Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Splošna informacija - Osebe iz Italijanske republike, ki so upravičenci za vlaganje zahtevkov po Zakonu o popravi krivic iz leta 1996

Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic (v nadaljevanju: Komisija ZPKri) deluje od 11.9.1997, ko je bila ustanovljena.

www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodna_uprava/poprava_krivic/komisija_vlade_rs_za_izvajanje_zpkri/

 

Zakon o popravi krivic (krajše ZPKri, Ur. list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 92/07) je bil sprejet leta 1996 in se izvaja od leta 1997 dalje.

Ta zakon ureja status in pravico do povrnitve nepremoženjske škode bivšim političnim zapornikom in svojcem žrtev protipravnega odvzema življenja, če je bil protipravni ukrep povzročen na ozemlju sedanje Republike Slovenije v času od 15.5.1945 do 2.7.1990.


Bivši politični zaporniki po ZPKri so vse osebe - ki so bile na ozemlju sedanje Republike Slovenije neopravičeno in v nasprotju z načeli in pravili pravne države, zaradi razrednih, političnih ali ideoloških razlogov - obsojene v sodnem ali upravno-kazenskem postopku, zaradi prekrška in tudi osebe zoper katere je bil uporabljen ta ukrep brez upravno kazenske odločbe, na podlagi odločitve upravnega organa.


Med le-te spadajo tudi osebe iz Italijanske republike, tedaj jugoslovanski državljani, ki so jim bili zgoraj omenjeni politični ukrepi povzročeni na ozemlju sedanje Republike Slovenije.


Upravičenci po ZPKri so torej tudi osebe, ki so po Mirovni pogodbi z Italijo postale državljani FLRJ  ter niso takrat optirale za italijansko državljanstvo in so ostale na ozemlju, ki je bilo tedaj priključeno Jugoslaviji. In mnoge od teh oseb se niso strinjale s tedanjim komunističnim režimom, zato so bili šikanirane s političnimi ukrepi. To je bil razlog za njihov odhod oz. pobeg v Italijo. Tam pa so te šikanirane osebe dobile status istrskega begunca, kar pa ne bi dobile, če bi bile italijanski državljani. Zato ta ozek krog oseb lahko vlaga tudi zahtevke po ZPKri.

 

Več o šikaniranju upravičencev po ZPKri lahko razberete iz Poročila slovensko - italijanske zgodovinsko - kulturne komisije (Koper - Capodistria, 25. julij 2000),

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/Porocilo_SIZKK.pdf, obdobje 1945 – 1956. 

 

 

Komisija Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic odloči o statusu in pravici do odškodnine, odškodnino pa nato odmeri Slovenski državni holding, d.d. po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-UPB2), http://www.uradni-list.si/1/content?id=102735.


Mirovna pogodba z Italijo, ki je stopila v veljavo 15.9.1947 (t.i. Pariška mirovna pogodba, sklenjena v Parizu 10.2.1947), je italijanskim državljanom omogočila, da so z opcijo obdržali italijansko državljanstvo tudi po 15.9.1947. Te ljudi imenujemo optanti (opcija – pravica do izbire državljanstva; v Italiji jim rečejo ezuli) in so torej odšli z dovoljenjem tedanje jugoslovanske vlade iz tedanje Jugoslavije v Italijo, če so izpolnjevali pogoje (na dan 10.6.1940 domicil na ozemlju, priključenem Jugoslaviji, izjava o opciji in so govorili italijansko). Po izdaji odločb Republiškega sekretariata za notranje zadeve LRS in LRH, kasneje po letu 1965 odločb Zveznega sekretariata za notranje zadeve, so se morali izseliti v Italijo. Za nepremičnine jim je Jugoslavija morala izplačati odškodnino.


Nekaj vlog so podali tudi optanti oz. ezuli. Vsem tem je status torej uredila že Mirovna pogodba z Italijo, zato jim je Komisija ZPKri status po ZPKri zavrgla.


Komisija Vlade RS ima dostop do arhivskega gradiva o Seznamu optantov za italijansko državljanstvo po Mirovni pogodbi z Italijo iz leta 1947, ki je nastal na podlagi izdanih odločb prej omenjenih organov leta 1973, ki se nahaja v Arhivu Republike Slovenije (arhivski fond SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije, t.e. 1061). Glede na navedeno lahko zahtevke oseb iz Italijanske republike, ki trdijo, da so upravičenci po ZPKri - v upravnem postopku po ZPKri preverimo tudi po tem Seznamu.

 

 

Viri:

 

• Mnenje Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, Sektorja za državljanstvo, št. 214-130/2011/2 (133-02) z dne 21.7.2011,
• Poročila slovensko - italijanske zgodovinsko - kulturne komisije (Koper - Capodistria, 25. julij 2000), http://www.mzz.gov.si/si/ministrstvo_za_zunanje_zadeve/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/porocilo_slovensko_italijanske_zgodovinske_kulturne_komisije/, obdobje 1945 – 1956, 
• Seznamom optantov za italijansko državljanstvo po Mirovni pogodbi z Italijo iz leta 1947, ki je nastal na podlagi izdanih odločb prej omenjenih organov leta 1973,
• Študijsko gradivo za izpit za matičarja (interno),
• Zakon o popravi krivic (krajše ZPKri, Ur. list RS, št. 70/2005-UPB2,  118/2006 Odl.US: U-I-266/04-105, 89/2007 Odl.US: U-I-54/07-14, 92/2007),
• Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-UPB2), http://www.uradni-list.si/1/content?id=102735,
• http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodna_uprava/poprava_krivic/komisija_vlade_rs_za_izvajanje_zpkri/ .