Skoči na vsebino

SEMINARJI

OBVEZNI SEMINARJI
 

Določba 13. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju Pravilnik) določa obvezne oblike izobraževanja, kamor spadajo tudi seminarji na temo (navedeni v 3. in 4. členu Pravilnika):
 

1. Organizacija in vodenje zemljiške knjige ter poslovanje s strankami skupaj z ogledom zemljiške knjige (ogled zemljiške knjige je izveden po potrebi)
2. Dedno pravo in zapuščinski postopek
3. Nepravdni postopki
4. Postopki zaradi insolventnosti in postopki prisilnega prenehanja
5. Kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe
6. Pravo socialne varnosti
7. Delo državnega tožilca v kazenski zadevi in
8. Mladoletniško kazensko pravo.

Seminarji potekajo na sedežu višjih sodišč in so izvajajo hkrati za sodniške pripravnike in za kandidate, ki bodo k izpitu pristopili na podlagi 19a. člena ZDPI. Udeležba na seminarjih je brezplačna. Razporedi seminarjev so objavljeni na spletni strani mesec pred razpisanimi termini.

Center za izobraževanje v pravosodju predlaga, da se seminarja udeležijo kandidati v času, kose že pripravljajo na PDI, saj bodo na seminarjih lahko postavili vprašanja, ki se jim med pripravo porajajo.

 

Na seminarje se kandidati lahko prijavijo, ko so objavljeni točni datumi seminarjev. Brez prijave udeležba na seminarjih ni mogoča. Elektronski naslovi in načini prijave so različni po višjih sodiščih. Prijave se pošiljajo po elektronski pošti na naslove, ki so objavljeni na mesečnih razporedih seminarjev. Upoštevajo se samo prijave, ki prispejo na pravilni elektronski naslov. Potrdila o udeležbi na seminarju prejmejo vsi pravilno prijavljeni in prisotni na seminarju.
 

DODATNI SEMINARJI
 

Določba petega odstavka 14. člena Pravilnika dopušča, da lahko Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z višjimi sodišči, zaradi boljše usposobljenosti kandidatov za opravljanje izpita, izvede tudi dodatna izobraževanja, ki pa niso obvezna, kot velja za druge seminarje iz 3. in 4. člena Pravilnika. Zato je Center za izobraževanje v pravosodju v svoji letni program dela za leto 2017 na podlagi pobud višjih sodišč ponovno uvrstil dodatne seminarje, ki so se v preteklosti že izvajali in so bili med udeleženci odlično sprejeti. To so:

 

1. Gospodarsko pravo: pravo vrednostnih papirjev, pogodba gospodarskega prava, korporacijsko pravo, pogodbeno pravo;
2. Pravo o prekrških;
3. Družinsko pravo in
4. Pravo evropske unije.
 

Delno bomo še dodatno razširili ponudbo dodatnih seminarjev, ki so se v zadnjih letih tekoče izvajali, in sicer:

 

5. Pisanje civilne sodbe (osnovna znanja);
6. Pisanje civilne sodbe (nadaljevalni seminar) in
7. Pisanje kazenske sodbe.

 

Novost letošnjega leta pa bo seminar na temo:

 

8. Etika pravniškega poklica.

 

Zaradi lažje organiziranosti smo na prijavo za obvezne seminarje dodali tudi rubriko - dodatni seminarji. Vse kandidate, ki bodo prisostvovali na seminarjih tako pozivamo, da na prijavnici jasno označijo, katere seminarje bodo poslušali. Prijave se za vse seminarje pošiljajo na prej navedene elektronske naslove iz višjih sodišč.


Enotna prijava na seminarje za PDI - nova od okt 18

 

Program vseh seminarjev za PDI 2018

 

»Spoštovani.

Vse kandidate, ki bodo opravljali pravniški državni izpit (v nadaljevanju: PDI) obveščamo, da je potrebno prijavo na obvezne ali dodatne neobvezne seminarje za PDI vložiti pri tistem višjem sodišču, kjer se želi kandidat ali pripravnik udeležiti posameznega seminarja. Višje sodišče tudi izda potrdilo, da se je kandidat udeležil obveznih ali dodatnih neobveznih seminarjev za PDI.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.«


S spoštovanjem.

 

 

Obvezni in dodatni seminarji se bodo v letu 2018 odvijali po naslednjem zaporedju:

 

1. seminarji na Višjem sodišču v Ljubljani - marec, september in november;
2. seminarji na Višjem sodišču v Celju - maj in oktober;
3. seminarji na Višjem sodišču v Kopru - februar in september;
4. seminarji na Višjem sodišču v Mariboru – januar in junij.

