Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

URSIKS: Program krepitve starševskih veščin za zaprte osebe

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij smo v sodelovanju s pristojnim Direktoratom za družino na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), v januarju 2019 pričeli z izvajanjem treninga starševskih veščin, ki se izvaja v obliki izobraževalnih in praktičnih delavnic na temo razvijanja pozitivnega starševstva.

 

Gre za nov in pilotni program za zaprte starše predvsem mladoletnih otrok, ki je kot socialnovarstveni program financiran s strani MDDSZEM. V letu 2018 je bila tretjina novosprejetih obsojencev v slovenskih zaporih staršev mladoletnih otrok.

 

Otroci se zaradi nastopa kazni zapora enega ali obeh staršev srečujejo z pomanjkanjem kakovostnih družinskih stikov, s stigmatizacijo in psihičnimi težavami. Da bi ublažili škodljiv vpliv, ki ga ima zaporna kazen starša na otroka ter ob upoštevanju dejstva, da odnosi med otrokom in starši niso vedno pozitivni in zdravi, smo obsojenim materam v Zavodu za prestajanju kazni zapora Ig in obsojenim očetom v Zavodu za prestajanju kazni zapora Dob, ponudili priložnost, da v 20-tedenskem izkustvenem programu pridobijo veščine in pristojnosti za zavarovanje otrokovega razvoja ter se po prestani kazni ponovno vrnejo v svojo družino.

 

Program se izvaja enkrat tedensko v trajanju 2 uri. V zavodu Ig trening starševskih veščin izvaja društvo Vzgon, v zavodu Dob pa Društvo za nenasilno komunikacijo. V program je vključenih 22 zaprtih oseb, 11 obsojenk in 11 obsojencev. V sklopu delavnic udeleženke in udeleženci spoznavajo osnove navezanosti z otrokom, vzpostavljanje te navezanosti, se učijo ustrezno komunicirati in ohranjati stik z otrokom, spoznavajo vzgojne in učne težave ter druga moteča vedenja v različnih situacijah, spoznavajo čustva in načine kako čustva uravnavati, iščejo načine kako reševati konflikte ter postavljati meje, se učijo o ustreznih načinih odgovornosti za preprečevanje nasilja nad otroki, itd. Delavnice so tudi priložnost za raziskovanje lastnega vedenja in s tem vplivanja na otroka, učenja strategij pozitivnega vedenja, vzpostavljanja zdravega odnosa z otrokom, soočanja otroka z zaporno kaznijo in načini za ohranjanje vloge starša brez fizične prisotnosti. 

 

Po enomesečni evalvaciji izvajanja izkustvenih delavnic oziroma treninga starševskih veščin ugotavljamo, da je program delavnic med zaprtimi osebami zelo dobro sprejet, zato si bomo na Generalnem uradu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij prizadevali, da se bo v prihodnosti program izvajal v vsakem večjem zavodu za prestajanje kazni zapora.

 

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij smo prepričani, da lahko stik med otrokom in njegovim staršem, kateremu je odvzeta prostost, pozitivno vpliva tako na otroka kot na starša. V vseh zavodih smo v skrbi, da imajo otroci pravico do prijaznega okolja, uredili posebne namenske prostore za obiske oz. kotičke za namen stikov z mladoletnimi otroki, ki so opremljeni z igračami (nekatere izdelujejo tudi obsojenci), knjigami, materiali za risanje, igrami ipd. Otroci se v takšnem okolju počutijo spoštovani, dobrodošli in varni, kar spodbuja igro in interakcijo s staršem. Na Generalnem uradu smo izdelali tudi informacijsko zloženko »10 vprašanj otrok staršev, ki so v zaporu«, namenjeno tako obsojencem kot tudi drugim skrbnikom mladoletnih otrok, katerih starši prestajajo kazen zapora, z odgovori kako na njih ustrezno odgovoriti. Cilj Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je omogočiti možnost, da obsojenci krepijo starševske veščine tudi v času prestajanja kazni zapora ter vzdržujejo in izboljšajo odnose in stike s svojimi otroki.