Skoči na vsebino

PREIZKUSI STROKOVNOSTI

1. Vsebina in način preizkusa strokovnosti

Vsebino in način opravljanja preizkusa strokovnosti in posebnega preizkusa znanja predpiše minister, pristojen za pravosodje.

Program posebnih preizkusov strokovnosti oziroma posebnih preizkusov znanja za posamezna strokovna področja določi minister, za njihovo izvedbo pa je pristojen Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP).

Program pravnega dela preizkusa strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce seznam priporočenih pravnih virov in literature

Naročilnica za gradivo

Smernice za izdelavo izvedenskega mnenja oziroma cenitve na preizkusu strokovnosti za sodne izvedence oziroma sodne cenilce

 


Preizkus se opravlja pisno in ustno.

 

Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus. Naloga je zasnovana zlasti v obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva ter z izdelavo osnutka izvida, mnenja oziroma cenitve s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus.

 

Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi pravne predpise in strokovno literaturo. V času opravljanja pisnega dela se kandidat ne sme z nikomer posvetovati.

 

Z rezultatom pisnega dela preizkusa predsednik komisije kandidata seznani na dan ustnega dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnemu delu preizkusa.

 

Ustni del preizkusa zajema zagovor pisne naloge in preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katero kandidat opravlja preizkus, ter preverjanje pravnega znanja, ki zajema predvsem poznavanje:


- temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije,


- organizacije in delovanja pravosodja in sodstva,


- osnov sodnih postopkov,


- osnove pravil o dokazovanju,


- zakonskih določb o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev ter


- osnov prava in institucij Evropske Unije.

 

Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove strokovnosti, vendar največ eno uro.

 

Ustni del preizkusa se opravlja najkasneje v sedmih dneh po opravljenem pisnem delu preizkusa.

 

Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi tudi ustni del.

 

 
Izid preizkusa razglasi predsednik komisije v navzočnosti članov komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po končanem celotnem preizkusu.

 

Kandidatu, ki je opravil preizkus, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu.

 

Kandidat, ki ni uspešno opravil pisnega dela preizkusa sme k opravljanju tega ponovno pristopiti v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v treh mesecih in ne kasneje od enega leta po dnevu pisnega dela preizkusa.

 

Kandidat, ki ni opravil ustnega dela preizkusa, ponavlja celotni preizkus.

 

Celotni preizkus se lahko opravlja največ trikrat.

 

Za ponovitev preizkusa se ponovno plačajo stroški preizkusa.

 

Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko kandidat, ki preizkusa za posamezno strokovno področje in podpodročje trikrat ni uspešno opravil ali k opravljanju preizkusa ni pristopil v skladu s prvim odstavkom tega člena, po preteku petih let od zadnjega opravljanja preizkusa ponovno vloži vlogo za imenovanje za izvedenca oziroma cenilca za isto strokovno področje in podpodročje.

 

2. Roki

 

Roki za preizkus strokovnosti niso vnaprej določeni. Preizkuse organiziramo glede na zadostno število prijav.

 

Ministrstvo obvesti kandidata o času in kraju opravljanja preizkusa najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja preizkusa strokovnosti.

 

3. Stroški preizkusa strokovnosti

 

Cena preizkusa strokovnosti za sodnega izvedenca oz. sodnega cenilca je 275,71 €.

 

Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju preizkusa in če o tem pisno ne obvesti ministrstva najmanj osem dni pred rokom za preizkus, se šteje, da preizkusa ni opravil.

 

V primeru, da se kandidat brez opravičnega razloga preizkusa ne udeleži ali odstopi med opravljanjem preizkusa, se mu že plačani stroški ne vrnejo.
CENIK

 

 

PRIJAVNICA ZA PREIZKUS STROKOVNOSTI


OBVESTILA O PREIZKUSIH STROKOVNOSTI

 

Na navedene termine se lahko prijavijo le kandidati, ki jim je bil odrejen preizkus strokovnosti za posamezno strokovno področje in področje s strani ministra za pravosodje.

 

 

LETO 2018

 

PSIHOLOGIJA

 

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje psihologija potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjih terminih:

 

JANUAR 2018 (rok za prijave je 15. 10. 2017):
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 11. januarja 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 16. januarja 2018 po 15. uri.

MAREC 2018 (rok za prijave je 15. 1. 2018):
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 15. marca 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 20. marca 2018 po 15. uri,

JUNIJ 2018 (rok za prijave je 15. 4. 2018):
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 14. junija 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 20. junija 2018 po 15. uri in

SEPTEMBER 2018 (rok za prijave je 15. 7. 2018):
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 18. septembra 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 25. septembra 2018 po 15. uri.

