Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočila za javnost po 39. seji Vlade RS iz pristojnosti MPJU

Vlada o Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

 

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Uredba se objavi v Uradnem listu RS.

 

Predlagane spremembe in dopolnitve uredbe se nanašajo na določitve plačnih razredov delovnih mest direktorjev novoustanovljene:

- Javne agencije RS za varstvo konkurence, in sicer se predlaga uvrstitev v 55. plačni razred (3.661,25 € bruto) ter

- Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, in sicer se predlaga uvrstitev v 57. plačni razred (3.960,02 € bruto).

 

S predlagano uredbo se zaradi prenehanja delovanja črtajo uvrstitve delovnih mest direktorjev: Službe Vlade RS za podnebne spremembe, Javne agencije za javno naročanje RS, Centra sodobnih plesnih umetnosti, Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Slovenske turistične organizacije ter Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije.

 

 

Vlada o Informaciji o predlaganih rešitvah za realizacijo 187. člena zakona o uravnoteženju javnih financ glede omejitve števila dni letnega dopusta

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o predlaganih rešitvah za realizacijo 187. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ ter določila besedilo predloga aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS in besedila predlogov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Obenem Vlada RS s sklepom pooblašča pogajalske skupine za posamezne kolektivne pogodbe za pogajanja za sklenitev aneksov in pristojne ministre za podpis usklajenih aneksov. Za pogajanja za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji Vlada RS pooblašča vladno pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za državno upravo, za uprave pravosodnih organov in za uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

 

Vlada podprla Predlog imenovanja revizorja računovodskih izkazov Javnega gospodarskega zavoda »Pohorje« Mirna za leto 2012

 

Vlada RS je na današnji seji za revizorja računovodskih izkazov Javnega gospodarskega zavoda »Pohorje« Mirna za leto 2012 imenovala Valuta, družbo za revizijo d.o.o..

 

Javni gospodarski zavod »Pohorje« Mirna mora na podlagi 29. člena Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p.o.« v »Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja« imeti revidirane računovodske izkaze. Za imenovanje revizorja je po sedmi alineji drugega odstavka 14. člena istega odloka pristojna Vlada Republike Slovenije.

 

Upravni odbor JGZ »Pohorje« Mirna je sklep o tem, da se Vladi Republike Slovenije predlaga imenovanje revizijske hiše Valuta, družba za revizijo d.o.o., sprejel na svoji 28. seji, 12. 10. 2012. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 4.180,00 EUR brez DDV.

 

 

Vlada o Predlogu spremembe sklepa  Vlade RS o imenovanju članov pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih  pogodbah dejavnosti oziroma poklicev

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim se zaradi nadaljnjih kadrovskih sprememb (upokojitev in prenehanj delovnega razmerja) dopolnjuje sklep z dne 23.8.2012 in se imenuje nove člane pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih  pogodbah dejavnosti oziroma poklicev. Zaradi boljše organiziranosti  posameznih pogajalskih skupin pa je bilo potrebno določiti tudi namestnike vodij  nekaterih pogajalskih skupin.

 

Vlada RS je dne 7.1.2009 sprejela sklep, s katerim je imenovala vladno pogajalsko skupino, ki jo je pooblastila za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v zvezi s Kolektivno pogodbo za javni sektor ter za usklajevanje predpisov s področja plač v javnem sektorju. Hkrati je Vlada RS s predhodno citiranim sklepom Ministrstvo za javno upravo, katerega naloge je prevzelo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (MPJU), pooblastila za pripravo dokončne sestave in koordinacijo pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev.

 

V nadaljevanju je vlada sprejela sklep z dne 16.9.2010, s katerim je imenovala pogajalske skupine za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije je na nekaterih ministrstvih in vladnih službah prišlo do reorganizacije in kadrovskih sprememb, zato je MPJU pozvalo ministrstva in vladne službe k posredovanju morebitnih predlogov za spremembo članov pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev, oziroma potrditev sedanjih članov pogajalskih skupin. V skladu s posredovanimi predlogi je bil dne 23.8.2012 sprejet sklep. Zaradi nadaljnjih kadrovskih sprememb (upokojitev in prenehanj delovnega razmerja) je bilo potrebno imenovati nove člane ter zaradi boljše organiziranosti  posameznih pogajalskih skupin tudi določiti namestnike vodij  nekaterih pogajalskih skupin.

 

Gre za spremembe članov pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev za Kolektivno pogodbo za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, Kolektivno pogodbo za dejavnost obvezne socialne varnosti, Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa k kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti.

 

Kolektivna pogodba za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti: 
- imenuje se dodatna nova članica iz MNZ (Štovičej Gaja, generalna direktorica).

 

Kolektivno pogodbo za dejavnost obvezne socialne varnosti:
- namesto upokojene delavke se imenuje nova predstavnica (namestnica vodje) iz MDDSZ (Liljana Tratnik),
- imenuje se nova predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (mag. Barbara Romavh),
- popravek priimka predstavnice Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi:
- imenuje se namestnico vodje pogajalskih skupin (Brigita Čokl, državna sekretarka MZ).