 

  

1. Seminarji na Višjem sodišču v Ljubljani

 

 

Navodila za prijavo na seminarje za PDI - VLJ - od okt 18

 

 

Seminarji za PDI – mar18

Seminarji za PDI – mar.18 - sprememba.

Seminarji za PDI - SEP.18

Kolektivno delovno pravo – sep.18 - sprememba

Organizacija in vodenje zk – sep.18 - sprememba

Seminarji za PDI  -nov18

 

V torek dne 27. 11. 2018 seminar z naslovom Pisanje civilne sodbe - nadaljevalni seminar odpade, o novem terminu boste obveščeni naknadno.

 

Razpored - nov18

 2. Seminarji na Višjem sodišču v Celju 
 

Sodniški pripravniki (s sklenjenim delovnim razmerjem pri sodišču in volonterji) ter osebe, ki želijo opraviti pravniški državni izpit brez opravljanja sodniškega pripravništva (čl. 19a ZPDI) (v nadaljevanju: zunanji slušatelji) se morajo, v času opravljanja obveznega usposabljanja na sodišču oz. pred pristopom k izpitu, obvezno udeležiti seminarjev s področja kazenskega, civilnega, gospodarskega in delovnega sodstva (na zgoraj navedene teme).


Sodniški pripravniki ter zunanji slušatelji bodo o udeležbi na seminarju pridobili potrdilo, ki ga bo izdalo Višje sodišče v Celju, kot organizator in izvajalec seminarjev.


Prijave na seminar je potrebno oddati na elektronski naslov: pripravniki.visce(at)sodisce.si. Prijave za posamezen termin se bodo zbirale do zapolnitve mest (max. 20 mest za posamezen termin) oz. najkasneje 5 (pet) dni pred izvedbo posameznega seminarja.


V primeru, da se predavanja kljub pravočasni prijavi ne boste mogli udeležiti, je potrebno spremembo sporočiti pisno po e-pošti na zgoraj navedeni naslov najmanj 5 (pet) dni pred izvedbo seminarja.


V kolikor bo število slušateljev za posamezne seminarje na isto temo neenakomerno razporejeno, bomo opravili prerazporeditve in o tem slušatelje obvestili.
Seminarje bo Višje sodišče v Celju izvajalo predvidoma dvakrat letno.

 

 

Pisanje civilne sodbe - nadaljevalni seminar - sprememba

 

Raspored seminarjev apr-maj-jun18

 

Sprememba razporeda - april, maj, junij 2018

 

Sprememba razporeda Seminarji PDI - maj18

 

Obvezni in dodatni seminarji za PDI - okt18

 


3. Seminarji na Višjem sodišču v Kopru
 
Prijave za posamezen termin se zbirajo do zapolnitve mest na elektronskem naslovu urad.viskp@sodisce.si, do najkasneje sedem dni pred izvedbo posameznega seminarja. Na posameznem terminu je rezerviranih največ 10 dodatnih mest za zunanje slušatelje. V prijavi mora biti jasno razvidno, ali je slušatelj sodniški pripravnik ali zunanji slušatelj. V primeru, da se predavanja kljub pravočasni prijavi kandidat ne bo mogel udeležiti, je potrebno odjavo sporočiti pisno po elektronski pošti na zgoraj navedeni naslov najmanj sedem dni pred seminarjem.

 

 

Seminarji za PDI - feb.mar. 2018

 

Razpored - mar18 - sprememba termina dveh predavanj

 

Seminarji za PDI – sep-okt18.

 
4. Seminarji na Višjem sodišču v Mariboru

Prijave za posamezen termin se zbirajo na elektronskem naslovu polona.zelenko(at)sodisce.si. Potrdila o udeležbi na seminarjih bodo udeležencem izdana takoj po izvedbi seminarjev na podlagi podpisa na listi udeležencev.

 

 

Razpored seminarjev za PDI -januar 2018

 

 

Razpored jan feb 2018 - -sprememba

 

 

Seminarji za PDI – feb18 – sprememba termina dveh predavanj.

 

Seminarji za PDI - jun18

 


Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju
Vlasta Korenjak

 tel.: (01) 369 52 94
e-pošta: vlasta.korenjak(at)gov.si
 

Pogosta vprašanja v zvezi s seminarji