 

 

VOJAŠKA IN OBRAMBOSLOVNA STROKA


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje vojaška in obramboslovna stroka predvidoma potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 12. februarja 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 15. februarja 2018 po 15. uri.
Rok za prijavo je najkasneje do 10. 11. 2017. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

PSIHOLOGIJA – PSIHOLOGIJA DRUŽINE

 

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje psihologija, podpodročje psihologija družine potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:

 

pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 12. februarja 2018 ob 8. uri,
ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 19. februarja 2018 ob 14. uri.

 

Roka za prijavo je najkasneje do 1. 12. 2017. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

SOCIALNO DELO

 

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje socialno delo potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:

 

pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 14. februarja 2018 ob 8. uri,
ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 20. februarja 2018 ob 14. uri.


Rok za prijavo je najkasneje do 1. 12. 2017. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

 

EKONOMIJA- finance, poslovne finance, vrednotenje podjetij in ekonomske analize

 

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje ekonomija, podpodročja finance, poslovne finance, vrednotenje podjetij in ekonomske analize potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:

  • pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 7. marca 2018 ob 9. uri,
  • ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 13. marca 2018 od 14. ure dalje.


Rok za prijavo je najkasneje do 5. 1. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

VETERINARSTVO

 

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje veterinarstvo potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:

 

pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 6. aprila 2018 ob 8. uri,
ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 11. aprila 2018 ob 15. uri.


Rok za prijavo do 1. 2. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – FORENZIKA MOBILNIH KOMUNIKACIJ


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje elektronske komunikacije, podpodročje forenzika mobilnih komunikacij potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 5. aprila 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 12. aprila 2018 ob 15. uri.


Rok za prijave je najkasneje do 10. 2. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - RAČUNALNIŠKA FORENZIKA IN FORENZIKA RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje računalništvo in informatika, podpodročje računalniška forenzika in podpodročje forenzika računalništva v oblaku potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 5. aprila 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 12. aprila 2018 ob 15. uri.


Rok za prijave je najkasneje do 10. 2. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

FORENZIČNO – KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE -  PREISKAVE FOTOGRAFIJ TER POSNETKOV VIDEO KAMER (VIDEO NADZOR)


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje forenzično – kriminalistično tehnične preiskave, podpodročje preiskave fotografij ter posnetkov video kamer (video nadzor) potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 5. aprila 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 12. aprila 2018 ob 15. uri.


Rok za prijave je najkasneje do 10. 2. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

FORENZIČNO – KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE -  PREISKAVE ROKOPISOV IN PODPISOV


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje forenzično – kriminalistično tehnične preiskave, podpodročje preiskave rokopisov in podpisov potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 5. aprila 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 12. aprila 2018 ob 15. uri.


Rok za prijave je najkasneje do 10. 2. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje stroji, oprema in premičnine potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 12. aprila 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 19. aprila 2018 ob 15. uri.


Rok za prijave je najkasneje do 10. 2. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

MEDICINA

 

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje medicine potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 21. maja 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 24. maja 2018 ob 15. uri.


Rok za prijavo je najkasneje do 1. 2. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

EKONOMIJA- plačilo za delo

 

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje ekonomija, podpodročje plačilo za delo potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:

  • pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 4. junija 2018 ob 8. uri,
  • ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 7. junija 2018 po 14. uri.


Rok za prijavo je najkasneje do 1. 3. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

VAROVANJE

 

Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje varovanje potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:

 

pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 11. septembra 2018 ob 8. uri,
ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 17. septembra 2018 ob 15. uri.


Rok za prijave je najkasneje do 1. 6. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

 KMETIJSTVO


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje kmetijstvo predvidoma potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 13. septembra 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 18. septembra 2018 ob 15. uri.


Rok za prijavo je najkasneje do 1. 6. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

GOZDARSTVO


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje gozdarstva potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 20. septembra 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 24. septembra 2018 ob 15. uri.


Rok za prijavo je najkasneje do 1. 6. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

GRADBENIŠTVO


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje gradbeništvo potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 22. novembra 2018 ob 8. uri,
ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 28. novembra 2018 ob 15. uri.


Rok za prijavo je najkasneje do 1. 9. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.

 

 

GEODEZIJA


Obveščamo vas, da bodo preizkusi strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce za strokovno področje geodezija potekali na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v naslednjem terminu:
- pisni del preizkusa strokovnosti bo potekal 23. novembra 2018 ob 8. uri,
- ustni del preizkusa strokovnosti bo potekal 29. novembra 2018 ob 15. uri.


Rok za prijavo je najkasneje do 1. 9. 2018. Po tem roku prijave ne bodo več možne.