Skoči na vsebino

IMENOVANJE

POGOJI ZA IMENOVANJE

 

 

Ministrstvo za pravosodje dvakrat letno objavi javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih tolmačev. Poziv se objavi glede na izkazane potrebe, ki jih ministrstvo ugotavlja na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov sodišč. S posameznim pozivom so tako k oddaji vlog vabljeni zgolj tisti kandidati, katerih strokovno področje oziroma jezik sta identificirana v okviru potrebe po imenovanju.

 

V skladu s 87. členom Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/1994, 45/1995, 38/1999, 26/1999 - ZPP, 28/2000, 26/2001 - PZ, 67/2002 - ZSS-D, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 73/2004, 72/2005, 127/2006, 49/2006 - ZVPSBNO, 67/2007, 45/2008, 96/2009, 86/2010 - ZJNepS, 33/2011, 75/2012, 63/2013, 17/2015) v povezavi s 93. členom istega zakona je za sodnega tolmača lahko imenovan kdor:

 

  • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
  • je poslovno sposoben,
  • je osebnostno primeren,
  • ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje dela tolmača, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
  • ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje.

 

Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg izpolnjevanja navedenih pogojev uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.

 

 

VLOGA ZA IMENOVANJE

 

PRAVNA PODLAGA

 

Ministrstvo za pravosodje vodi postopek za imenovanje sodnega tolmača v skladu z Zakonom o sodiščih, Pravilnikom o sodnih tolmačih ter po pravilih zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

 

Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/1994, 45/1995, 38/1999, 26/1999 - ZPP, 28/2000, 26/2001 - PZ, 67/2002 - ZSS-D, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 73/2004, 72/2005, 127/2006, 49/2006 - ZVPSBNO, 67/2007, 45/2008, 96/2009, 86/2010 - ZJNepS, 33/2011, 75/2012, 63/2013, 17/2015)

 

Pravilnik o sodnih tolmačih  (Uradni list RS, št. 88/2010, 1/2012, 35/2013, 50/2015)

 

 

OBVESTILO

  

V Uradnem listu RS z dne 13. 3. 2015 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), ki je pomembno posegel tudi na področje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. V okviru navedenega področja novela spreminja 85. člen (sklicevanje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev na svoj status) ter 86. člen (uvedba t. i. pozivnega sistema) zakona.

 

Uvedba pozivnega sistema se prične uporabljati s trenutkom uveljavitve omenjene zakonske novele (28. marca 2015). Postopki za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uveljavitvijo zakona (torej pred 28. marcem 2015), pa se bodo končali po do sedaj veljavnih predpisih. Navedeno pomeni, da bo ministrstvo vse vloge za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki jih bo prejelo do uveljavitve zakona, obravnavalo skladno z zakonodajo, ki je veljala do uvedbe pozivnega sistema. Vloge, ki bodo na Ministrstvo za pravosodje prispele po omenjenem datumu, bodo zavržene (pravne podlage za njihovo obravnavo namreč ne bo več).

 

Namesto individualne obravnave vlog bo Ministrstvo za pravosodje pričelo z aktivnostmi v smeri uvedbe t. i. pozivnega sistema. Slednje pomeni, da bo ministrstvo dvakrat letno objavilo javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se bo objavil glede na izkazane potrebe, ki jih bo ministrstvo ugotavljalo na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov sodišč. S posameznim pozivom bodo tako k oddaji vlog vabljeni zgolj tisti kandidati, katerih strokovno področje oziroma jezik bosta identificirana v okviru potrebe po imenovanju.