Skoči na vsebino

PREIZKUSI STROKOVNOSTI

1. Vsebina in način preizkusa strokovnosti

Vsebino in način opravljanja preizkusa strokovnosti in posebnega preizkusa znanja predpiše minister, pristojen za pravosodje.

Program posebnih preizkusov strokovnosti oziroma posebnih preizkusov znanja za posamezna strokovna področja določi minister, za njihovo izvedbo pa je pristojen Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP).

Program pravnega dela preizkusa strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce seznam priporočenih pravnih virov in literature

Naročilnica za gradivo

Smernice za izdelavo izvedenskega mnenja oziroma cenitve na preizkusu strokovnosti za sodne izvedence oziroma sodne cenilce

 


Preizkus se opravlja pisno in ustno.

 

Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus. Naloga je zasnovana zlasti v obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva ter z izdelavo osnutka izvida, mnenja oziroma cenitve s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus.

 

Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi pravne predpise in strokovno literaturo. V času opravljanja pisnega dela se kandidat ne sme z nikomer posvetovati.

 

Z rezultatom pisnega dela preizkusa predsednik komisije kandidata seznani na dan ustnega dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnemu delu preizkusa.

 

Ustni delpreizkusa zajema zagovor pisne naloge in preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katero kandidat opravlja preizkus, ter preverjanje pravnega znanja, ki zajema predvsem poznavanje:


- temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije,


- organizacije in delovanja pravosodja in sodstva,


- osnov sodnih postopkov,


- osnove pravil o dokazovanju,


- zakonskih določb o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev ter


- osnov prava in institucij Evropske Unije.

 

Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove strokovnosti, vendar največ eno uro.

 

Ustni del preizkusa se opravlja najkasneje v sedmih dneh po opravljenem pisnem delu preizkusa.

 

Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi tudi ustni del.

 

 
Izid preizkusa razglasi predsednik komisije v navzočnosti članov komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po končanem celotnem preizkusu.

 

Kandidatu,ki je opravil preizkus, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu.

 

Kandidat, ki ni uspešnoopravil pisnega dela preizkusa sme k opravljanju tega ponovno pristopiti v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v treh mesecih in ne kasneje od enega leta po dnevu pisnega dela preizkusa.

 

Kandidat, ki ni opravil ustnega dela preizkusa, ponavlja celotni preizkus.

 

Celotni preizkus se lahko opravlja največ trikrat.

 

Za ponovitev preizkusa se ponovno plačajo stroški preizkusa.

 

Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko kandidat, ki preizkusa za posamezno strokovno področje in podpodročje trikrat ni uspešno opravil ali k opravljanju preizkusa ni pristopil v skladu s prvim odstavkom tega člena, po preteku petih let od zadnjega opravljanja preizkusa ponovno vloži vlogo za imenovanje za izvedenca oziroma cenilca za isto strokovno področje in podpodročje.

 

2. Roki

 

Roki za preizkus strokovnosti niso vnaprej določeni. Preizkuse organiziramo glede na zadostno število prijav.

 

Ministrstvo obvesti kandidata o času in kraju opravljanja preizkusa najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja preizkusa strokovnosti.

 

3. Stroški preizkusa strokovnosti

 

Cena preizkusa strokovnosti za sodnega izvedenca oz. sodnega cenilca je 275,71 €.

 

Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju preizkusa in če o tem pisno ne obvesti ministrstva najmanj osem dni pred rokom za preizkus, se šteje, da preizkusa ni opravil.

 

V primeru, da se kandidat brez opravičnega razloga preizkusa ne udeleži ali odstopi med opravljanjem preizkusa, se mu že plačani stroški ne vrnejo.
CENIK

 

 

PRIJAVNICA ZA PREIZKUS STROKOVNOSTI


OBVESTILA O PREIZKUSIH STROKOVNOSTI

 

Na navedene termine se lahko prijavijo le kandidati, ki jim je bil odrejen preizkus strokovnosti za posamezno strokovno področje in področje s strani ministra za pravosodje.

 

 

 

 Roki za preizkus strokovnosti niso vnaprej določeni. Organizirajo se na podlagi vlog kandidatov, ki so odstopljene na Center za izobraževanje v pravosodju.

K preizkusu strokovnosti lahko pristopijo le kandidati, ki jim je bil odrejen preizkus strokovnosti za posamezno strokovno področje in področje s strani ministra za pravosodje.

Kandidat opravlja preizkus v rokih, ki jih določi Center za izobraževanje v pravosodju. Čas in kraj opravljanja preizkusa določi Center za izobraževanje v pravosodje ter o tem pisno obvesti kandidata, ki mu je odrejen preizkus strokovnosti, najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja preizkusa strokovnosti.