Skoči na vsebino

NOVICA

Splošno sodišče Evropske unije v Luksemburgu - razpis

V petek, 6. aprila 2018, je bil v Uradnem list objavljen razpis za dve mesti kandidatk ali kandidatov za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.

Splošno sodišče EU je eden izmed dveh organov Sodišča EU, ki obravnava ničnostne tožbe posameznikov, podjetij in v nekaterih primerih držav EU; v praksi to pomeni predvsem zadeve v zvezi s konkurenčnim pravom, državno pomočjo, trgovino, kmetijstvom in blagovnimi znamkami.
 
Kot posledica postopnega širjenja pristojnosti Splošnega sodišča od njegove ustanovitve se število zadev, predloženih temu sodišču, stalno veča, s tem pa število nerešenih zadev, kar podaljšuje trajanje postopkov. To podaljševanje je težko sprejemljivo za stranke, zlasti glede na zahteve iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Z namenom skrajšanja čezmernega trajanja postopkov na Splošnem sodišču je bila sprejeta zakonodaja o reformi sodnega sistema Sodišča Evropske unije[i], ki je v treh zaporednih fazah določila, da je bilo najprej imenovanih 12 novih sodnikov Splošnega sodišča Evropske unije, nato pa se je temu sodišču pridružilo še sedem sodnikov, tako da se je Sodišče za uslužbence združilo s Splošnim sodiščem, s čimer se je število sodnikov Splošnega sodišča s 1. septembrom 2016 povečalo na 47.
 
Tretja faza leta 2019 bo vključevala imenovanje še devetih sodnikov, s čimer se bo skupno število sodnikov povečalo na 56, po dve mesti za vsako državo članico. Slovenija bo v skladu z žrebom dodatno sodniško mesto na tem sodišču dobila v tretji in s tem v zadnji fazi reforme.
 
Ministrstvo za pravosodje je na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč razpisalo dve mesti kandidatk ali kandidatov za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, saj mora Slovenija sočasno z imenovanjem dodatnega sodnika, zaradi izteka mandata sedanjemu sodniku, imenovati še enega. Skladno z zakonom se po pridobitvi mnenja Vlade Republike Slovenije in sodnega sveta Republike Slovenije do prijavljenih kandidatur opredeli predsednik Republike Slovenije ter predloge potrebnega števila kandidatov za izvolitev posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
 
 
Več o pristojnostih in sodni praksi Splošnega sodišča je dostopno na povezavi: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/sl/#proced 
 


________________________________________
[i] (Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (UL L 341, str. 14))