Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost po 70. redni seji Vlade RS

 

Vlada sprejela Uredbo o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina


Vlada Republike Slovenije je na redni seji, dne 26. avgusta 2014, sprejela Uredbo o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina v predloženem besedilu in jo objavi v Uradnem listu RS.

Na podlagi Elaborata za zagotavljanje javne koristi, je določena velikost ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Podplanina.

Vlada RS je na podlagi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07,) že določila ureditveno območje mejnega prehoda, ki bi obsegalo območje tik ob meji z Republiko Hrvaško. Projekta niso nadaljevali, ker bi bilo za ureditveno območje treba odkupiti nepremičnine, zemljišča in stanovanjsko hišo, to pa bi bilo povezano s prevelikimi finančnimi sredstvi. Zaradi racionalizacije, varčevalnih ukrepov in predvidenega vstopa Republike Hrvaške v EU se je projekt gradnje novega mejnega prehoda na tej lokaciji opustil. Z vstopom Republike Hrvaške v EU in v skladu s protokolom izvajanja mejne kontrole se bo prenovil obstoječi mejni prehod na sedanji lokaciji in sicer samo za potrebe policije.

 

 

Vlada sprejela predlog soglasja k Ceniku za lastno dejavnost Ministrstva za pravosodje pod zaporedno številko 7 - MPJU: Cenik za izdajo publikacije Pravosodni bilten št. 2/2014


Pravosodni bilten je strokovni priročnik za sodnike, državne tožilce, pravobranilce ter druge funkcionarje in zaposlene v pravosodnih organih, ki ga Ministrstvo za pravosodje izdaja na podlagi 74.a člena Zakona o sodiščih in Pravilnika o izdajanju strokovne literature.

Pri izračunih je Ministrstvo za pravosodje v neposrednih stroških upoštevalo dejanske stroške: stroški grafične priprave, izvedbenega oblikovanja in tiskanja publikacije, plačila avtorskih honorarjev ter stroški pakiranja in dostave publikacij naročnikom. Pri izračunu cene za zunanje kupce se je poleg neposrednih stroškov upošteval še strošek dela - pričakovana trimesečna plača delavke, ki opravlja naloge v zvezi s pripravo Pravosodnega biltena za objavo, vodenje evidence o naročnikih, izdaja računov in razpošiljanje posameznim naročnikom, vodenje finančnih evidenc, spremljanje plačil in pošiljanje opominov v primeru nepravočasnih plačil.

Na podlagi vseh izračunov smo prišli do cene, ki je potrebna za kritje dejanskih stroškov.

Soglasje k določitvi cene Pravosodnega biltena št. 2/2014 je bilo dne 7. 8. 2014 dano tudi s strani Ministrstva za finance.

 

 

Vlada sprejela predlog sklepa za določitev novega upravljavca na nepremičnini

Vlada Republike Slovenije ja na redni seji določlila Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencijo RS za okolje, za novega upravljavca nepremičnine s parc.št. 128/10, k.o. 1558 Sodevci, v izmeri 34 m2, po namenski rabi stavbno zemljišče.

Ministrstvo za pravosodje predlaga, da se Agencija RS za okolje določi za novega upravljavca nepremičnine parc. št. 128/10, k.o. 1558 Sodevci, za namen postavitve hidrološkega merilnega mesta za merjenje površinskih voda.

Republika Slovenija je lastnica, Ministrstvo za pravosodje pa upravljavec zemljišča parc.št. 128/10, k.o. 1558 Sodevci. Zemljišče je del ureditvenega območja mejnega prehoda Sodevci, ki je določen z Uredbo o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za maloobmejni promet Sodevci (Ur. L. RS št. 58/2003).

Agencija RS za okolje v okviru svojih nalog izvaja projekt »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji«, ki je osnovan na državnem Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Cilj projekta je posodobitev in nadgradnja merilnih mrež za spremljanje vodnega okolja. Eno od merilnih mest je v okviru tega predvideno na nepremičnini parc. št. 128/10, k.o. 1558 Sodevci.

Ministrstvo za pravosodje je proučilo vlogo Agencije RS za okolje za določitev novega upravljavca predmetne nepremičnine. Ugotovilo je, da nepremičnina ni potrebna za izvajanje nalog mejnega prehoda in je kot takšne za izvajanje svojih nalog ne potrebuje.

 

Vlada sprejela predlog določitve Ministrstva za pravosodje za upravljavca deleža nepremičnine v Murski Soboti

Vlada Republike Slovenije ja na redni seji sprejela predlog sklepa o določitvi Ministrstva za pravosodje za upravljavca na parceli  parc.št. 253/1 k.o. 105 Murska Sobota.

Na Ministrstvo za pravosodje se je obrnila Mestna občina Murska Sobota z namenom, da ji MP izda soglasje za položitev toplovoda na parc.št. 253/1 k.o. 105 Murska Sobota.
Republika Slovenija je lastnica solastniškega deleža na parceli parc.št. 253/1 k.o. 105 Murska Sobota. Lastnica preostalega solastniškega dela je občina.
Upravljavec na deležu v lasti Republike Slovenije ni določen. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča izhaja, da je parcela opredeljena kot stavbno zemljišče na katerem je predvideno parkirišče.

Zaradi zagotovitve soglasja k položitvi toplovoda solastniku parcele ter z namenom nadaljnje skrbi za solastniški delež na parceli oziroma bodoče urejanja odnosov v zvezi z navedeno parcelo z solastnikom občino predlagamo Vladi RS, da za upravljavca solastniškega dela na parceli parc. št. 253/1 k.o 105 Murska Sobota v lasti Republike Slovenije določi Ministrstvo za pravosodje.