Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočila za javnost po 17. redni seji Vlade

Vlada RS o Uredbi o postopkih hrambe, upravljanja in prodaje premoženja nezakonitega izvora ter o Uredbi o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora ter o Uredbi o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji v skladu s 42. in 43. členom Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora izdala dve uredbi: Uredbo o postopkih hrambe, upravljanja in prodaje premoženja nezakonitega izvora ter Uredbo o spremembah Uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora.

 

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki je začel veljati 29.11.2011, uporabljati pa 6 mesecev po njegovi uveljavitvi, 30.05.2012, v 42. členu ZOPNI določa, da postopke hrambe, upravljanja in prodaje začasno zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega premoženja nezakonitega izvora natančneje predpiše Vlada RS v posebni Uredbi.


Predlog Uredbe določa podrobnejšo ureditev postopkov hrambe, upravljanja in prodaje začasno zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega premoženja nezakonitega izvora. Uredba ureja pristojnosti posameznih zakonsko pristojnih organov glede izvajanja določb zakona s področji lastniških vrednostnih papirjev, drugega finančnega premoženja, premičnin, kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, ter drugih nepremičnin.

 

Uredba ureja pristojnosti posameznih zakonsko pristojnih organov na podlagi določb ZOPNI glede različnih vrst premoženja. Določene so tudi komisije, ki bodo odločale o prodaji zaseženega premoženja. Prevzem premičnin v hrambo pa se bo zabeležil na posebnih obrazcih, ki urejata vsebino zapisnika o prenehanju hrambe in izdajo premičnin.

 

Omenjeno premoženje se v skladu z zakonom in izdano uredbo vodi v evidenci začasno zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega premoženja nezakonitega izvora pri organih, pristojnih za hrambo, upravljanje oziroma prodajo premoženja nezakonitega izvora v obliki, z vsebino in na način, ki ga določa uredba, ki ureja evidence na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora.

 

Pri pripravi Uredbe o postopkih hrambe, upravljanja in prodaje premoženja nezakonitega izvora, pa se je pokazalo, da je treba še nekoliko spremeniti tudi pred kratkim sprejeto Uredbo o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora v smeri uskladitve s prej navedeno uredbo. Tako ZOPNI v 43. členu, določa tudi sprejetje sprememb Uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora.

 

Predlog uredbe prinaša nekaj novosti in sicer se v skladu s spremembo uredbe vpis v evidence ne izvrši le na podlagi sklepa sodišča o začasnem zavarovanju odvzema, oz. o začasnem odvzemu temveč tudi na podlagi izvršljive odločbe sodišča o podaljšanju, spremembi, razveljavitvi ali odpravi začasnega zavarovanja odvzema oziroma začasnega odvzema. S tako določeno ureditvijo so zajeta vsa stanja premoženja nezakonitega izvora.


Z Uredbo o evidencah je odpravljen tudi pogoj, da se vpis v evidence izvrši na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, saj po 502. členu Zakona o kazenskem postopku v zvezi s 25. členom ZOPNI ugovor in pritožba ne zadržita izvršitve sklepa o zavarovanju.

 

Z vidika pravic tretjih oseb, pravnega prometa ali točnega oziroma ažurnega dejanskega stanja morajo pristojni organi v skladu z veljavno uredbo poleg zaznamb, bremen ali drugih omejitev, opozoril ali oznak, ki so pomembni za pravni promet ali dejansko stanje tudi posebej vpisovati in navesti izteke zakonskih in sodnih rokov ter skrbeti, da se po njihovem izteku obvesti vse organi in stranke, ki sodelujejo v ustrezni fazi postopka po ZOPNI, da se je rok iztekel in da niso prejeli ustrezne odločbe v zvezi z vpisanim premoženjem oziroma predmeti. Slednje je potrebno predvsem zaradi preprečevanja morebitnih odškodninskih zahtevkov, v primeru, če je premoženje začasno zavarovano oz. odvzeto brez sodne odločbe. Na ta način se dodatno spodbudi sodišča, da pravočasno reagirajo z vidikov postopkovnih rokov oziroma pravne varnosti.

 

Uredba tudi določa, da pristojni organi redno obveščajo zlasti sodišča in državna tožilstva, medtem ko je sistemsko sodelovanje med različnimi državnimi organi, ki delajo v javnem interesu in so pristojni za področja, ki jih določata uredbi, nujno potrebno.


Obe uredbi bosta objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.


