Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOP NA PODLAGI 19A. ČLENA ZPDI

 

Zakon o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju ZPDI) v prvi alineji prvega odstavka 19a. člena določa, da ima pravico do opravljanja izpita tudi oseba, ki ni opravila pripravništva po tem zakonu:
 

- če je bila v rednem delovnem razmerju v trajanju najmanj 32 mesecev s polnim delovnim časom pri sodnem svetu, sodišču, državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu, odvetniku, notarju, osebi, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, ali ministrstvu, pristojnem za pravosodje, na pravnih delih po pridobljenem  strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma  magister prava, oziroma
- če je bila v rednem delovnem razmerju najmanj 48 mesecev s polnim delovnim časom pri ustavnem sodišču, zakonodajnem organu, v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pravni fakulteti, visoki pravni šoli ali v pravni osebi na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava.
 

Za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita na podlagi 19.a člena ZPDI mora posameznik opraviti naslednje obvezne oblike izobraževanja:
 
1. na civilnopravnem področju prisostvovati pri:
 
- vsaj treh glavnih obravnavah v pravdnih zadevah na okrajnem ali okrožnem sodišču,
- vsaj enem naroku v nepravdnih zadevah,
- vsaj eni celodnevni seji pritožbenega senata višjega sodišča;
 
2. na kazenskopravnem področju prisostvovati pri:

- vsaj treh glavnih obravnavah na okrajnem ali okrožnem sodišču,
- vsaj eni celodnevni seji pritožbenega senata višjega sodišča;

 Kandidati sami izberejo glavno obravnavo / narok / celodnevno sejo pritožbenega senata, na kateri bodo prisostvovali, na podlagi razporeda aktualnih obravnav posameznih sodišč, ki so objavljeni na njihovih spletnih straneh. Kandidati, ki pristopajo k pravniškemu državnemu izpitu brez opravljenega sodniškega pripravništva, torej na podlagi 19a. člena ZPDI, ne dobijo predhodno izdelanega programa kot sodniški pripravniki, temveč morajo sami poskrbeti za izpolnitev vseh obveznosti. Za pridobitev potrdila o udeležbi je v pomoč obrazec, ki ga sodnik podpiše ter s tem potrdi udeležbo.
 
Potrdilo o udeležbi na obravnavah
 

3. se udeležiti seminarjev predpisanih za sodniške pripravnike in sicer:
 
- delo državnega tožilca v kazenski zadevi
- mladoletniško kazensko pravo
- organizacija in vodenje zemljiške knjige ter poslovanje s strankami skupaj z ogledom zemljiške knjige
- dedno pravo in zapuščinski postopek
- nepravdni postopki
- postopki zaradi insolventnosti in postopki prisilnega prenehanja
- kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe
- pravo socialne varnosti
 
Več o tem (Seminarji za sodniške pripravnike in za kandidate, ki na pdi pristopajo na podlagi 19a. člena ZPDI)

 

4. opraviti kolokvija na temo izdelava osnutka kazenske odločbe in izdelava osnutka civilne odločbe.
 

Več o tem (Kolokviji za kandidate, ki na pdi pristopajo na podlagi 19a. člena ZPDI)

 

Prijava na kolokvij - 19a. člen ZPDI - nov18

 

 

 

Izpitni roki*Kolokvij na temoRok za prijavo
ponedeljek, 7. januar 2019pisanje osnutka civilne odločbeponedeljek, 3. december 2018
torek, 8. januar 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 4. februar 2019pisanje osnutka civilne odločbečetrtek, 3. januar 2019
torek, 5. februar 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 11. marec 2019pisanje osnutka civilne odločbepetek, 1. februar 2019
torek, 12. marec 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 8. april 2019pisanje osnutka civilne odločbepetek, 1. marec 2019
torek, 9. april 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 13. maj 2019pisanje osnutka civilne odločbeponedeljek, 1. april 2019
torek, 14. maj 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 3. junij 2019pisanje osnutka civilne odločbepetek, 3. maj 2019
torek, 4. junij 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 9. september 2019pisanje osnutka civilne odločbečetrtek, 1. avgust 2019
torek, 10. september 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 7. oktober 2019pisanje osnutka civilne odločbeponedeljek, 2. september 2019
torek, 8. oktober 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 4. november 2019pisanje osnutka civilne odločbetorek, 1. oktober 2019
torek, 5. november 2019pisanje osnutka kazenske odločbe
ponedeljek, 2. december 2019pisanje osnutka civilne odločbeponedeljek, 4. november 2019
torek, 3. december 2019pisanje osnutka kazenske odločbe

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov.

 

 Kandidati lahko obvezne oblike izobraževanje opravljajo pred izpolnitvijo pogoja delovne dobe.
 

Zakon o pravniškem državnem izpitu v 19a. členu določa, da oseba, ki ni opravila pripravništva po ZPDI vloži zahtevo za opravljanje pravniškega državnega izpita po izpolnitvi vseh pogojev. K zahtevi mora priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, razen dokazil o državljanstvu in poslovni sposobnosti, ki ju za državljane Republike Slovenije pridobi ministrstvo, pristojno za pravosodje.
 
Prijava mora vsebovati:

- izpolnjen obrazec prijavnice (v izvirniku)
- podatki o diplomiranju (univerza, fakulteta, datum diplomiranja, številka diplome) ali kopija diplome.
- kopijo potrdila o strokovnem izpitu in prošnjo za priznanje ustreznega dela pravniškega državnega izpita Več o tem (Oprostitev dela pdi)
- potrdila o opravljenih kolokvijih
- potrdila o udeležbi na seminarjih (v izvirniku in opremljena z žigom sodišča)Več o tem (Seminarji za sodniške pripravnike in za kandidate, ki na pdi pristopajo na podlagi 19a. člena ZPDI)
- potrdila o prisostvovanju na obravnavah, narokih in sejah, določenih v 13. členu Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (v izvirniku, podpisana s strani sodnika ter opremljena z žigom sodišča)
- potrdilo o izpolnjevanju pogoja delovne dobe: potrdilo delodajalca, iz katerega je razvidno obdobje zaposlitve ter kratek opis del in nalog, iz katerega je razvidno, da je bila oseba zaposlena na pravnih delih. V potrdilu mora biti izrecno navedeno, da je bila oseba v rednem delovnem razmerju s polnim delovnim časom  (v izvirniku, podpisano s strani odgovorne osebe in opremljeno z žigom)
- izpis dobe zavarovanj iz obveznega zavarovanja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali izpis podatkov o pokojninski dobi zavarovanca iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, iz katerega so razvidna obdobja posameznih delodajalcev in delovni čas (v izvirniku)
   
Prijavnica k pravniškemu državnemu izpitu (za kandidate, ki na pdi pristopajo na podlagi 19a. člena ZPDI)
 

Z odločbo, s katero se kandidatu dovoli pristop k izpitu, se določi čas in kraj opravljanja izpita, izpitno komisijo ter stroške izpita. Odločbo skupaj s računam kandidati prejmejo dva do tri tedne pred pisnim delom pravniškega državnega izpita. 
 
Pogosta vprašanja v zvezi s pristopom na podlagi 19a. člena ZPDI in prijavo na izpit