Skoči na vsebino

PRIPRAVE NA PREIZKUS ZNANJA


CIP lahko za pripravo kandidatov ter tolmačev na preizkuse znanja organizira pripravljalne seminarje.

 

Na pripravljalni seminar se lahko prijavijo le kandidati, ki so oddali popolno vlogo za imenovanje za sodnega tolmača.

 

Seminarji se organizirajo glede na število vlog in se izvedejo v kolikor je prijavljenih  vsaj 15 kandidatov za posamezen termin. Udeležba na posameznem seminarju ni pogoj za pristop k preizkusu.

 

Pripravljalne seminarje lahko CIP organizira v sodelovanju z drugimi državnimi ali izobraževalnimi organi ter ustanovami, s strokovnimi združenji oziroma drugimi oblikami povezovanja tolmačev, s strokovnjaki za posamezne jezike ter s pravnimi strokovnjaki. Pripravljalni seminarji so splošni in posebni.


Splošni pripravljalni seminarji so enaki za vse kandidate oziroma za tolmače, ne glede na jezik.

Splošni pripravljalni seminarji obsegajo:

- temeljna znanja s področja ustavne ureditve Republike Slovenije,

- organizacije in delovanja pravosodja in sodstva,

- osnove sodnih postopkov,

- zakonske določbe o pravicah in dolžnostih tolmačev

- osnove prava in institucij Evropske Unije ter

- druge teme, ki jih tolmači potrebujejo pri svojem delu.

Posebni pripravljalni seminarji obsegajo posebna strokovna znanja za posamezne jezike.
Če zaradi nezadostnega števila kandidatov ni mogoče zagotoviti izvedbe posebnega pripravljalnega seminarja, lahko CIP zagotovi drugo ustrezno obliko izobraževanja.

Čas, kraj, potek in vsebino pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja CIP objavi na uradni spletni strani ministrstva najmanj 15 dni pred začetkom pripravljalnegaseminarja.

O udeležbi na pripravljalnem seminarju oziroma drugi ustrezni obliki izobraževanja se kandidatu oziroma tolmaču izda pisno potrdilo.
Stroške pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije kandidat oziroma tolmač.
CENIK

SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINAR

Ministrstvo za pravosodje organizira strokovni seminar, katerega osnovni namen je seznanitev s temeljnimi pravnimi pojmi, ki se najpogosteje pojavljajo pri delu sodnih tolmačev. 

Kandidati, katerih vloge za imenovanje za sodne tolmače so popolne in ki želijo pristopiti na Splošni pripravljalni seminar morajo oddati izpolnjeno prijavnico v roku, ki je določen. Na podlagi prijavnice kandidatom izstavimo račun, ki ga morajo poravnati pred seminarjem. Cena Splošnega pripravljalnega seminarja je 427,73€,

stroške krije kandidat. O udeležbi na splošnem seminarju se kandidatu izda pisno potrdilo.

 

 

Na seminar se na podlagi izpolnjene prijavnice lahko prijavijo le kandidati, ki so že prejeli obvestilo, da je njihova vloga odstopljena na Center za izobraževanje v pravosodju.

Kotizacija za dvodnevni Splošni pripravljalni seminar znaša 427,73 EUR, in vključuje organizacijske stroške, študijsko gradivo ter pogostitve v odmorih.

Dvodnevni splošni pripravljalni seminar bo izveden le v primeru zadostnega števila prijav, ki jih bomo prejeli do predvidenega roka.

 

8. in 9. 4. 2019 (rok za prijavo 15. 1. 2019)
14. in 15. 10. 2019 (rok za prijavo 14. 6. 2019)

 

Osnutek programa

 

Prijavnica

 

5. STROKOVNO SREČANJE SODNIH TOLMAČEV SLOVENIJE

 

Vabimo vas na 5. strokovno srečanje sodnih tolmačev Slovenije, ki bo potekalo 18. oktobra 2018 v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Na srečanju bomo spregovorili o spremembah zakonodaje s področja sodnih tolmačev, obličnosti prevodov listin, o vlogi sodnega tolmača v sodnem postopku, interpretaciji pravnih terminov, o splošnih jezikovnih dilemah v procesu prevajanja, o izzivih, s katerimi se srečuje sodni tolmač pri soočanju z različnimi sodnimi praksami  in pravnimi terminologijami ter o poslovni komunikaciji in kulturi vedenja v sodni dvorani. Predavali bodo strokovnjaki s posameznih področij. Prijava je mogoča do 1. oktobra 2018.

 

Program

 

Prijavnica

 

Vabilo

 

 

POSEBNI PRIPRAVLJALNI SEMINARJI

Kandidati so povabljeni na posebni pripravljalni seminar, ki je organiziran večkrat letno in obsega posebna strokovna znanja za posamezne jezike ali pogovor s kandidati o pravni terminologiji v tujem jeziku. Cena posebnega pripravljalnega seminarja je 186,70 €.

 

Na posebne pripravljalne seminarje se lahko prijavijo le kandidati, ki so oddali popolno vlogo za imenovanje za sodnega tolmača.

 

PRIJAVNICA
 

 

V letu 2018 ni predvidenih pripravljalnih seminarjev.