Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOP NA PODLAGI SODNIŠKEGA PRIPRAVNIŠTVA

 

Obvezno sodniško pripravništvo v skladu s 14. člen Zakona o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju ZPDI) določa, da traja sodniško pripravništvo osem mesecev, pet mesec na civilnopravnem področju na sodiščih in tri mesece na kazenskopravnem področju na sodiščih ali državnih tožilstvih. Za sodniško pripravništvo se kandidat prijavijo na višjih sodiščih, ki izvajajo sodniška pripravništva. Za več informacij v zvezi z sodniškim pripravništvom se obrnite na kadrovske službe višjih sodišč.

 

Izbirno usposabljanje v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZPDI določeno, da se delo v izbirnih oblikah priznava kot pripravništvo za opravljanje pravniškega državnega izpita, če traja najmanj šestnajst mesecev. Za izbirno usposabljanje se v skladu s 15. členom ZPDI prizna usposabljanje magistra prava in univerzitetnega diplomiranega pravnika:

- na sodišču,
- na ustavnem sodišču,
- pri državnem tožilstvu,
- pri zakonodajnem organu
- v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti,
- pri notarju,
- pri odvetniku,
- pri državnem pravobranilstvu,
- pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli,
- na pravnih delih v pravni osebi.

Zakon ne določa pogodbene ali delovno pravne oblike usposabljanja, zato se lahko izbirno usposabljanje opravlja npr. tudi kot volonter.

ZPDI v 19. členu določa, da sodniški pripravnik ob zaključku pripravništva vloži zahtevo za opravljanje pravniškega državnega izpita. Zahteva se lahko vloži en mesec pred zaključkom pripravništva. Sodniški pripravniki, ki so pripravništvo na sodišču opravljali v delovnem razmerju na sodišču, so dolžni v skladu s 6. odstavkom 19. člena k izpitu pristopiti v enem letu po zaključku pripravništva, sicer izgubijo pravico opravljati izpit kot sodniški pripravniki. Ta rok se lahko na podlagi pisne prošnje, vložene iz utemeljenih razlogov pred potekom roka, podaljša.
 
Zahtevi za opravljanje izpita je treba priložiti dokazila o opravljenem pripravništvu z vsemi mnenji in potrdili iz četrtega odstavka 17. člena ZPDI in dokazila o opravljenem izbirnem usposabljanju s podatki o njegovi vsebini in trajanju. Vsa dokazila se predloži v samo enem izvodu.
 
Prijava kandidatov, ki so opravljali pripravništvo na sodišču, mora vsebovati:

- izpolnjen obrazec prijavnice (v izvirniku)
- podatki o diplomiranju (univerza, fakulteta, datum diplomiranja, številka diplome) ali kopija diplome.
- kopijo potrdila o strokovnem izpitu in prošnjo za priznanje dela pravniškega državnega izpita Več o tem (Oprostitev dela pravniškega državnega izpita)
- program obveznega pripravništva, ki ga je izdalo višje sodišče
- pripravnikova poročila o delu (v izvirniku)
- mnenja mentorjev (v izvirniku, podpisana s strani mentorjev in opremljena z žigom sodišča)
- potrdila o opravljenih kolokvijih (v izvirniku, podpisana s strani mentorjev in opremljena z žigom sodišča)
- potrdila o udeležbi na seminarjih (v izvirniku in opremljena z žigom sodišča) Več o tem ( Seminarji za sodniške pripravnike in za kandidate, ki na pdi pristopajo na podlagi 19a. člena ZPDI)
- potrdilo o izbirnem usposabljanju (originalno potrdilo delodajalca, iz katerega je razvidno obdobje zaposlitve ter kratek opis del in nalog, iz katerega je razvidno, da je bila oseba zaposlena na pravnih delih) (v izvirniku, podpisano s strani odgovorne osebe in opremljeno z žigom)
- pripravniki, ki so izbirno usposabljanje opravili na državnem tožilstvu, morajo k prijavi priložiti  program državnotožilskega pripravništva, pripravnikovo poročilo o delu in končno pisno mnenje generalnega mentorja (v izvirniku, podpisano in opremljeno z žigom)
- pripravniki, ki so izbirno usposabljanje opravili na sodišču, morajo k prijavi vložiti program izbirnega usposabljanja na sodišču, poročila o delu in mnenja mentorjev skladna s programom (v izvirniku, podpisano in opremljeno z žigom)
 
Prijavnica k pravniškemu državnemu izpitu (za kandidate z opravljenim sodniškim pripravništvom)

 

Z odločbo, s katero se kandidatu dovoli pristop k izpitu, se določi čas in kraj opravljanja izpita, izpitno komisijo ter stroške izpita. Odločbo skupaj s računam kandidati prejmejo dva do tri tedne pred pisnim delom pravniškega državnega izpita. 
 
Pogosta vprašanja v zvezi s pristopom na podlagi sodniškega pripravništva in prijavo na izpit