 

Aneks k kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti:
- imenuje se dodaten nov član, kot predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije (mag. Janez Vertačnik).

 

Kolektivna pogodba za Javni gospodarski zavod Brdo Protokolarne storitve RS:
- razreši se član mag. Milan Tarman, namestnik generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije in namesto njega imenuje Katarina Ahac, podsekretarka  v Generalnem sekretariatu Vlade RS.

 

 

Vlada RS potrdila izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve (Svet PNZ), ki bo potekalo 6. in 7. decembra 2012 v Bruslju.

 

Ministri bodo na zasedanju Sveta PNZ dosegli splošni pristop o Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (EU). Na podlagi splošnega pristopa se bodo začela pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom, ki bo potekalo pod prihodnjim irskim predsedstvom in bo tudi ena izmed prioritet.

 

Republika Slovenija podpira predlog direktive in meni, da bo njen sprejem prispeval k učinkovitejšemu omejevanju organiziranega kriminala na ravni EU, ob tem pa pričakujemo, da si bo Evropski parlament v pogajanjih s Svetom, prizadeval za bolj visoke standarde.

 

Razprava na Svetu bo tekla tudi o Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo (MAD), ministri pa se bodo seznanili tudi s trenutnim stanjem glede pogajanj o Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava.

 

Republika Slovenija podpira oba omenjena predloga direktiv in pozdravlja splošni pristop; saj menimo, da bo sprejem direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo prispeval k nemotenem delovanju trgov vrednostnih papirjev in k zaupanju javnosti v trge; direktiva o boju proti goljufijam, pa bo z minimalnimi kazenskopravnimi pravili za zaščito finančnih interesov EU omogočila enakovredno zaščito finančnih interesov Unije v vseh državah članicah. Na ta način bo dosežena boljša zaščita javnih sredstev unije pri zbiranju in porabi denarja in zmanjšana škoda, ki nastaja v proračunu EU zaradi goljufij in podobnih protipravnih dejanj. Republika Slovenija ima pomisleke glede pravne podlage, menimo, da bi jo morali zamenjati za kazenskopravno pravno podlago, ki je lex specialis. Prizadevali so bomo, da se pravna podlaga omenjene direktive zamenja, za kar je potrebno soglasje v Svetu.

 

Ministri bodo opravili tudi orientacijsko razpravo ter potrdili politične smernice za nadaljnje delo v zvezi s Predlogom uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema, kakor tudi o Predlogu Uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti.

 

Republika Slovenija sicer podpira namen predlogov uredb, vendar pa od začetka pogajanj opozarja, da je bi morali predvideti širšo uporabo, ki bi zajemala tudi »de facto« pare (izvenzakonske skupnosti), ki so v naši nacionalni ureditvi glede premoženjskopravnih posledic izenačeni s pari, ki sklenejo zakonsko zvezo.

 

Na dnevnem redu zasedanja je tudi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah, v zvezi s katerim bodo ministri dosegli splošni pristop o predlogu direktive.

 

Republika Slovenija na splošno pozdravlja cilj predloga, saj ocenjujemo, da je nujno zagotoviti celoten pravni okvir za čezmejno zaščito žrtev, ne glede na to, ali gre za kazenske ali civilne ukrepe. Podpiramo določene predlagane rešitve (odprava eksekvature in uvedba obveznega potrdila), ki bi omogočile hitrejše priznavanje zaščitnih ukrepov v drugi državah članicah.

 

Ministri bodo opravili orientacijsko razpravo ter potrdili politične smernice za nadaljnje delo o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (ENZBR) z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah.

 

V zvezi s tem Republika Slovenija pozdravlja ustanovitev samostojnega postopka, ki bo omogočil zamrznitev bančnih računov dolžnika in preprečil dolžniku, da bi umaknil sredstva z računa pred začetkom sodnega postopka, med sodnim postopkom ali po pridobitvi sodne odločbe in podpira predlagane usmeritve za nadaljnje delo. Pri tem Republika Slovenija nasprotuje določitvi obvezne varščine za upnika in se glede vzpostavitve odgovornosti upnika lahko načelno strinja. Opozarjamo, da je treba biti pri določitvi pogojev in standardov za takšno odgovornost previden in domet določbe dogovoriti tekom nadaljnjih pogajanj na tehnični ravni.

 

Na zasedanju Sveta bo Predsedstvo podalo poročilo o napredku glede predloga Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, medtem ko bodo ministri opravili orientacijsko razpravo o ostalih glavnih odprtih vprašanjih, informirani pa bodo tudi o Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov.

 

V zvezi z nezakonodajnimi aktivnostmi bo Komisija ministrom podala tudi kratko tehnično informacijo o poročilu glede izvajanja Stockholmskega programa, ministri bodo predvidoma potrdili EU Strategijo na področju drog za obdobje 2013 – 2020, predsedstvo bo delegacije informiralo o stanju stvari glede pristopa EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, seznanjene pa bodo tudi s pregledom dela opravljenega v drugem semestru 2012 ter predstavitvijo prioritet bodočega irskega predsedovanja, ki bo potekalo od januarja do junija 2013.