Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA FINANCE IN PRORAČUN

 

mag. Janja GARVAS HOČEVAR, vodja službe

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5780

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge službe:

 

 • priprava predloga finančnega načrta ministrstva (načrt prihodkov, odhodkov);
 • izvajanje finančnega poslovanja ministrstva;
 • sodelovanje pri delu organov nadzora;
 • priprava predloga zaključnega računa v skladu z navodili za pripravo zaključnega računa proračuna;
 • priprava poročila o realizaciji finančnega načrta in o uporabi sredstev po programih, podprogramih, projektih, proračunskih postavkah, stroškovnih mestih;
 • spremljanje finančnega izvajanja projektov;
 • koordinacija in priprava likvidnostnega načrta;
 • pregledovanje pogodb, naročilnic in drugih pravnih podlag z vidika finančnega poslovanja;
 • priprava rezervacije sredstev ter spremljanje izvajanja pogodb, naročilnic in drugih pravnih podlag z vidika finančne realizacije;
 • priprava finančnih elementov predobremenitev in predlogov prerazporeditev sredstev ter odpiranje novih postavk/kontov;
 • vodenje evidence pogodb; 
 • priprava odredb za plačilo obveznosti;
 • vodenje pregleda stroškov in evidenc službenih potovanj, obračunov potnih nalogov ter priprava dokumentacije za računovodstvo;
 • priprava kartona odredbodajalcev, seznama deponiranih podpisov in sklepov o skrbnikih;
 • priprava ustreznih knjigovodskih listin za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov in transakcij;
 • koordinacija in nadzor popisa osnovnih sredstev ter usklajevanje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjigovodskim stanjem (inventura);
 • vodenje izvajanja postavk lastne dejavnosti z vsemi pripadajočimi evidencami;
 • sodelovanje pri pripravi kalkulativnih osnov za oblikovanje cen za lastno dejavnost;
 • priprava internih aktov s področja dela službe;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela službe (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja službe (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela službe;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja službe;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela službe.