Skoči na vsebino

PREIZKUSI ZNANJA

1. VSEBINA IN NAČIN

Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje iz 1. do 5. točke prvega odstavka 87. člena Zakona o sodiščih, mora opraviti preizkus znanja za sodnega tolmača (v nadaljnjem besedilu: preizkus). Preizkus se opravi po določbah IV. poglavja tega Pravilnika o sodnih tolmačih.

Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja predpiše minister, pristojen za pravosodje. Program preizkusa znanja določi minister, za njihovo izvedbo pa je pristojen CIP.  

Program pravnega in jezikovnega dela preizkusa znanjaza sodne tolmače in seznam priporočenih virov in literature
   

Naročilnica za gradivo

Kandidat mora k opravljanju preizkusa praviloma pristopiti v roku, ki ga določi Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP). Kandidat je lahko imenovan za tolmača le, če uspešno opravi preizkus.

 


Preizkus zajema preverjanje znanja iz jezika, za katerega želi biti kandidat imenovan za tolmača, ter pravnega znanja, in sicer predvsem poznavanja:
- temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije;
- organizacije in delovanja pravosodja in sodstva;
- osnov sodnih postopkov, ki se najpogosteje pojavljajo pri delu tolmačev;
- zakonskih določb o pravicah in dolžnostih tolmačev;
- osnove prava in institucij Evropske Unije;
- oblikovanja in overjanja prevodov ter vodenja evidence.

 

 


Preizkus za tolmače, ki tolmačijo govorico in znake gluhonemih oziroma samo gluhih ali nemih, obsega:
- govorico slušno prizadetih: gestikulacijo, znakovni govor, prstno abecedo;
- preizkus s področij iz prve do šeste alinee prvega odstavka tega člena.

 

Preizkus se opravlja pisno in ustno.

Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo, ki je lahko prevod tožbe, obtožnice, sodne ali upravne odločbe, pogodbe, spričevala ali druge listine iz slovenskega v tuj jezik, za katerega želi biti kandidat imenovan, in iz tega tujega jezika v slovenski jezik. Tuj jezik je v primeru iz drugega odstavka 22. člena pravilnika tudi v posebni pisavi tega jezika.

Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi pravne predpise, slovarje in strokovno literaturo. V času opravljanja pisnega dela se kandidat ne sme z nikomer posvetovati. Kandidat lahko izpitni prostor zapusti le z dovoljenjem navzočega uslužbenca ministrstva. Kandidat med izpitom ne sme imeti pri sebi telekomunikacijskih naprav. Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima enake posledice kot negativno ocenjena pisna naloga.

Z rezultatom pisnega dela preizkusa predsednik komisije kandidata seznani na dan ustnega dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnem delu preizkusa.

Ustni del preizkusa zajema preverjanje znanja iz prvega, drugega oziroma iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika v slovenskem in tujem jeziku, za katerega želi biti kandidat imenovan.

Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatovega znanja, vendar največ eno uro.

 

 

Ustni del preizkusa se opravlja najkasneje v sedmih dneh po opravljenem pisnem delu preizkusa.

Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi tudi ustni del.

 

 

Kandidat, ki ni uspešno opravil pisnega dela preizkusa, sme k opravljanju tega ponovno pristopiti v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v šestih mesecih in ne kasneje od dveh let po dnevu pisnega dela preizkusa.

 

 

Kandidat, ki ni opravil ustnega dela preizkusa, ponavlja celotni preizkus v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v šestih mesecih in ne kasneje od dveh let po dnevu ustnega dela preizkusa.

Celotni preizkus se lahko opravlja največ trikrat. Za ponovitev preizkusa se ponovno plačajo stroški preizkusa.

 

Ne glede na določbo tretjega odstavka 29. člena Pravilnika o sodnih tolmačih lahko kandidat, ki preizkusa trikrat ni uspešno opravil ali k opravljanju preizkusa ni pristopil v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, po preteku petih let od zadnjega opravljanja preizkusa ponovno vloži vlogo za imenovanje za tolmača za isti tuj jezik. 
 

2. ROKI ZA PREIZKUSE ZNANJA 


Roki za preizkus znanja niso vnaprej določeni. Preizkuse organiziramo glede na zadostno število prijav.


Ministrstvo obvesti kandidata o času in kraju opravljanja preizkusa najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja preizkusa strokovnosti.

 

3. STROŠKI PREIZKUSA ZNANJA

 

Cena preizkusa znanja za sodnega tolmača je 275,71 €.
 

Stroške preizkusa znanja krije kandidat na podlagi izstavljenega računa. V primeru, da račun ni plačan v roku, ki ga določi ministrstvo kandidatu ni dovoljen pristop na preizkus. Če se kandidat brez upravičenega razloga preizkusa ne udeleži, je stroške preizkusa dolžan plačati oziroma se mu že plačani stroški ne vrnejo. Če kandidat med opravljanjem preizkusa odstopi, se mu že plačani stroški ne vrnejo.

Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju preizkusa in če o tem pisno ne obvesti ministrstva najmanj osem dni pred rokom za preizkus, se šteje, da preizkusa ni opravil.

 

V primeru, da se kandidat brez opravičnega razloga preizkusa ne udeleži ali odstopi med opravljanjem preizkusa, se mu že plačani stroški ne vrnejo.
CENIK
 

4. PRIJAVA K PREIZKUSU ZNANJA

Na podlagi popolne vloge, kandidat lahko pristopi k opravljanju preizkusa znanja za sodnega tolmača. Na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana pošlje priloženo prijavnico za preizkus znanja.

Kandidati, ki želijo pristopiti k opravljanju preizkusa znanja morajo v navedenem roku oddati prijavnico za preizkus znanja.

PRIJAVNICA ZA PREIZKUS ZNANJA

 

POSEBNI PRIPRAVLJALNI SEMINARJI

 

 

OBVESTILA O PREIZKUSIH ZNANJA

 

Na navedene preizkuse se lahko prijavijo le kandidati, ki so s strani CIP prejeli obvestilo, da je njihova vloga s strani Sektorja za pravosodno upravo odstopljena na CIP, ter vabilo k preizkusu.
   

 

 

 

 

Roki za preizkus znanja niso vnaprej določeni. Organizirajo se na podlagi vlog kandidatov, ki so odstopljene na Center za izobraževanje v pravosodju.

K preizkusu znanja se lahko prijavijo le kandidati, ki so s strani Centra za izobraževanje v pravosodju prejeli obvestilo, da je njihova vloga s strani Sektorja za pravosodno upravo odstopljena na Center za izobraževanje v pravosodju ter vabilo k preizkusu.

Kandidat opravlja preizkus v rokih, ki jih določi Center za izobraževanje v pravosodju. Čas in kraj opravljanja preizkusa določi Center za izobraževanje v pravosodje ter o tem pisno obvesti kandidata,  najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja preizkusa znanja.