Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA NEPREMIČNINE IN INVESTICIJE PRAVOSODNIH ORGANOV

 

Lucija REMEC, vodja službe

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5780

E: gp.mp(at)gov.si

 

      

      Naloge službe:

 • izvajanje vseh postopkov pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe pravosodnih organov;
 • izvajanje vseh postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem v upravljanju ministrstva;
 • zagotavljanje prostorov za potrebe opravljanja dejavnosti pravosodnih organov s sklepanjem najemnih pogodb;
 • priprava predlogov selitvenih načrtov pravosodnih organov;
 • skrb za zavarovanje nepremičnin v upravljanju ministrstva (razen za nepremičnine državnega tožilstva in državnega pravobranilstva);
 • vodenje in koordiniranje izvajanja del pri investicijskem in tekočem vzdrževanju nepremičnin v upravljanju ministrstva, vključno z reševanjem reklamacijskih zahtevkov iz tovrstnih del;
 • koordinacija postopkov in izvedbe projektov investicij z uporabo sredstev evropskih in drugih virov;
 • izvajanje vseh nalog upravičenca pri energetski prenovi stavb pravosodnih organov, delno sofinanciranih iz Kohezijskega sklada;
 • vzpostavitev, posodobitev, nadgradnja in vodenje evidence nepremičnega premoženja v upravljanju ministrstva za potrebe pravosodnih organov in drugih evidenc s področja dela službe;
 • koordinacija z upravljalcem prostorov ministrstva;
 • po pooblastilu vodenje investicij za potrebe Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij;
 • vodenje postopkov energetskih prenov nepremičnin pravosodnih organov;
 • izvedba strokovnih in administrativnih nalog za Stanovanjsko komisijo pravosodnih organov;
 • spremljanje stanja varnosti in skrb za zagotavljanje enotnih varnostnih standardov pravosodnih organov;
 • opravljanje nalog na področju obrambnega in varnostnega načrtovanja, zaščite in reševanja ter varovanja tajnih podatkov;
 • zbiranje potreb in naloge v zvezi z dodeljevanjem in uporabo službenih vozil za potrebe pravosodnih organov;
 • zagotavljanje službenih oblačil in izkaznic za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce;
 • načrtovanje postopkov javnih naročil s področja dela službe;
 • priprava in vodenje evidenčnih postopkov javnih naročil s področja dela službe;
 • priprava pogodbe, tehnične dokumentacije in ostalih strokovnih podlag za izvedbo javnih naročil s področja dela službe;
 • priprava internih aktov s področja dela službe;
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela službe;
 • sodelovanje pri pripravi in razlagi predpisov in drugih dokumentov ministrstva, ki posegajo v delovno področje službe;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela službe (medresorska usklajevanja);sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja službe;
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja službe (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ipd.);
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela službe.