Skoči na vsebino

UPRAVITELJI V POSTOPKIH INSOLVENTNOSTI


IZPITI ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE

I.
Dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja izda minister pristojen za pravosodje, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje v skladu s 108. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-UPB8):
 
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali primerljivo izobrazbo, pridobljeno v tujini, nostrificirano, priznano ali ovrednoteno v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
4. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke tega odstavka,
5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 v posameznem letu,
6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije,
8. je ministru, pristojnem za pravosodje, dala izjavo, da bo vestno in odgovorno opravljala svoje pristojnosti in naloge upravitelja ter si v vsakem postopku zaradi insolventnosti, v katerem bo imenovana, prizadevala za kar najhitrejše končanje postopka in čim ugodnejše poplačilo upnikov.
 
Pogoja iz 7. točke ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.
 
S 1. oktobrom 2008 so začele veljati spremembe na področju opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, ki jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju /ZFPPIPP/   (Uradni list RS, št.13/14-UPB8).
 
II.

Izpit kandidati opravljajo na Ministrstvu za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. Vsebino, program in način opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije določa Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/08, št. 7/11).

ODSTOP OD IZPITA:
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne opravlja izpita in če o tem pisno ne obvesti ministrstva najmanj osem dni pred izpitnim rokom ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
O upravičenosti razlogov za odstop od izpita odloči minister na podlagi pisne obrazložitve kandidata. Kandidat mora poslati pisno obrazložitev v sedmih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita.
Za opravičene razloge se štejejo zlasti: bolezen, smrt v ožji družini, neodložljive in nenačrtovane obveznosti.

OPOZORILO!
K odjavi je potrebno predložiti ustrezna dokazila, sicer se bo štelo, da ste pristopili k izpitu in ga niste uspešno opravili.

 

III.

Minister predpiše program in način opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

 

Program strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije


IV.
Stroški strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije znašajo 253,59 €.

Cenik
 
V.
Prijava k izpitu za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije:


VI. 

 

Izpitni roki Izpit Rok za prijavo
8. marec 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 8. februar 2017
16. marec 2017 za kandidata za upravitelja – ustno
     
10. maj 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 10. april 2017
18. maj 2017 za kandidata za upravitelja – ustno
     
7. junij 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 8. maj 2017
16. junij 2017 za kandidata za upravitelja – ustno
     
7. september 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 1. avgust 2017
18. september 2017 za kandidata za upravitelja – ustno
     
10. november 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 10. oktober 2017
20. november 2017 za kandidata za upravitelja – ustno
*Pridržujemo si pravico do spremembe terminov.

 

Prosimo, da prijave pošljete na Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju.

 

VII.

Cenik za pripravljalni seminar za kandidate za upravitelje

 

 

 

Dodatne informacije:
tel.: (01) 369 57 70 
e-pošta: upravitelji.mp(at)gov.si