Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočila za javnost po 35. redni seji Vlade RS

Vlada RS določila besediloodgovora na poslansko vprašanje Franca Pukšiča v zvezi z imenovanjem ter stroški delovanja Informacijske pooblaščenke v posebni skupini EU glede delovanja Nacionalne varnostne agencije ZDA v Evropi

 

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo odgovora na poslansko vprašanje poslanca Državnega zbora RS Franca Pukšiča v zvezi z imenovanjem ter stroški delovanja Informacijske pooblaščenke v posebni skupini Evropske unije glede delovanja Nacionalne varnostne agencije Združenih držav Amerike v Evropi in ga pošilja Državnemu zboru RS.

 

Vlada RS je v odgovoru na vprašanje pojasnila postopek imenovanja ter podala informacije glede kritja stroškov. Stališče Vlada RS je, da je glede na vse bolj številna razkritja o množičnih in vsesplošnih posegih v komunikacijsko zasebnost ljudi v tej zadevi, zagotovitev delovanja navedene ad hoc skupine Evropske unije nedvomno v javnem interesu in v interesu uresničevanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

 

Informacijsko pooblaščenko je kot strokovnjakinjo iz Republike Slovenije predlagal Urad Informacijskega pooblaščenca, izvršilna veja oblasti pa je navedeni predlog posredovala Svetu Evropske unije v pristojno odločanje. Glede na naloge, ki jih opravlja institucija Informacijskega pooblaščenca je povsem logično, da je bilo v interesu Republike Slovenije predlagati  kvalificirano kandidatinjo, ki lahko na podlagi svojih izkušenj in znanj učinkovito sodeluje v strokovni skupini. Vendar pa izbira člana ali članice ni bila odvisna od Republike Slovenije same. Odločitev o temu, kdo je lahko član ali članica in kolikšno je število članov ali članic, je bila pristojnost vseh držav članic Evropske unije, ki so v Svetu Evropske unije, dne 17. julija 2013, izbrale člane in članice ad hoc skupine v omejenem številu. Republiki Sloveniji torej ne pripada in ni pripadalo mesto v tej skupini na avtomatični način, ampak so članico iz Republike Slovenije morale potrditi druge države članice, ki bi jo lahko, če bi menile, da za to obstajajo razlogi, tudi brez obrazložitve zavrnile. Navedena strokovna skupina je torej strokovna skupina Evropske unije in njeno vsebinsko delovanje lahko poteka le neodvisno od Republike Slovenije.

 

Stroški sodelovanja v strokovni skupini v višini 3.800 evrov predstavljajo plačilo potnih stroškov (plačilo letalskih vozovnic, plačilo bivanja v hotelu ter plačilo dnevnic po predpisih Republike Slovenije), navedeno plačilo pa ne vključuje nobene nagrade za delo.

 

Ker Informacijski pooblaščenec v svojem finančnem načrtu ni imel zadostnih pravic porabe za stroške, ki so potrebni za delovanje članice v navedeni skupini, je Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 predlagalo prerazporeditev sredstev iz svojih pravic porabe na Informacijskega pooblaščenca v višini 3.800 evrov. O tej prerazporeditvi je odločala tudi Vlada RS.

 

Vlada RS v odgovoru poudarja, da gre za izredno pomembno in občutljivo zadevo, kjer obstaja visok javni interes Evropske unije, katere država članica je tudi Republika Slovenija, za ustrezno delovanje. Pri tem ne gre samo za visok javni interes Evropske unije in Republike Slovenije, ampak za interes ljudi v Republiki Sloveniji, da se zavaruje njihove človekove pravice in temeljne svoboščine, doseči je treba varovanje njihovega vsakodnevnega izvrševanja pravic in svoboščin.

 

Glede vprašanja o morebitni potrebi po dodatnih sredstvih pa Vlada RS ne more podati odgovora, saj gre za ad hoc skupino Evropske unije, ki vsebinsko deluje neodvisno kot del Evropske unije in ni podrejena Republiki Sloveniji. Predvidoma pa ne gre za visoka sredstva.

 

Vlada RS se je seznanila s poročilom o ravnanju s stvarnim premoženjem

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom o ravnanju s stvarnim premoženjem. Vlada RS je na svoji 20. redni seji dne 22.8.2013 obravnavala problematiko brezplačnih odsvojitev premoženja države. Ministrstvu za pravosodje je s sklepom naložila, da pripravi »poročilo z ugotovitvami kršitev za vse ostale nepremičnine, ki jih je Vlada RS brezplačno odsvojila lokalnim skupnostim«.

 

V poročilu je zajetih 28 pogodb o brezplačnih odsvojitvah sklenjenih na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ugotovitve po posameznih nepremičninah so navedene v prilogi II poročila, splošne ugotovitve v prilogi I.

 

Prenosi nepremičnin v primerih, ki so bili predmet pregleda, so bili opravljeni v skladu s predpisi o stvarnem premoženju. Osnovna pripomba je, da pri sklepanju pogodb niso bile upoštevane obvezne usmeritve Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki določa, da se nepremično premoženje v lasti Republike Slovenije prenaša na samoupravne lokalne skupnosti neodplačno, v skladu s predpisi o skladnem regionalnem razvoju, le izjemoma na podlagi zakona o stvarnem premoženju. To je še toliko bolj pomembno zaradi skrajno in pretirano poenostavljenih postopkov  brezplačnih odsvojitev premoženja države na lokalne skupnosti, kot jih določa trenutno veljavni 24. člen ZSPDSLS.

 

V treh primerih, naj bi  Republika Slovenija s prenesenimi nepremičninami poravnala tudi obveznosti sprejete na podlagi drugih pravnih poslov. Konkretne pogodbe o brezplačnih odsvojitvah tega ne določajo.  Ministrstvo za pravosodje je v tej zvezi predlagalo Ministrstvu za obrambo, da zadeve uredi s posebnimi pogodbami ali z aneksi. V fazi usklajevanja je Ministrstvo za obrambo opozorilo na težavno sporazumevanje z občinami ter na dejstvo, da bi lahko ponovno odpiranje pogodb povzročilo nove oz. dodatne zahteve občin. Ministrstvo za pravosodje je delno upoštevalo navedene utemeljitve in opozorila. V tej zvezi je bil črtan sklep št 4., ki je Ministrstvu za obrambo nalagal sklenitev posebnih pravnih poslov. Iz tega razloga pa je bil dopolnjen sklep št. 2, ki Ministrstvu za obrambo nalaga, da v poročilih o realizaciji teh treh pogodb navede obseg poravnanih obveznosti in obdobja za katera so obveznosti poravnane.

 

V novem gradivu št.1 je na predlog Ministrstva za obrambo nekoliko poenostavljeno besedilo sklepa št. 3, vendar brez pomembnejšega vpliva na vsebino sklepa.

 

Opozoriti je potrebno tudi na sklep št. 4, na podlagi katerega bo Ministrstvo za pravosodje  izdajalo soglasja le k tistim gradivom o brezplačnih odsvojitvah, katerih pravno podlago predstavlja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ne pa tudi na brezplačne odsvojitve, katerih pravno podlago predstavljajo predpisi s področja skladnega regionalnega razvoja oziroma drugi specialni predpisi.