Skoči na vsebino

NOVICA

16. 3. 2017

Obsežna reforma kazenskega postopka

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N).

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Novela ZKP-N predstavlja pomembno spremembo Zakona o kazenskem postopku od njegovega sprejema pred več kot dvajsetimi leti in naslavlja mednarodne zaveze oziroma pomanjkljivosti obstoječe ureditve, saj bo z njim Slovenija med drugim lahko veliko lažje in učinkoviteje vstopila v sistem Evropskega javnega tožilca in preiskovanje ter pregon čezmejnega kriminala. Novela je tudi del vladnih zavez h krepitvi učinkovitosti tožilstva, policije ter sodišč pri odkrivanju, pregonu in sojenju zlasti najbolj zahtevnih oblik gospodarskega, bančnega in drugega kriminala, ki ga najpogosteje izvršujejo vplivni posamezniki s finančno oziroma družbeno močjo. 


Novela ZKP-N je pomemben korak k temeljiti posodobitvi kazenskega postopka po vzoru večine evropskih držav, ki so že pred leti pristopile k ukinjanju sodne preiskave. Z novelo se tega lotevamo postopoma in premišljeno, vendar tudi odločno. Pri njeni pripravi smo v sodelovanju z različnimi deležniki identificirali najbolj kritične točke, zaradi katerih slovenski kazenski postopek velja za relativno neučinkovitega (dolgotrajnega), zlasti pri obravnavanju zahtevnejših oblik kriminala, vse od predkazenskega postopka, sodne preiskave, obtoževanja, sojenja na prvi stopnji ter pritožbenega postopka vse do Vrhovnega sodišča. 


Vlada Republike Slovenije je prepričana, da je mogoče imeti bolj učinkovit predkazenski in kazenski postopek, v katerem pravice obrambe ustrezno varujejo posameznika pred neutemeljenim obtoževanjem oziroma neupravičenimi posegi v njegove pravice, hkrati pa ne morejo biti orodje za zavlačevanje postopkov in celo njihovemu izogibanju. Zato smo v preteklem letu pripravili pomembno novelo ZKP-N, ki v doslej zelo izoliran in nesodoben način delovanja teh organov po zgledu dobrih praks iz tujine prinaša prelomne spremembe in možnosti za učinkovitejše delovanje. Z njimi bodo vse institucije v vseh fazah kazenskega postopka dobile vzvode in jasno odgovornost zagotoviti hitrejši in učinkovitejši kazenski postopek. Ključne rešitve predloga novele so:

 • vzvodi za hitrejše obravnavanje zadev v vseh fazah postopka, kot so: okrepljeni in jasno opredeljeni preiskovalni ukrepi in dejanja policije in državnega tožilstva predkazenskem postopku, bolj pregledne dokazne podlage in dokazi na katerih temeljijo obtožni akti, bolj urejen in pregleden tožilski spis,  obvezno združevanja tožilskih zadev, ko gre za istega osumljenca, omejevanje nepotrebnega  dolgotrajnega branja dokaznega gradiva na glavnih obravnavah, več vsebinskega odločanja na drugi stopnji (zamejevanje vračanja zadev na prvostopenjska sodišča), spodbujanje vlaganja neposrednih obtožnic (za primere, ko že nujna in predhodna preiskovalna dejanja in ukrepi v predkazenskem postopku ponudijo dovolj dokaznega gradiva za utemeljeno obtožbo, brez izvedbe sodne preiskave);
 • jasnejša in poenostavljena  ureditev  za hitrejše pridobivanje podatkov bank, hranilnic in drugih finančnih institucij;
 • ustreznejša zaščita oziroma okrepljeno varovanje novinarjevega vira v kazenskem postopku;
 • pravne osebe in podjetniki kot naznanitelji oziroma ovaditelji kaznivih dejanj ne bodo več omejeni z zavezo varovanja zaupnosti tistih podatkov, ki so relevantni za kazensko ovadbo ; 
 • možnost zaslišanja osumljenca ali prič pred policijo po vzoru drugih evropskih držav; 
 • okrepljene pravice žrtev (posebej mladoletnikov) v kazenskem postopku s celotnim sklopom ukrepov, kamor sodi zagotavljanje informacij žrtvam o njihovih pravicah ob prvem stiku, obveznost izdelave individualne ocene ogroženosti žrtve in potrebe po zaščiti, krepitev pravice žrtev do obveščenosti o stanju postopka, več možnosti za prisotnost zaupnika v različnih fazah postopka, minimiziranje stikov žrtve z osumljencem;
 • uvedba instituta kvalificiranega ovaditelja (nadzorni organi s področja davkov, carin, preprečevanja pranja denarja itd.), ki ga mora tožilstvo v primeru nameravanega zavrženja ovadbe o tem obvestiti in mu dati možnost podaje dodatnih dokazil;
 • ustreznejša oziroma ustavnoskladna ureditev preiskav odvetniških pisarn in zasega predmetov, ki vsebujejo t. i. privilegirano komunikacijo;
 • širitev kataloga kaznivih dejanj (tudi za »sovražni govor«) za uporabo določenih prikritih preiskovalnih ukrepov in posegov v komunikacijsko zasebnost; 
 • pravna ureditev možnosti uporabe lovilca IMSI številk (tehnično sredstvo, ki zna simulirati nekatere funkcije bazne postaje mobilne telefonije ter na ta način opraviti določena preiskovalna dejanja na bližnjih mobilnih telefonih);
 • racionalnejša ureditev pristojnosti specializiranih sodišč, ki se sedaj preveč ukvarjajo s t. i. gospodarsko bagatelo;
 • zaostreni pogoji za opravičeno odsotnost  na glavnih obravnavah ali posameznih procesnih dejanjih iz zdravstvenih razlogov;
 • izboljšanja  ureditev in okrepljene možnosti za učinkovitejše vročanje sodnih pisanj 
 • In nenazadnje možnost vsakega posameznika, da pridobi potrdilo o nekaznovanosti na upravnih enotah, torej blizu kraja svojega bivanja

S predlogom novele ZKP-N bodo organi odkrivanja, pregona in sojenja dobili vsa potrebna orodja za bolj učinkovito delo. Dejanska uporaba teh orodij je povsem v njihovih rokah, pri čemer pa je Ministrstvo za pravosodje optimistično glede izboljšanja pregona kaznivih dejanj, ne samo zaradi izboljšanega zakonskega okvira, pač pa tudi zaradi prihoda novih generacij zaposlenih v teh organih, ki bodo ta orodja znali s pridom uporabiti.