Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVA K PDI IN PLAČILO STROŠKOV IZPITA

 

Izpiti se opravljajo v terminih, ki se objavijo na spletni strani Centra za izobraževanje v pravosodju.
 
Vsi kandidati, ki v posameznem izpitnem roku pristopajo k pravniškemu državnemu izpitu, opravljajo pisni del izpita istočasno. V primeru, da je zahtevo za opravljanje izpita vložilo večje število kandidatov, se lahko pisni del izpita opravlja večkrat mesečno. Ustni del izpita se opravlja v mesecu po opravljenem pisnem delu na podlagi mesečnega razporeda, praviloma v prvih treh tednih v mesecu.
 
Razpored izpitnih rokov za posamezne mesece in predsednika ter člane komisije za posamezne izpite določi minister za pravosodje, oziroma po pooblastilu direktor Centra za izobraževanje v pravosodju.
 
Pisna naloga iz civilnega področja se opravlja praviloma vsak drugi ponedeljek v mesecu, pisna naloga iz kazenskega področja pa praviloma vsak drugi torek v mesecu. V primeru, da je zahtevo za opravljanje izpita vložilo večje število kandidatov, se lahko pisni nalogi opravljata katerikoli ponedeljek oziroma torek v mesecu. 

 
 
 
 

 

IZPITNI ROKI ZA PISNI DEL PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA V LETU 2019

 

7. in 8. januar 2019          - rok za vložitve zahteve 3. december 2018

4. in 5. februar 2019         - rok za vložitve zahteve 3. januar 2019

11. in 12. marec 2019       - rok za vložitve zahteve 1. februar 2019

8. in 9. april 2019              - rok za vložitev zahteve 1. marec 2019

13. in 14. maj 2019           - rok za vložitev zahteve 1. april 2019

3. in 4. junij 2019               - rok za vložitev zahteve 3. maj 2019

9. in 10. september 2019  - rok za vložitev zahteve 1. avgust 2019

7. in 8. oktober 2019         - rok za vložitev zahteve 2. september 2019

4. in 5. november 2019     - rok za vložitev zahteve 1. oktober 2019

2. in 3. december 2019     - rok za vložitev zahteve 4. november 2019

 

Kandidat se na izpit prijavi v skladu z zgoraj navedenimi roki prijave. Kandidat se lahko na izpit prijavi tudi predčasno, tako da v zahtevi za opravljanje izpita izrecno navede, da bi želel izpit opravljati kasneje. Sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, mora v enem letu po zaključku pripravništva vložiti zahtevo za opravljanje izpita in pristopiti k izpitu, sicer izgubi pravico opravljati izpit. Minister, pristojen za pravosodje, lahko ta rok na prošnjo, vloženo iz utemeljenih razlogov pred potekom roka, podaljša. Navedeni rok ne velja za sodniške pripravnike, ki so pripravništvo opravljali kot volonterji oziroma kot osebe v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, oziroma za kandidate, ki izpitu pristopajo na podlagi 19a. člena ZPDI.

 

Vsa dokazila se pošljejo v samo enem izvodu.
 

PRIJAVA ZA SODNIŠKE PRIRAVNIKEPRIJAVA ZA KANDIDATE PO 19A. ČLENU ZPDI
- izpolnjen obrazec prijavnice (v izvirniku)- izpolnjen obrazec prijavnice (v izvirniku)
- podatki o diplomiranju (univerza, fakulteta, datum diplomiranja, številka diplome) ali kopija diplome.- podatki o diplomiranju (univerza, fakulteta, datum diplomiranja, številka diplome) ali kopija diplome.
- kopijo potrdila o strokovnem izpitu in prošnjo za priznanje dela pravniškega državnega izpita- kopijo potrdila o strokovnem izpitu in prošnjo za priznanje ustreznega dela pravniškega državnega izpita
- program obveznega pripravništva, ki ga je izdalo višje sodišče- potrdila o prisostvovanju na obravnavah, narokih in sejah, določenih v 13. členu Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (v izvirniku, podpisana s strani sodnika ter opremljena z žigom sodišča)
- pripravnikova poročila o delu (v izvirniku) 
- mnenja mentorjev (v izvirniku, podpisana s strani mentorjev in opremljena z žigom sodišča) 
- potrdila o opravljenih kolokvijih (v izvirniku, podpisana s strani mentorjev in opremljena z žigom sodišča)- potrdila o opravljenih kolokvijih
- potrdila o udeležbi na seminarjih (v izvirniku in opremljena z žigom sodišča) Več o tem- potrdila o udeležbi na seminarjih (v izvirniku in opremljena z žigom sodišča)Več o tem
- potrdilo o izbirnem usposabljanju (originalno potrdilo delodajalca, iz katerega je razvidno obdobje zaposlitve ter kratek opis del in nalog, iz katerega je razvidno, da je bila oseba zaposlena na pravnih delih) (v izvirniku, podpisano s strani odgovorne osebe in opremljeno z žigom) - potrdilo o izpolnjevanju pogoja delovne dobe: potrdilo delodajalca, iz katerega je razvidno obdobje zaposlitve ter kratek opis del in nalog, iz katerega je razvidno, da je bila oseba zaposlena na pravnih delih. V potrdilu mora biti izrecno navedeno, da je bila oseba v rednem delovnem razmerju s polnim delovnim časom  (v izvirniku, podpisano s strani odgovorne osebe in opremljeno z žigom)
- pripravniki, ki so izbirno usposabljanje opravili na državnem tožilstvu, morajo k prijavi priložiti  program državnotožilskega pripravništva, pripravnikovo poročilo o delu in končno pisno mnenje generalnega mentorja (v izvirniku, podpisano in opremljeno z žigom)   - izpis dobe zavarovanj iz obveznega zavarovanja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali izpis podatkov o pokojninski dobi zavarovanca iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, iz katerega so razvidna obdobja posameznih delodajalcev in delovni čas (v izvirniku)
  
PrijavnicaPrijavnica

 

Pogosta vprašanja v zvezi s prijavo k pravniškemu državnemu izpitu

 

 

PLAČILO STROŠKOV IZPITA

ZPDI v 19b. členu določa, da stroške izpita krije kandidat. Stroške mora plačati najpozneje v osmih dneh po izstavitvi računa. V odločbi, s katero se posameznemu kandidatu dovoli pristop k izpitu, se določi višina stroškov izpita, ki jih mora kandidat plačati na podlagi izstavljenega računa, in navede rok plačila. Če račun ni plačan v roku iz prejšnjega odstavka, kandidatu ni dovoljen pristop k izpitu, na kar se kandidata posebej pisno opozori v odločbi.
 
Če se kandidat iz upravičenih razlogov ne udeleži izpita ali iz upravičenih razlogov odstopi med opravljanjem izpita, se mu del stroškov vrne. Višino vračila določi minister, pristojen za pravosodje, upoštevajoč fazo izpita, v kateri kandidat odstopi od izpita ali se je ne udeleži.

 

Cenik

 

Cenik pravniških državnih izpitov, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije določa naslednje cene:


Opravljanje pravniškega državnega izpita pred 6 člansko komisijo: 702,92 EUR
• Opravljanje pravniškega državnega izpita pred 5 člansko komisijo: 620,86 EUR
• Ponavljanje pisnega dela pravniškega državnega izpita: 92,23 EUR
• Ponavljanje dela ustnega dela pravniškega državnega izpita pred 6 člansko komisijo: 326,44 EUR
• Ponavljanje dela ustnega dela pravniškega državnega izpita pred 5 člansko komisijo: 299,09 EUR.

 

 Pogosta vprašanja v zvezi s plačilom stroškov izpita