Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

 

mag. Vesna STRNIŠA

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5317

E: gp.mp(at)gov.si 

 

 

 

Naloge službe:

 

Služba za notranjo revizijo je zadolžena za neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju ministrstva. Pokriva delovanje ministrstva, organa v sestavi in javnega zavoda Študijski center za narodno spravo.

  • priprava revizijske analize tveganosti vseh notranje organizacijskih enot ministrstva, organa v sestavi in javnega zavoda Študijski center za narodno spravo (ŠCNR);
  • priprava strateškega načrta dela službe, s katerim se vse zgoraj navedene enote rangirajo po ocenjeni tveganosti in časovno umestijo v revizijski cikel petih let z namenom rednega (periodičnega) revidiranja vseh enot glede na razpoložljive vire službe v tem obdobju;
  • priprava letnega načrta dela službe za izvajanje rednih notranjih revizij izbranih najbolj tveganih organizacijskih enot in svetovalnih projektov v okviru enega leta;
  • izvajanje rednih in izrednih notranjih revizij ministrstva, organa v sestavi in ŠČNR z namenom dajanja zagotovil predstojniku ministrstva kot odgovorni osebi o stopnji ustreznosti oziroma zadovoljivosti obstoja in delovanja sistema notranjih kontrol v okviru notranjega kontrolnega okolja, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva služba;
  • izvajanje sprotnih svetovanj ministru in ostalim zainteresiranim z ministrstva, organa v sestavi in ŠCNR, z namenom nenehnega izboljševanja poslovanja v smislu preprečevanja oziroma manjšanja možnosti napak pri doseganju zastavljenih ciljev;
  • izvajanje preventivne dejavnosti – ozaveščanje vseh zaposlenih na področju uvajanja in delovanja notranjih kontrol in upravljanj s tveganji ter koordinacija in svetovanje pri aktivnostih, ki se nanašajo na to področje – priprava in posodabljanje internih aktov, priprava in posodabljanje orisov poslovnih procesov, registrov tveganj, Izjave o notranjem nadzoru javnih financ in Načrtov integritete;
  • sprotno in letno poročanje o stanju na področju sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji – preko ugotovitev iz revizijskih poročil in izvrševanja danih priporočil;
  • skrb za nenehno izboljševanje kakovosti delovanja službe – priprava novih metodologij, uvajanje novih revizijskih metod in tehnik v prakso;
  • sodelovanje z zunanjimi nadzornimi institucijami.

 

URADNE URE:

PON: 9.00 - 12.00

SRE: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

PET: 9.00 - 12.00