo osebno eksistenco brez socialnih pomoči. Z uvajanjem delovne terapije pa bo ta prispevala k večjemu ohranjanju delovnih navad in spretnosti. Za dosego namena resocializacije je ključni cilj omogočiti zaprtim osebam zadostno število prostovoljnih svetovalcev ter vzpostavitev in nadgradnja ustrezne podporne mreže prostovoljcev za zagotavljanje svetovalne pomoči zaprtim osebam s ciljem socialnega vključevanja med in po prestani kazni, kar jim bo omogočilo tudi lažje pridobivanje zaposlitve po odpustu.

 

 

Upravičenec za izvedbo operacije je Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, katere osnovno poslanstvo je izvrševanje različnih kazenskih sankcij in pripora s prizadevanje, da so zapori varni za družbo, zaprte osebe in zaposlene, ter da zagotavljajo možnost uspešne integracije zaprtih oseb nazaj v družbo.

 

Temeljni cilji projekta je uvedba različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj.

 

 

 

GRADIVO

 

Ni aktualnih objav.