Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVRŠITELJI

IZPITI ZA IZVRŠITELJE

I
Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in pooblastila ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur.l. RS št. 3/07-UPB4, 93/07, 37/08-ZST-1, 45/08-ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 14/12, 17/13 Odl.US: U-I-79/12-15, 45/14 Odl.US, 53/14 in 58/14 Odl. US). 
Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem zakonu, kot samostojno zasebno dejavnost. Izvršitelji so samozaposleni, v razmerju do svojih delavcev so zasebni delodajalci. Pravice in dolžnosti izvršitelja ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju. Izvršitelj ima sedež v kraju, določenim v skladu z drugim odstavkom 283. člena tega zakona.
 
II.
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
3. da ima zaključeno 4-letno srednješolsko izobrazbo; 
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja;
9. da ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz 285. člena ZIZ-a

 
III.
 
Izpit kandidati opravljajo na Ministrstvu za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. Vsebino, program in način opravljanja izpita za izvršitelja določa Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Ur.l. RS št. 12/2007). Prijavo k izpitu za izvršitelja se pošlje na Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.mp(at)gov.si ali izvrsitelji.mp(at)gov.si.

 

 

PRIJAVNICA
 
IV.
 
Izpit zajema preverjanje znanja s področja ustavne ureditve, organizacije pravosodjain državne uprave ter temeljne pravne ureditve Evropske unije, civilnega procesnega prava s poudarkom na izvršilnem postopku in postopku zavarovanja, in drugih izbranih področij prava in ekonomije ter vključuje poleg poznavanja predpisov z navedenih področij tudi teorijo in sodno prakso z navedenih področij. 
 
Program izpita za izvršitelja in seznam potrebne literature (pdf; 142 KB) 

 

 

Cenik
 
V.
 
Izpit za izvršitelja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
 
Kandidat najprej opravlja pisni del. Za izdelavo pisne naloge, ki je razdeljena na dva dela, ima kandidat na razpolago največ 6 šolskih ur. Prvi del pisnega izpita predstavlja poseben vprašalnik, sestavljen iz vprašanj s področja pravnih in ekonomskih znanj. Drugi del pisnega izpita obsega reševanje problema s študijo primera s področja izvršilnega postopka in postopka zavarovanja po določbah zakon o izvršbi in zavarovanju ter podzakonskih aktov.
 
Uspešno opravljeni pisni del je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita, ki se opravlja najkasneje v roku 14 dni po pisnem delu izpita. Kandidat opravlja izpit pred tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov, ki jih imenuje minister za pravosodje. Pri ustnem delu izpitu kandidat odgovarja na vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci po programu izpita. Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove usposobljenosti, vendar največ uro in pol. 

 

 

TABELA IZPITNI ROKI ZA IZVRŠITELJE

 

IZPITNI ROK

IZPIT

ROK ZA PRIJAVO

torek, 5. februar 2019

za kandidata za izvršitelja – pisno

petek, 21. december 2018

sreda, 13. februar 2019

za kandidata za izvršitelja - ustno

torek, 9. april 2019

za kandidata za izvršitelja – pisno

petek, 22. februar 2019

četrtek, 17. april 2019

za kandidata za izvršitelja - ustno

torek, 8. oktober 2019

za kandidata za izvršitelja – pisno

petek, 30. avgust 2019

četrtek, 17. oktober 2019

za kandidata za izvršitelja - ustno

torek, 10. december 2019

za kandidata za izvršitelja – pisno

torek, 22. oktober 2019

sreda, 18. december 2019

za kandidata za izvršitelja - ustno

 

 

    * Pridržujemo si pravico do spremembe izpitnih terminov.

 

Prijavnica



VI.
 
Stroške izpita plača kandidat sam na podlagi izstavljenega računa. Cena izpita je 253,59 EUR.

Cenik

 

POZOR! Oseba, ki uspešno opravi izpit za izvršitelja, s tem še ne postane izvršitelj.

Opravljen izpit je šele eden izmed pogojev za izvršitelja. Izvršitelje imenuje minister za pravosodje, potem ko Ministrstvo za pravosodje v Uradnem listu objavi razpis za prosta mesta izvršiteljev, ter minister za pravosodje izmed prijavljenih kandidatov izbere najustreznejše. Postopek imenovanja vodi Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo.

