Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA KADROVSKE ZADEVE

 

Špela INTIHAR, vodja službe

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5780

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge službe:

 

 • priprava akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter sprememb in dopolnitev akta;
 • priprava internih aktov s področja dela službe;
 • sodelovanje pri pripravi drugih internih aktov ministrstva;
 • priprava predloga kadrovskega načrta in spremljanje izvajanja kadrovskega načrta;
 • izvajanje nalog za zagotavljanje kadrovskih in organizacijskih pogojev za delovanje ministrstva;
 • opravljanje nalog v zvezi s štipendiranjem, zaposlovanjem, napredovanjem, premeščanjem, ugotavljanjem odgovornosti in nesposobnosti, izobraževanjem in prenehanjem  delovnega razmerja javnih uslužbencev;  
 • priprava individualnih aktov iz naslova pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja;
 • izvajanje aktivnosti, vezanih na letne razgovore in izvajanje aktivnosti v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem javnih uslužbencev v ministrstvu;
 • načrtovanje in spremljanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev v ministrstvu;
 • vodenje kadrovske evidence in hramba kadrovske dokumentacije;
 • priprava podatkov za obračun plač in drugih osebnih prejemkov;
 • naloge s področja varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja;
 • izvajanje nalog v postopkih pridobitve dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in vodenje evidence imetnikov dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in pooblaščenih oseb za določanje stopenj tajnosti;
 • priprava in usklajevanje načrta signirnih znakov; 
 • izvajanje aktivnosti, vezanih na varovanje osebnih podatkov;
 • priprava pooblastil;
 • izvajanje aktivnosti v zvezi z načrtom integritete;
 • priprava aktov imenovanj v delovna telesa (interne delovne skupine in medresorske delovne skupine ter projektne skupine) in vodenje evidence delovnih teles in imenovanj v delovna telesa;
 • zagotavljanje strokovne literature, revij in časopisov za potrebe dela ministrstva;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela službe (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja službe (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela službe;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja službe;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela službe.