Skoči na vsebino

PRIPRAVE NA PREIZKUS STROKOVNOSTI


Center za izobraževanje v pravosodju lahko organizira pripravljalne seminarje za pripravo kandidatov ter izvedencev in cenilcev na posebne preizkuse strokovnosti oziroma posebne preizkuse znanja. Pripravljalne seminarje lahko CIP organizira v sodelovanju z drugimi državnimi ali izobraževalnimi organi ter ustanovami, s strokovnimi združenji oziroma drugimi oblikami povezovanja izvedencev oziroma cenilcev, s strokovnjaki s posameznih strokovnih področij in podpodročij, za katera bodo kandidati ter izvedenci oziroma cenilci opravljali preizkuse, ter s pravnimi strokovnjaki.

 

Pripravljalni seminarji so splošni in posebni. Pogoj za prijavo na pripravljalni seminar je popolna vloga, ki je odstopljena na Center za izobraževanje v pravosodju in je kandidat o tem pisno obveščen.

 

Seminarji se organizirajo glede na število vlog in se izvedejo v kolikor je prijavljenih  vsaj 15 kandidatov za posamezen termin. Udeležba na posameznem seminarju ni pogoj za pristop k preizkusu.

 

 

Splošni pripravljalni seminarji obsegajo temeljna znanja s področja organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnove sodnih postopkov, pravila o dokazovanju, zakonske določbe o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev, osnove prava in institucij Evropske Unije ter druge teme, ki jih izvedenci oziroma cenilci potrebujejo pri svojem delu. 

 

 

7. STROKOVNO SREČANJE SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV SLOVENIJE

 

Vabimo vas na 7. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo 19. novembra 2018 v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Na srečanju bomo spregovorili o spremembah zakonodaje s področja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, o predpisih o obveznosti arhiviranja in o raziskovalnih tehnikah pri zbiranju in obdelavi arhivskih dokumentov, o vlogi sodnega izvedenca in sodnega cenilca z vidika sodnika in z vidika odvetnika ter o poslovnem bontonu in kulturi vedenja. Predavali bodo strokovnjaki s posameznih področij. Prijava je mogoča do 25. oktobra 2018.

 

Program


Prijavnica


Vabilo

 

 

 

PREDVIDENI SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINARJI V LETU 2017:

 

- 20. in 21. april 2017 (rok za prijavo je 1. 3. 2017) ODPOVEDAN

ter
- 19. in 20. oktober 2017 (rok za prijavo je 1. 9. 2017) ODPOVEDAN

 

Na seminar se na podlagi izpolnjene prijavnice lahko prijavijo le kandidati, ki so že prejeli obvestilo, da je njihova vloga odstopljena na Center za izobraževanje v pravosodju.

Kotizacija za dvodnevni Splošni pripravljalni seminar znaša 427,73 EUR, in vključuje organizacijske stroške, študijsko gradivo ter pogostitve v odmorih.

Dvodnevni splošni pripravljalni seminar bo izveden le v primeru zadostnega števila prijav, ki jih bomo prejeli do predvidenega roka.

 

Prijavnica

 

Posebni pripravljalni seminar za strokovnjake kliničnopsihološke stroke.

- Program

- Prijavnica

 

 

 

Posebni pripravljalni seminarji obsegajo posebna strokovna znanja za posamezna strokovna področja in podpodročja izvedenskega oziroma cenilskega dela.

 

Kadar zaradi nezadostnega števila prijavljenih kandidatov za posamezno strokovno področje ni mogoče zagotoviti izvedbe posebnega pripravljalnega seminarja lahko Center za izobraževanje v pravosodju organizira tudi druge oblike izobraževanja za pripravo kandidatov na preizkus strokovnosti.

 

O udeležbi na pripravljalnem seminarju se kandidatu, izvedencu oziroma cenilcu izda pisno potrdilo.

 

Stroške pripravljalnega seminarja krije kandidat, izvedenec oziroma cenilec.


CENIK

 

 

 


OBVESTILA O POSEBNIH PRIPRAVLJALNIH SEMINARJIH: glede na trenutno število vlog seminarji niso predvideni.