 


VII. PRIPRAVLJALNI SEMINAR NA IZPIT ZA KANDIDATE ZA IZVRŠITELJE

 

 

TERMIN

IZOBRAŽEVANJE

ROK ZA PRIJAVO

10. september 2019

Pripravljalni seminar za kandidate za izvršitelje

3. junij 2019

 

SEMINAR ODPADE

 

 

 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje lahko za pripravo oseb, ki želijo opravljati izpit za izvršitelja (v nadaljevanju: kandidat), organizira pripravljalne seminarje. Pripravljalni seminar je v obsegu najmanj osem šolskih ur. Izvajalci so strokovnjaki s pravnega in ekonomskega področja, ki jih imenuje minister, pristojen za pravosodje.

Pripravljalni seminar obsega predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse ter predstavitev uporabe teh znanj v praksi, iz področij, ki so navedena v 4. členu Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Uradni list RS, št. 12/07).

 

Obvestilo o terminu in programu pripravljalnega seminarja bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju približno en mesec pred predvidenim terminom. Pripravljalni seminar za kandidate za izvršitelje se organizira glede na število vlog in se izvede v kolikor je prijavljenih vsaj 10 kandidatov za posamezen termin. Udeležba na pripravljalnem seminarju ni pogoj za pristop k izpitu za izvršitelje. O udeležbi na pripravljalnem seminarju se kandidatu izda pisno potrdilo.

Stroške pripravljalnega seminarja krijejo kandidati, ki se ga udeležijo. V primeru, da se kandidat brez opravičenega razloga pripravljalnega seminarja določenega dne ne udeleži, se mu že plačani stroški ne vrnejo.«

 

Prijavnica

 

Cenik

 

 

VIII. PREIZKUS ZNANJA IZVRŠITELJEV

 

IZPITNI ROK

IZPIT

sreda, 13. februar 2019

Preizkus znanja za izvršitelje

četrtek, 17. april 2019

Preizkus znanja za izvršitelje

četrtek, 17. oktober 2019

Preizkus znanja za izvršitelje

sreda, 18. december 2019

Preizkus znanja za izvršitelje

 

Osebe, ki so že imenovane za izvršitelje, morajo vsako četrto leto po imenovanju opraviti preizkus znanja po programu, pod pogoji in na način, ki jih določa Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev (Ur.l. RS št. 15/03, 71/10).
Preizkus znanja izvršitelja se opravi z ustnim izpitom.

Stroške preizkusa plača izvršitelj sam na podlagi izstavljenega računa. Izvršitelj mora pred pristopom k preizkusu znanja predložiti dokazilo o plačilu. Cena preizkusa je 357,88 EUR.

Preizkus znanja zajema preverjanje znanj s področij državnih organov, sodišč in drugih pravosodnih organov, uporabo določb izvršilnega postopka pri delu izvršitelja, materialne predpise.

Cenik
 

 

 



IX. PROGRAM IZOBRAŽEVANJ IZVRŠITELJEV

»Izobraževanje, na podlagi 7. člena Pravilnika o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev (Uradni list RS, št. 15/03, 71/10 - v nadaljevanju: Pravilnik), obsega znanja in praktično usposobljenost o: pravni ureditvi v Republiki Sloveniji v delu, ki je povezan s področjem dela izvršiteljev, določbami predpisov, teorijo in sodno prakso s področja izvršilnega postopka in postopka zavarovanja; predpisih s področja financ in davčnih obveznosti; poslovanju s sodobnimi plačilnimi in vrednostnimi instrumenti; sodobnih metodah komunikacijskih in informacijskih poti; tehničnih in varnostnih normah; situacijskih in psiholoških ocenah; samozaščitnih ukrepih.

 

V skladu z 9. členom Pravilnika se je izvršitelj dolžan udeležiti vseh oblik določenih s programom izobraževanja izvršiteljev. Če se izvršitelj iz razloga višje sile ne more udeležiti posamezne oblike izobraževanja, lahko to nadomesti z udeležbo na drugem ustreznem strokovnem izobraževanju za isto področje. O utemeljenosti razlogov in ustreznosti nadomestitve odloča ministrstvo.«

 

Program izobraževanj za izvršitelje.


Dodatne informacije: 
 
tel.: (01) 369 57 70
e-pošta: gp.mp(at)gov.si
               izvrsitelji.mp(at)gov.si