Vlada RS o Informaciji o realizaciji Sklepa Vlade RS z dne 23.2.2012 (pregled sprememb predpisov zaradi racionalizacije organizacijske strukture javnega sektorja)

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z Informacijo o realizaciji sklepov Vlade RS z dne 23.2.2012 in naložila pristojnim ministrstvom, da najkasneje do 15. junija 2012, Ministrstvu za pravosodje in javno upravo posredujejo informacijo o vsebini sprememb oziroma dopolnitev predpisov, navedenih v prilogi Informacije o realizaciji sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 23.2.2012.

 

Vlada RS je na 3. redni seji, dne 23. 2. 2012, sprejela gradivo »Predlog sprememb pristojnosti in organiziranosti ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb, javnih agencij in javnih skladov ter nekaterih javnih zavodov«. Gradivo predstavlja podlago za pripravo sistemskih rešitev ter sprememb zakonov in podzakonskih predpisov, s katerimi bo s ciljem  racionalizacije organizacijske strukture javnega sektorja in zmanjšanja stroškov poslovanja državne uprave izvedena sprememba pristojnosti in organiziranosti ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb, javnih agencij in javnih skladov.

 

Z navedenimi sklepi je Vlada Republike Slovenije pristojnim ministrstvom naložila, da zaradi izvedbe odločitev, ki izhajajo iz vladnega gradiva, najkasneje do 30. 6. 2012, v obravnavo predložijo vse potrebne predloge zakonov. Po uveljavitvi vseh potrebnih novel zakonov vladi v obravnavo in sprejem pravočasno predložijo tudi vse predloge podzakonskih predpisov, s katerimi se realizirajo določbe teh zakonov oziroma izvedejo vse druge potrebne ukrepe, da se zagotovi uveljavitev nove ureditve v širšem javnem sektorju s 1. januarjem 2013.   


Vlada RS o Stališču o zahtevi Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije in Sindikata Ministrstva za obrambo za presojo ustavnosti in zakonitosti 116. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ in predlogu za zadržanje izvršitve določbe 116. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ

 

Vlada RS je sprejela Stališče o zahtevi Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije in Sindikata Ministrstva za obrambo za presojo ustavnosti in zakonitosti 116. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ in predlogu za zadržanje izvršitve določbe 116. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ in ga posreduje Ustavnemu sodišču RS.

 

Glede zahteve za začasno zadržanje Vlada RS predlaga, da Ustavno sodišče predlog zavrne (ker ni izpolnjen zakonsko določen pogoj nastanka težko popravljivih škodljivih posledic).

 

Glede zahteve za presojo ustavnosti pa Vlada RS predlaga, da Ustavno sodišče ugotovi, da določba 116. člena ZUJF ni v neskladju z Ustavo, ker v obravnavanem primeru ne gre  za neskladnost določbe 116. člena ZUJF z določbami 14., 66. in 155. člena Ustave RS:

- določba ne ureja pravic za nazaj  temveč le za naprej( ni v neskladju s155. člen Ustave)
- določba  vzpostavlja enako plačilo za enako delo, torej vzpostavlja enakost ( ni v neskladju z 14. člen Ustave)
-  ustavna določba 66. člena Ustave ureja organiziranje in sistemsko ureditev sistema zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter v tej zvezi varstvo pravnega položaja delavca in ne višino plače kot pridobljene pravice in s tem ustavno varovane kategorije


Vlada RS o Predlogu razrešitve s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije in nepremičnine v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se Staneta Cvelbarja, rojenega 2. 9. 1951, z dnem 7. 6. 2012 razreši s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije in nepremičnine v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

 

Zakon o javnih uslužbencih v 1. točki drugega odstavka 83. člena določa, da se uradnika iz drugega odstavka 82. člena ZJU z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša. Na podlagi navedenega minister za pravosodje in javno upravo predlaga, da Vlada RS za Staneta Cvelbarja sprejme sklep in izda odločbo o razrešitvi s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije in nepremičnine v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

 

Vlada RS o Predlogu imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za investicije in nepremičnine v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep za imenovanje Mojce Hren za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije in nepremičnine v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo (z dnem 8. 6. 2012), in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za čas 6 mesecev.

 

Zakon o javnih uslužbencih v  devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Minister za pravosodje in javno upravo je ugotovil, da Mojca Hren izpolnjuje vse pogoje, zato je predlagal Vladi Republike Slovenije, da jo imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije in nepremičnine v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.