Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEŠKI IN IZVEDBENI DOKUMENTI TER ZAKONODAJA

 

 

PARTNERSKI SPORAZUM

 

Partnerski sporazum (PS) predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo, ki predstavlja podlago za črpanje sredstev iz skladov EU v obdobju 2014–2020.  V PS je vključenih vseh pet skladov EU, katerih skupna določila opredeljuje skupni strateški okvir (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)).

 

PS vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Opredeljena so tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo; spodbujanje enakosti moških in žensk, boja proti diskriminaciji ter dostopnosti; trajnostni razvoj.

 

Evropska komisija je na podlagi izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 in zakonodajnih predlogov za obdobje 2014–2020 za vsako državo članico EU pripravila stališče služb Komisije do priprave partnerskega sporazuma in programov za obdobje 2014–2020, t. i. Position Paper (objavljeno 22. novembra 2012), ki določa glavne izzive in prednostna področja financiranja ter je podlaga za pripravo dokumentov in pogajanja z EK. Slovenija je pri pripravi PS in Operativnega programa upoštevala pripravljeno stališče služb Komisije, pa tudi posebna priporočila Sveta EU, ki so pripravljena na podlagi pregleda izvajanja nacionalnega reformnega programa in programa stabilnosti.

 

Za usklajevanje priprave PS je od 1. 3. 2014 na državni ravni pristojna Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Sektor za razvojne politike).

 

 

OPERATIVNI PROGRAM

 

Operativni program (verzija 2.0, docx; verzija 2.1. docx )predstavlja ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. V obdobju 2014–2020 velja enoten Operativni program za črpanje vseh treh strukturnih skladov Evropske Kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad).

 

Operativni program je razdeljen na enajst prednostnih osi (shema spodaj), ki vsebinsko sledijo enajstim tematskim ciljem. Prednostne osi se delijo na eno ali več prednostnih naložb. Znotraj prednostne naložbe je definiran eden ali več specifičnih ciljev, za katere je naveden pričakovan rezultat, ki ga merimo s kazalniki rezultata. Za dosego specifičnega cilja so v Operativnem programu navedeni ukrepi , ki jih merimo s kazalniki učinka.

 

 

EVROPSKA IN SLOVENSKA ZAKONODAJA

 

 

Nabor najpomembnejše evropske in slovenske zakonodaje.

 

 

STRATEGIJA PRAVOSODJE 2020

 

Namen Strategije Pravosdje 2020 je pripraviti strateške podlage za vključitev v nastajajočo strategijo razvoja Slovenije 2014–2020, analizirati dejansko stanje in vzroke zanj ter na novo opredeliti razvojne zmožnosti v celotnem pravosodju. Delujoče, neodvisno, učinkovito in pravično pravosodje, ki mu državljani zaupajo, je eden od  bistvenih dejavnikov in porokov družbenega razvoja.

 

 

 

 

 

 

STRATEGIJA RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI V PRAVOSODJU 2020

 


Vlada RS je dne 24.4.2014 sprejela Strategijo ravnanja s človeškimi viri do leta 2020.

 

 

Namen strategije je zagotoviti ustrezno usposobljenost za vse ravni zaposlenih v pravosodju za čimbolj učinkovito, smotrno in tematsko usmerjeno doseganje ciljev, izhajajoč iz strategije Pravosodje 2020, ki je v skladu s krovno strategijo Evropa 2020. Pripravljena je v skladu s Priporočilom Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2013 in mnenjem Sveta o slovenskem programu stabilnosti za obdobje 2012–2016