Skoči na vsebino

NOVICA

Na področju pravosodja polno implementacijo Direktive EU o pravicah žrtev prinaša novela ZKP-N

V zvezi z nedavnim pozivom Evropske komisije Sloveniji k ustreznemu izvajanju Direktive EU o pravicah žrtev objavljamo odziv Ministrstva za pravosodje.

Z Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (v nadaljevanju: direktiva o žrtvah) se je v Evropski uniji na sistemski ravni uredil položaj žrtev kaznivih dejanj, posebna pozornost je bila namenjena zlasti ranljivim skupinam žrtev. Glede na tako zastavljeni celostni način urejanja direktiva posega na različna pravna področja.

 

Pri tem velja uvodoma omeniti, da je slovenska pravna ureditev že pred sprejemom navedene direktive vsebovala večje število rešitev, s katerimi se izboljšuje položaj žrtev (v kazenskem postopku) in ki po svoji vsebini predstavljajo njeno implementacijo. Tako je npr. že po veljavnem Zakonu o kazenskem postopku omogočeno, da žrtev v (pred)kazenskem postopku spremlja t.i. zaupna oseba, poleg tega so predvideni številni zaščitni ukrepi za žrtve, npr. zaslišanje prek videokonference. Na sedežih vseh okrožnih sodišč obstajajo t.i. varne sobe, v katerih se lahko zasliši žrtev, s čemer se prepreči nepotrebne stike med žrtvijo in storilcem oziroma sekundarno viktimizacijo žrtve.  

 

Vlada Republike Slovenije je v prejšnjem mandatu sprejela predlog novele ZKP-N, ki je med drugim vseboval tudi spremembe ureditve kazenskega procesa, potrebne zaradi implementacije direktive o žrtvah. Šlo je za obsežno novelo, ki je vsebinsko predstavljala pomembno spremembo temeljnega kazenskega procesnega predpisa. Omenjeni predlog je bil dne 20. 9. 2017 sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, vendar pa po vetu Državnega sveta Republike Slovenije pri ponovnem glasovanju dne 19. 10. 2017 ni dobil zahtevane absolutne večine.

 

V začetku letošnjega leta je bila sprejeta novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1G), ki z nekaterimi svojimi rešitvami predstavlja delni prenos direktive o žrtvah. Žrtvi kaznivega dejanja namreč zagotavlja možnost obveščanja o izhodih obsojenca iz zavoda za prestajanje kazni zapora ter o njegovem odpustu ali pobegu (s čemer se zagotavlja varnost žrtve). Tovrstno obveščanje že med samim kazenskim postopkom kot tudi druge rešitve, s katerimi se prenaša preostanek omenjene direktive, ki se nanaša na ureditev kazenskega postopka, pa so vključene v nov predlog novele ZKP-N, ki je trenutno v postopku strokovnega usklajevanja.