Skoči na vsebino

SODNI TOLMAČI

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

 

Seznam sodnih tolmačev

OBVESTILO

  

V Uradnem listu RS z dne 13. 3. 2015 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), ki je pomembno posegel tudi na področje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. V okviru navedenega področja novela spreminja 85. člen (sklicevanje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev na svoj status) ter 86. člen (uvedba t. i. pozivnega sistema) zakona.

 

Uvedba pozivnega sistema se prične uporabljati s trenutkom uveljavitve omenjene zakonske novele (28. marca 2015). Postopki za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uveljavitvijo zakona (torej pred 28. marcem 2015), pa se bodo končali po do sedaj veljavnih predpisih. Navedeno pomeni, da bo ministrstvo vse vloge za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki jih bo prejelo do uveljavitve zakona, obravnavalo skladno z zakonodajo, ki je veljala do uvedbe pozivnega sistema. Vloge, ki bodo na Ministrstvo za pravosodje prispele po omenjenem datumu, bodo zavržene (pravne podlage za njihovo obravnavo namreč ne bo več).

 

Namesto individualne obravnave vlog bo Ministrstvo za pravosodje pričelo z aktivnostmi v smeri uvedbe t. i. pozivnega sistema. Slednje pomeni, da bo ministrstvo dvakrat letno objavilo javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se bo objavil glede na izkazane potrebe, ki jih bo ministrstvo ugotavljalo na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov sodišč. S posameznim pozivom bodo tako k oddaji vlog vabljeni zgolj tisti kandidati, katerih strokovno področje oziroma jezik bosta identificirana v okviru potrebe po imenovanju.

 
Imenovanje

Priprave na preizkus znanja

Preizkusi znanja

Izpopolnjevalni seminarji

Cenik

 

Sprejem vlog in imenovanje sodnih tolmačev

SEKTOR ZA PRAVOSODNO UPRAVO

tel.: 01 369 53 44 

e-pošta: gp.mp(at)gov.si


Organizacija seminarjev in izpita:

Vesna BRECL

tel.: (01) 369 57 70

faks: (01) 369 57 65
e-pošta: gp.mp(at)gov.si