Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novela zakona o vzpostavitvi etažne lastnine bo zagotovila večjo varnost pravnega prometa z nepremičninami

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi je začel veljati 24. maja 2008. Po letih spremljanja izvajanja zakona v praksi so se pokazale nekatere ovire za hitro in učinkovito reševanje zadev v obeh nepravdnih postopkih, ki v času priprave in sprejema zakona niso bile predvidene.

 

Novela zakona, ki jo je na današnji redni seji sprejela Vlada Republike Slovenije, temelji na enakih načelih kot njegov predhodnik ZVEtL, vendar je bolj kot slednji usmerjen v odpravo administrativnih ovir in v poenostavitve, ki niso v nasprotju s temeljnimi postulati civilnega prava ter niso v škodo namenov, ki jih zasleduje zakon, in pravni varnosti udeležencev teh razmerij.

 

Pri pripravi gradiva je sodelovala delovna skupina, ki je bila sestavljena izključno iz predstavnikov sodnikov, odvetnikov in vrhovnega državnega tožilstva, torej deležnikov, ki se s temi problemi soočajo dnevno. Prav množičnost teh primerov, ki še vedno pogosto preprečujejo usklajenost zemljiške knjige z dejanskim stanjem, utemeljuje intervencijski poseg zakonodajalca. Predlog zakona je tako rezultat večletne priprave in v določenem delu zapis sodne prakse, ki se je že izoblikovala na tem področju.

 

Rešitve, ki jih prinaša novi ZVEtL-1 so usmerjene v celovito urejanje lastninskopravnih razmerij v zvezi z nepremičninami, ki še niso vpisana v zemljiški knjigi oziroma so njihovi vpisi nepopolni. Novi zakon prinaša vrsto procesnih poenostavitev, ki bodo razbremenila sodišča in posledično pospešila te postopke. Predlog novele razširja možnost uvedbe postopka vzpostavitve etažne lastnine in ugotovitve pripadajočega zemljišča še na druge osebe, ki imajo interes in se tako veča možnost pravne ureditve teh razmerij. Novost je tudi sprememba meril v postopku ugotavljanja pripadajočega zemljišča, ki so popolnejša in hkrati bolj prožna, ter daje se sodiščem več pristojnosti v postopku ugotavljanja lastninskopravnih razmerij vse z namenom njihove celovite in dokončne ureditve. Predlog zakona vsebuje tudi vzvode, ki bodo dodatno motivirali etažne lastnike, da svoje pravice uredijo in jih ustrezno vpišejo v zemljiško knjigo, saj je temeljni cilj tega zakona, da se vsa stvarnopravna in druga lastninska razmerja, ki še niso bila vpisana v zemljiško knjigo ali vpisi niso popolni vpišejo in se tako zagotovi popolna varnost pravnega prometa z nepremičninami.

 

Kakovostne nepremičninske evidence so v javnem interesu, v javnem interesu pa sta tudi pravna varnost v prometu z nepremičninami in učinkovito izvajanje javnih nalog na področju nepremičnin. Urejanje lastninskopravnih razmerij v zvezi z nepremičninami in z njimi povezana zemljiškoknjižna opravila so zahtevna pravna opravila z daljnosežnimi posledicami, zato novi zakon s posebnimi rešitvami v obeh postopkih še dodatno prispeva k možnostim za celostno in hitro reševanje zapletenih primerov s pogosto množično udeležbo, posledično pa se zaradi večje ažurnosti in kakovosti izboljšujeta tudi obe temeljni nepremičninski evidenci, torej oba katastra in zemljiška knjiga.