Skoči na vsebino

KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI PROGRAMI IZMENJAV EJTN 2018

 

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, vabi na kratkoročne in dolgoročne  programe izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) v letu 2018, in sicer:

1. KRATKOROČNI PROGRAMI IZMENJAV
a) Kratkoročne standardne izmenjave za sodnike in tožilce na sodiščih in tožilstvih držav članic EU
b) Specializirane izmenjave
c) Izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev
d) Bilateralne izmenjave med sodišči in tožilstvi držav članic EU

2. DOLGOROČNI PROGRAMI IZMENJAV
Dolgoročne izmenjave na Eurojust-u, Sodišču Evropske unije in Evropskem sodišču za človekove pravice.


1. KRATKOROČNI PROGRAMI IZMENJAV

 

a) Kratkoročne standardne izmenjave za sodnike in tožilce na sodiščih in tožilstvih držav članic EU
(Short-term standard exchanges for judges/prosecutors in the courts/prosecution offices of the EU Member States)

 

Namen programa je spoznavanje pravosodnega sistema druge države članice EU, izpopolnjevanje znanja prava in prava EU ter znanja tujega jezika.
 
V letu 2018 je slovenskim udeležencem na voljo 12 mest za kratkoročne standardne izmenjave sodnikov in tožilcev v državah članicah EU.

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z različnimi slovenskimi pravosodnimi institucijami organizira dvotedenske izmenjave v Sloveniji za enako število tujih udeležencev (sodnikov in tožilcev držav članic EU).

Seznam držav z navedbo trajanja izmenjave (en ali dva tedna), število mest in jezik izmenjave so navedeni v prilogi in spletnem prijavnem obrazcu na naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

 

Prijave na kratkoročne standardne izmenjave potekajo do 15. decembra 2017 na spletnem naslovu
http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva.

Po končani izmenjavi udeleženci oddajo poročilo o izmenjavi in izpolnijo spletni vprašalnik.


b) Specializirane izmenjave
(Specialised exchanges)

 

Specializirane izmenjave so namenjene sodnikom in tožilcem, ki se ukvarjajo s specializiranimi področji prava, in trajajo pet delovnih dni. Jezik izmenjave je angleščina ali francoščina oziroma jezik gostujoče države.

Kandidati za specializirane izmenjave lahko izbirajo med naslednjimi področji: azilno pravo, pravo migracij, mediacije, okoljsko pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo, konkurenčno pravo, pravo boja proti terorizmu, pogodbeno pravo, insolvenčno pravo, pravo organiziranega kriminala, mladoletniško kazensko pravo, finančna kriminaliteta, pravo izvrševanja kazenskih sankcij, družinsko pravo, davčno pravo in pravo socialne varnosti.

 

V letu 2018 so slovenskim udeležencem na voljo 3 mesta na specializiranih izmenjavah. Za enako število tujih udeležencev bodo v letu 2018 organizirane specializirane izmenjave v Sloveniji.

Seznam držav z navedbo specializirane izmenjave, število mest in jezik izmenjave so navedeni v prilogi in spletnem prijavnem obrazcu na naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

Prijave na specializirane izmenjave potekajo do 15. decembra 2017 na spletnem naslovu
http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva.

Razvrstitev udeležencev po državah bodo določili na EJTN glede na vrsto specializacije in jezik.

Po končani izmenjavi udeleženci oddajo poročilo o izmenjavi in izpolnijo spletni vprašalnik.


c) Izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev
(Exchanges for court presidents and chief prosecutors)

 

Izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev trajajo od tri do pet delovnih dni. Potekajo v obliki individualne izmenjave ali manjše skupine dveh ali treh udeležencev. Jezik izmenjave je angleščina ali francoščina oziroma jezik gostujoče države.

Na izmenjavah za predsednike sodišč in vodje tožilstev bodo obravnavana naslednja področja: neodvisnost in finance, vodenje (vidiki upravljanja in razvoja), mediji in njihov vpliv na pravosodje, upravljanje sprememb ter informacijske in komunikacijske tehnologije.

 

V letu 2018 so slovenskim udeležencem na voljo 3 mesta na izmenjavah za predsednike sodišč in vodje tožilstev. Za enako število tujih predsednikov sodišč ali vodij tožilstev bodo v letu 2018 organizirane izmenjave v Sloveniji.

Seznam držav z navedbo trajanja izmenjave in jezik izmenjave so navedeni v prilogi in spletnem prijavnem obrazcu na naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

Prijave na izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev potekajo do 15. decembra 2017 na spletnem naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva.

Po končani izmenjavi udeleženci izpolnejo spletni vprašalnik in krajši anketni vprašalnik za izmenjavo vodstvenih kadrov.


d)  Bilateralne izmenjave med sodišči in tožilstvi držav članic EU
(Bilateral exchanges between courts/prosecution offices of the EU Member States)

 

Bilateralne izmenjave med sodišči in tožilstvi držav članic EU trajajo pet delovnih dni.

Namenjene so skupinam sodnikov ali tožilcev, ki se vnaprej dogovorijo za bilateralno izmenjavo s sodiščem ali tožilstvom druge države članice EU. V skupini je pet udeležencev, udeleženci bilateralne izmenjave obeh sodišč oziroma tožilstev se dogovorijo o vsebini in jeziku izmenjave (tolmačenje ni na voljo).

Recipročnost je zaželjena, ni pa obvezna. Pri prijavi recipročne izmenjave je treba priložiti uradno potrditev sodelujočega sodišča ali tožilstva, da se bodo udeležili bilateralne izmenjave.

