Skoči na vsebino

SODNI IZVEDENCI IN SODNI CENILCI

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

 

Seznam sodnih izvedencev

 

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

 

 


Seznam sodnih cenilcev

 

OBVESTILO

  

V Uradnem listu RS z dne 13. 3. 2015 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), ki je pomembno posegel tudi na področje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. V okviru navedenega področja novela spreminja 85. člen (sklicevanje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev na svoj status) ter 86. člen (uvedba t. i. pozivnega sistema) zakona.

 

Uvedba pozivnega sistema se prične uporabljati s trenutkom uveljavitve omenjene zakonske novele (28. marca 2015). Postopki za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uveljavitvijo zakona (torej pred 28. marcem 2015), pa se bodo končali po do sedaj veljavnih predpisih. Navedeno pomeni, da bo ministrstvo vse vloge za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki jih bo prejelo do uveljavitve zakona, obravnavalo skladno z zakonodajo, ki je veljala do uvedbe pozivnega sistema. Vloge, ki bodo na Ministrstvo za pravosodje prispele po omenjenem datumu, bodo zavržene (pravne podlage za njihovo obravnavo namreč ne bo več).

 

Namesto individualne obravnave vlog bo Ministrstvo za pravosodje pričelo z aktivnostmi v smeri uvedbe t. i. pozivnega sistema. Slednje pomeni, da bo ministrstvo dvakrat letno objavilo javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se bo objavil glede na izkazane potrebe, ki jih bo ministrstvo ugotavljalo na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov sodišč. S posameznim pozivom bodo tako k oddaji vlog vabljeni zgolj tisti kandidati, katerih strokovno področje oziroma jezik bosta identificirana v okviru potrebe po imenovanju.

 

 

 

 

Imenovanje

 

Priprave na preizkus strokovnosti

 

Preizkusi strokovnosti

 

Izpopolnjevalni seminarji

 

Seznam združenj sodnih izvedencev

Cenik

Sprejem vlog in imenovanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev

SEKTOR ZA PRAVOSODNO UPRAVO

 

tel.: (01) 369 53 44

e-pošta: gp.mp(at)gov.si

 

 

 

 

Organizacija izobraževanj in izpitov:

Vesna BRECL

tel.: 01 369 57 70

fax: 01 369 57 65

e-pošta: gp.mp(at)gov.si