Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada RS sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o odvetništvu in k predlogu novele Zakona o notariatu

Vlada RS sprejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o odvetništvu


Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o odvetništvu, ki ga je Državnemu zboru RS predložila v obravnavo in sprejem skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Vlada RS bo mnenje posredovala Državnemu zboru RS.

 

Vlada RS sicer podpira utemeljene in legitimne cilje, ki se zasledujejo s predlogom zakona kot so: povečati preglednost poslovanja odvetnikov in odvetniških družb ter zmanjšati obseg sive ekonomije na področju poslovanja odvetnikov, vendar pa meni, da predlagani ukrepi niso primerni za zasledovanje navedenih ciljev.

 

Že veljavna zakonodaja določa, da so tisti odvetniki, ki svojo dejavnost opravljajo v okviru gospodarske družbe, dolžni poslovne knjige voditi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter zanje že sedaj velja obveznost javne objave letnih poročil. Poleg tega je odvetnikom posameznikom, ki davčne osnove za davek od dohodkov iz dejavnosti ne ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, naložena obveznost vodenja poslovnih knjig v skladu s predpisi, ki urejajo dohodnino. Veljavna normativna ureditev glede obdavčitve dohodkov iz dejavnosti odvetništva je v večji meri ustrezna, vendar pa je treba zagotoviti bolj dosledno izvrševanje veljavnih zakonskih določb in s tem prispevati k čim večji stopnji zaupanja v etiko in integriteto odvetniška v Republiki Sloveniji.

 

Z namenom bolj doslednega izvajanje veljavnih določb je Ministrstvo za pravosodje Odvetniški zbornici Slovenije predlagalo, da med dejanja, ki pomenijo odvetnikovo kršitev pri opravljanju odvetniškega poklica (disciplinske kršitve) v Statutu Odvetniške zbornice Slovenije, uvrsti ravnanja odvetnikov, ki opravljajo odvetniške storitve brez izdajanja računov oziroma izdajajo račune, ki niso skladni z dejanskim plačilom.

 

Poleg tega je Ministrstvo za finance v marcu 2015 v medresorsko usklajevanje posredovalo Predlog Zakona o potrjevanju računov. Po mnenju Vlade RS so ukrepi, ki jih predvideva Predlog Zakona o potrjevanju računov ustrezni in se sistemsko lotevajo preprečevanja sive ekonomije v Republiki Sloveniji.

 

Zaradi vsega navedenega Vlada RS predlogu zakona nasprotuje in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.  

 

Vlada RS sprejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o notariatu

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o notariatu, ki ga je Državnemu zboru RS predložila v obravnavo in sprejem skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Vlada RS bo mnenje posredovala Državnemu zboru RS.

 

Vlada RS tudi v tem primeru podpira utemeljene in legitimne cilje, ki se zasledujejo s predlogom zakona t.j. povečati preglednost poslovanja notarjev, povečati zaupanje javnosti in deležnikov v pošteno in zakonito poslovanje notarjev ter zmanjšati obseg sive ekonomije na področju poslovanja notarjev. Kljub navedenemu pa Vlada RS meni, da je finančno poslovanje notarjev v veljavni ureditvi ustrezno urejeno, predlagani ukrepi pa niso primerni za zasledovanje navedenih ciljev.

 

V skladu z 2. členom Zakona o notariatu  so prihodki notarjev kot oseb javnega zaupanja javni za potrebe varovanja ugleda notariata kot javne službe in za zagotavljanje zaupanja strank glede delovanja notariata kot javne službe. Notarska zbornica Slovenije vsako leto posreduje podatke o prihodkih notarjev javnosti, ki je na ta način že sedaj ustrezno seznanjena s poslovanjem notarjev. Poleg navedenega so notarji pri svojem poslovanju dolžni kronološko voditi vpisnike in knjige ter vpisnike ob koncu koledarskega leta zaključiti. Veljavna ureditev po Pravilniku o poslovanju notarja  (pravilnik) poleg vodenja vpisnikov in knjig v fizični obliki že sedaj notarjem omogoča vodenje le teh tudi v elektronski obliki, kar dodatno omogoča preglednejši način poslovanja, saj se vsako notarjevo opravilo vpisuje v svoj vpisnik, v katerega se zavede tudi znesek notarske pristojbine.

 

Kot izhaja iz uvodne obrazložitve predlagatelj navaja okoliščine in ugotovitve Finančne uprave RS, ki se nanašajo izključno na odvetniško dejavnost in ne izpostavlja, da bi se ista problematika pojavljala pri opravljanju notarske dejavnosti. Notarji, zavezanci za dohodek iz dejavnosti svoje bilance, ki so sestavljene v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi pošiljajo na Finančno upravo Republike Slovenije za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Z zvezi z navedeno tematiko je Ministrstvo za finance RS v marcu letošnjega leta v medresorsko usklajevanje posredovala Predlog Zakona o potrjevanju računov, katerega temeljni cilj je uvedba obveznega postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju je uvedba sistema, ki bo omogočal pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih zavezancev in s tem zmanjšanje obsega sive ekonomije in preprečevanje davčnih utaj in goljufij na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb, davka od dohodkov iz dejavnosti, dohodnine in ostalih dajatev.

 

Vlada RS glede na navedeno predlogu zakona nasprotuje. Upoštevaje transparentnost poslovanja, ki jo veljavna ureditev zagotavlja in statusno pravno značilnost notariata, gre za javno službo, so rešitve predlaganega zakona nepotrebne in sistemsko neustrezne.