Skoči na vsebino

IZPOPOLNJEVALNI SEMINARJI

V skladu s šestim odstavkom 87. člena Zakonom o sodiščih so se sodni izvedenci in sodni cenilci dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje.

 

Dolžnost predložitve ustreznih dokazil ministru, pristojnemu za pravosodje:
- po preteku 5 let od dneva imenovanja

- ob preteku vsakih nadaljnjih 5 let

 

Minister, pristojen za pravosodje, lahko določi, da morajo sodni izvedenci iz posameznih področij v določenem roku opraviti posebne preizkuse znanja glede novih dognanj in metod dela v stroke. Če se izvedenec ne prijavi k preizkusu, ali preizkusa ne opravi, se razreši.

 

Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja predpiše minister, pristojen za pravosodje. 
 

OBVESTILA O IZPOPOLNJEVALNIH SEMINARJIH

 

 

 

7. STROKOVNO SREČANJE SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV SLOVENIJE

 

Vabimo vas na 7. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo 19. novembra 2018 v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Na srečanju bomo spregovorili o spremembah zakonodaje s področja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, o predpisih o obveznosti arhiviranja in o raziskovalnih tehnikah pri zbiranju in obdelavi arhivskih dokumentov, o vlogi sodnega izvedenca in sodnega cenilca z vidika sodnika in z vidika odvetnika ter o poslovnem bontonu in kulturi vedenja. Predavali bodo strokovnjaki s posameznih področij. Prijava je mogoča do 25. oktobra 2018.

 

Program


Prijavnica

 

Vabilo


EKONOMSKA STROKA

 

 
2. delavnica RAČUNOVODENJE POSLOVNIH TERJATEV, OBVEZNOSTI, REZERVACIJ IN ČASOVNIH RAZMEJITEV TER DAVČNA VPRAŠANJA V TEJ ZVEZI (7. točka okvira SRS, SRS 5, SRS 9, SRS 10 in SRS 11)
 8. junij 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4575
 
3. delavnica RAČUNOVODENJE PRIHODKOV IN ODHODKOV TER STROŠKOV TER DAVČNA VPRAŠANJA V TEJ ZVEZI (SRS 12, SRS 13, SRS 14, in SRS 15)
 20. junij 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4576
 
4. delavnica RAČUNOVODENJE ZALOG IN DAVČNA VPRAŠANJA V TEJ ZVEZI (SRS 4)
 13. september 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4577
 
5. delavnica RAČUNOVODENJE FINANČNIH NALOŽB IN KAPITALA TER DAVČNA VPRAŠANJA V TEJ ZVEZI (SRS 3, SRS 8 in SRS 16)
 10. oktober 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4578

 

 

DELAVNICA ZA SODNE IZVEDENCE IN SODNE CENILCE Z NASLOVOM : VARNOST HRANE, VODE IN ZRAKA


 
6. delavnica SESTAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA (Uvod v SRS, ZGD-1)
 14. november 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4579

 

 

 

18. letna konferenca revizorjev, ki bo potekala 7. in 8. septembra 2017

Prijavnica


Delavnica Notranja revizija in prevare, ki bo potekala 12. septembra 2017, Slovenski inštitut za revizijo
Prijavnica

 

Delavnica Notranja revizija in prevare (ponovitev), ki bo potekala 17. januarja 2018, Slovenski inštitut za revizijo

Prijavnica

 

 

25. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, ki bo potekala 26. in 27.septembra 2017

Prijavnica

Seminar MSRP 15 in MSRP 16, ki bo potekal v sredo 11. oktobra 2017, Slovenski inštitut za revizijo
Prijavnica
 

Seminar VITKA ORGANIZACIJA - Kako z manj vložka doseči večji izplen, ki bo potekal 19. oktobra 2017.

Prijavnica

 

Seminar Ocenjevanje vrednosti gozdov, ki bo potekal 25. oktobra 2017, Slovenski inštitut za revizijo

Prijavnica

 

 20. letna konferenca notranjih revizorjev; vabilo, program , ki bo potekala 23. in 24. novembra 2017 v Kongresnem centru Thermana Park Laško.

 

Ukrepi BEPS-a, večstranska OECD-jeva konvencija in implementacija direktive sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom 

 

Uvod v tehnologijo verige podatkovnih blokov - 28.11.2017, Slovenski inštitut za revizijo

Prijavnica

 

Seminar - Ocenjevanje vrednosti umetnin s poudarkom na slabi praksi cenitve ponaredkov, ki bo 21.11.2017

 

Program

 

Vabilo

 

 

6. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije - september 2017

 

PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE!