Prijavo na bilateralno izmenjavo predloži sodišče ali tožilstvo, ki želi obiskati sodišče ali tožilstvo druge države članice EU.

 

V prijavi na bilateralno izmenjavo navedite: ime sodišča ali tožilstva druge države članice EU, s katero ste se dogovorili za bilateralno izmenjavo, cilj izmenjave, glavne teme, ki bodo obravnavane v okviru izmenjave (po možnosti osnutek programa), in sestavo skupine.

 

Prijave za bilateralne izmenjave zbiramo na Centru za izobraževanje v pravosodju do 21. decembra 2018. Pošljete jih lahko na elektronski naslov jtc.mp(at)gov.si.

 

DOLGOROČNI PROGRAMI IZMENJAV

a) Dolgoročna izmenjava na Eurojust-u
(Long-term training periods in Eurojust)

 

Izmenjava bo potekala na Eurojust-u, v Haagu, na nacionalnem predstavništvu udeležencev. Udeleženci bodo aktivno vključeni v delo in aktivnosti Eurojusta.

Za slovenske udeležence izmenjava traja 4 mesece.

Pogoji za prijavo:
- izmenjava je namenjena sodnikom in tožilcem držav članic EU, prednost imajo preiskovalni sodniki,
- najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju kazenskega prava in
- delovne izkušnje na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

Prijave na dolgoročne izmenjave potekajo do 15. decembra 2017 na spletnem naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva.


b) Dolgoročna izmenjava na Sodišču Evropske unije
(Long-term training periods at the Court of Justice of the European Union)

Izmenjava bo potekala na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Udeleženci bodo dodeljeni senatu enega od sodišč, ki sestavljajo SEU. Pomagali bodo sodnikom poročevalcem in generalnim pravobranilcem pri pripravi zadev, na obravnavah ne bodo sodelovali.

Trajanje izmenjave:
- 6 mesecev (od 1. septembra 2018 do 28. februarja 2019)
- 10 mesecev (od 1. septembra 2018 do 30. junija 2019)

Pogoji za prijavo:
- izmenjava je namenjena sodnikom in tožilcem držav članic EU,
- najmanj eno leto delovnih izkušenj kot sodnik ali tožilec,
- poznavanje prava EU in
- znanje francoskega jezika ter dobro znanje drugega jezika EU.

Za kandidate vseh držav članic EU je na voljo skupno 15 mest.

Prijave na dolgoročne izmenjave potekajo do 15. decembra 2017 na spletnem naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva.

c) Dolgoročna izmenjava na Evropskem sodišču za človekove pravice
(Long-term training periods at the European Court of Human Rights)

Izmenjava bo potekala na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Udeleženci bodo dodeljeni v enega od oddelkov za obravnavo zadev sodnega registra, ukvarjali se bodo s posameznimi vlogami svoje države.

Jezik izmenjave je angleščina ali francoščina.

Dodatne informacije in naloge udeležencev med izmenjavo so v prilogi »Long-term training period« (Priloga 6).

Izmenjava traja 12 mesecev (od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019).

Pogoji za prijavo:
- izmenjava je namenjena sodnikom in tožilcem držav članic EU,
- od 7 do 10 let delovnih izkušenj in
- zelo dobro znanje znanje angleškega ali francoskega jezika.

Za kandidate vseh držav članic EU je na voljo skupno 15 mest.

Prijave na dolgoročne izmenjave potekajo do 15. decembra 2017 na spletnem naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva.

 


RAZVRSTITEV PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV NA VSE VRSTE IZMENJAV

V primeru večjega števila prijav kot je razpoložljivih mest, bomo na Centru za izobraževanje v pravosodju prijavljene razvrstili skladno s kriteriji Centra za izobraževanje v pravosodju.

Za razvrščanje prijavljenih se upoštevajo naslednji kriteriji:
- udeležba na programih izmenjav in seminarjih EJTN v preteklosti,
- funkcija,
- sodelovanje s Centrom za izobraževanje v pravosodju v okviru programov izmenjave EJTN ali izvedbe izobraževanj Centra,
- število let delovnih izkušenj.

EJTN bo določila končno razvrstitev prijavljenih in njihovo razporeditev po državah oziroma vrsti izmenjav.

 

FINANCIRANJE IZMENJAV

V času udeležbe na izmenjavi udeleženci prejemajo plačo.

a) Izmenjave, ki trajajo do 10 delovnih dni

EJTN povrne potne stroške do 400 eur in dnevnice (v dnevnice so vključeni stroški nočitev, prehrane in lokalnega prevoza).

Za bilateralne izmenjave bodo dnevnice in potni stroški povrnjeni udeležencem, ki obiščejo sodišče ali tožilstvo v drugi državi članici EU.

b) Izmenjave, ki trajajo več kot 10 delovnih dni

Za izmenjave, pri katerih so udeleženci upravičeni do plačila dnevnic za 11 dni ali več, so v dnevnicah zajeti tudi potni stroški.

c) Dolgoročne izmenjave

Udeleženci prejmejo v času izmenjave dnevnice v višini 120 eur.

 

Kontaktna oseba za programe izmenjav EJTN in področje mednarodnega sodelovanja na Centru za izobraževanje v pravosodju je mag. Jurka Pavlovčič Ilovar, ki je dosegljiva za dodatne informacije in pomoč pri spletni prijavi, in sicer na telefonski številki 01 369 52 38 ali elektronskem naslovu jtc.mp(at)gov.si.