Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVITELJI V POSTOPKIH INSOLVENTNOSTI


IZPITI ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE

I.

Dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja izda minister pristojen za pravosodje, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje v skladu s 108. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-UPB8):
 
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali primerljivo izobrazbo, pridobljeno v tujini, nostrificirano, priznano ali ovrednoteno v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
4. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke tega odstavka,
5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 v posameznem letu,
6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije,
8. je ministru, pristojnem za pravosodje, dala izjavo, da bo vestno in odgovorno opravljala svoje pristojnosti in naloge upravitelja ter si v vsakem postopku zaradi insolventnosti, v katerem bo imenovana, prizadevala za kar najhitrejše končanje postopka in čim ugodnejše poplačilo upnikov.
 
Pogoja iz 7. točke ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.
 
S 1. oktobrom 2008 so začele veljati spremembe na področju opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, ki jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju /ZFPPIPP/   (Uradni list RS, št.13/14-UPB8).
 
II.

Izpit kandidati opravljajo na Ministrstvu za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. Vsebino, program in način opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije določa Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/08, št. 7/11).

ODSTOP OD IZPITA:
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne opravlja izpita in če o tem pisno ne obvesti ministrstva najmanj osem dni pred izpitnim rokom ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
O upravičenosti razlogov za odstop od izpita odloči minister na podlagi pisne obrazložitve kandidata. Kandidat mora poslati pisno obrazložitev v sedmih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita.
Za opravičene razloge se štejejo zlasti: bolezen, smrt v ožji družini, neodložljive in nenačrtovane obveznosti.

OPOZORILO!
K odjavi je potrebno predložiti ustrezna dokazila, sicer se bo štelo, da ste pristopili k izpitu in ga niste uspešno opravili.

 

III.

Minister predpiše program in način opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

 

Program strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije


IV.
Stroški strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije znašajo 253,59 €.

Cenik
 
V.

Prijava k izpitu za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije:


VI. 

 

*Pridržujemo si pravico do spremembe terminov.

IZPITNI ROK

IZPIT

ROK ZA PRIJAVO

ponedeljek, 11. marec 2019

za kandidata za upravitelja – pisno

petek, 1. februar 2019

četrtek, 21. marec 2019

za kandidata za upravitelja - ustno

torek, 21. maj 2019

za kandidata za upravitelja – pisno

sreda, 10. april 2019

četrtek, 30. maj 2019

za kandidata za upravitelja - ustno

torek, 17. september 2019

za kandidata za upravitelja – pisno

torek, 30. julij 2019

četrtek, 26. september 2019

za kandidata za upravitelja - ustno

torek, 19. november 2019

za kandidata za upravitelja – pisno

torek, 8. oktober 2019

četrtek, 28. november 2019

za kandidata za upravitelja - ustno

   
 
 

 

 

 

Prosimo, da prijave pošljete na Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju.

 

VII.

Cenik za pripravljalni seminar za kandidate za upraviteljeVIII.
PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA UPRAVITELJE V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE
 

Prosimo vas, da priloženo prijavnico pošljete na Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Župančičeva 3, Ljubljana ali po faksu na št. 01/ 369 5765, najkasneje do 21. januarja 2019. Po tem datumu prijave ne bodo več možne.
 

TERMIN

IZOBRAŽEVANJE

ROK ZA PRIJAVO

4.-5. in 11.-12. april 2019

Pripravljalni seminar za kandidate za upravitelje

21. januar 2019

10.-11. in 17.-18. oktober 2019

Pripravljalni seminar za

kandidate za upravitelje bo izveden

 

1. julij 2019

dodatne prijave do

5. septembra 2019

Osnutek programa


Prijavnica
 
Kotizacija za seminar znaša 505,87 EUR in vključuje organizacijske stroške, študijsko gradivo, prigrizek ter napitke v odmorih. Račun, ki vam ga bomo poslali po prejemu vaše prijavnice, boste prejeli po pošti.

 

 

 

 

Dodatne informacije:
tel.: (01) 369 57 70 
e-pošta: upravitelji.mp(at)gov.si