 

- prijavnica

 

- program

 

- vabilo

  

Delavnica - Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji

 

Program

 

Vabilo

 

Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2017

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Izražanje mnenja notranje revizije

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti

 

Program

 

Vabilo

 

Izobraževanje - SODNO IZVEDENSTVO V POSTOPKIH DRUŽINSKEGA SODSTVA

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Izračun po MRS 19 s praktičnimi primeri, ki bo potekal 6. marca 2018

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Izzivi GDPR in ZVOP-2, ki bo potekal 20. marca 2018.

 

Program

 

Vabilo 

 

Seminar - MSOV 2017, ki bo potekal 22. marca 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Delavnica - Posbnosti električnih in hibridnih vozil, ki bo potekala 27.3 2018

 

Vabilo

 

Seminar Izbrani ukrepi BEPS, ki bo potekal 5. aprila 2018

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, ki bo potekal 13. aprila 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Spletna prodaja blaga in storitev, ki bo potekal 17. aprila 2018

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Novi izzivi zagotavljanja varnosti in skladnosti informacijskih sistemov, ki bo potekal 24. aprila 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - REVIZIJSKI PREGLED KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA V TEORIJI IN PRAKSI, ki bo potekal 6. junija 2018

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Praktična vpeljava GDPR-ja in ZVOP-2, ki bo potekal 15. maja 2018

 

Program

 

Vabilo

 

Vabilo - 21. letna konferenca računovodij, ki bo potekala 17. in 18. maja

 

Program

 

 

Vabilo

 

Seminar - Celovito svetovanje pri prodaji podjetij, ki bo potekal 18. junija 2018

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

Seminar - VPLIV NOVE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE NA NEPREMIČNINSKO STVARNO PRAVO – JAVNOPRAVNI IN CIVILNOPRAVNI VIDIKI,

ki bo potekal19. junija 2018

 

Program

 

Vabilo

 

19. letna konferenca revizorjev, ki bo potekala 6. in 7. septembra 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

Seminar-Celovito svetovanje pri prodaji prevzemih podjetij, ki bo potekal 19. septembra 2018

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

26. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, ki bo potekala 25. in 26. septembra

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

ponovitev delavnice - Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji, ki bo potekal 3. oktobra 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

seminar-SKLEPANJE POGODB GLEDE NEPREMIČNIN S POUDARKOM NA OBLIKOVANJU ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH DOVOLIL

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

Izobraževanje - Predstavitev koncepta metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarske javne infrastrukture na lokalni in državni ravni, ki bo potekalo 5. septembra 2018

 

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

delavnica - Stara kripaali žlahten starodobnik-Starodobna cestna vozila, ki bo potekala 24. oktobra 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

posvet - Področje najemov v MSRP-jih in SRS-jih, ki bo potekal 8. novembra 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

 

seminar - Mera kapitalizacije, ki bo potekal 21. novembra 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

dvodnevni posvet o Slovenskih računovodskih standardih s praktičnimi primeri, ki bo 4. in 5. decembra 2018 v Portorožu.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

.

seminar - NADZOR NAD PORABO FINANČNIH SREDSTEV EU, ki bo potekal 11. decembra 2018

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

vabilo - 19. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo, ki bo potekala 10. in 11. januarja 2019.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

seminar - Diskontna mera, mera kapitalizacije in ocenjevanje vrednosti nepremičnin po na donosu zasnovanem načinu, ki bo potekal 11. decembra 2018.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

seminar - Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in najgospodarnejša uporaba, ki bo 17. januarja 2019.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

seminar - Ocenjevanje vrednosti pri zastaranju nepremičnin, ki bo 18. januarja 2019.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

seminar-Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev – metoda presežnega donosa (MPEEM), ki bo potekal 22. januarja 2019

 

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

delavnica - RAČUNOVODSKA ANALIZA – (PREVEČ) PRIROČNO ORODJE?, , ki bo potekala 24. 1. 2019.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

seminar-Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG, ki bo potekal 30. januarja 2019.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava

 

Praktikum – Odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih, ki bo 5. februarja 2019.

 

Program

 

Vabilo

 

Prijava