Skoči na vsebino

NOVICA

Široka podpora noveli zakona o izvršbi in zavarovanju

Državni zbor je z 58 glasovi za in 1 proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju ter z 46 glasovi za in brez glasu proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju  prinaša spremembe, s katerimi se želi preprečiti t.i. socialne izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno oziroma obvladljivo. Sodiščem se nalaga obveznost, da bodo morala tekom postopka izvršbe na nepremičnino, ki predstavlja dolžnikovo stanovanje ali stanovanjsko hišo, v kateri dolžnik živi, in gre za poplačilo dolga, ki je očitno nesorazmeren glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvestiti Center za socialno delo, ki bo po prejetem obvestilu začel z izvajanjem nalog, ki so centru za socialno delo poverjena kot javna pooblastila oziroma z izvajanjem socialno varstvenih storitev, namenjenih odpravljanju socialnih stisk in težav (na primer storitve prve socialne pomoč, osebne pomoči, pomoči družini).

 

Z novelo pa se ureja tudi zakonska podlaga za uvedbo spletnih dražb premičnin in nepremičnin, ki bo prispevala k boljši realizaciji prodaje premičnin in nepremičnin ter preprečitvi zlorab. Z uvedbo spletne javne dražbe se bo po izpolnitvi potrebnih tehničnih pogojev zaradi boljše predstavitve predmeta dražbe ter sodelovanja širokega kroga dražiteljev povečala uspešnost prodaje.

 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij predstavlja del kaznovalnega prava in je kot tak vsebinsko vezan na določbe drugih kazenskopravnih zakonov. Na tem ključnem področju izvrševanja oblastnih pooblastil države, ki predstavljajo njeno najbolj neposredno poseganje v osebnost posameznika in njegove človekove pravice ter temeljne svoboščine, so se zaradi razvoja kaznovalnega prava pojavile dileme in vprašanja, ki tako terjajo tudi normativno spremembo ter uskladitev Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

 

S sprejeto novelo zakona se izboljšuje normativni okvir in zagotavlja ustreznejša pravna podlaga za izvrševanje kazenskih sankcij v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za pravosodje je pri pripravi predloga sledilo ugotovitvam ob spremljanju in presoji posledic veljavne zakonodaje v praksi ter opozorilom in ugotovitvam Varuha človekovih pravic v njegovih letnih poročilih. Spremembe so potrebne tudi zaradi uskladitev z evropsko zakonodajo s področja pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter izvrševanja mednarodnih kazenskih sodb.